Građevinski i elektromontažni radovi na EEO I OMM sa djelimičnom isporukom materijala- Podizanje stubova i isporuka IOS-a na području Grada Cazina

Datum objave: 13.07.2020. 09:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2020.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1421-1-3-94-5-133/20


Broj obavještenja o nabavci 1421-1-3-94-3-112/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ
IDB/JIB 4200225151125
Kontakt osoba Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Građevinski i elektromontažni radovi na EEO I OMM sa djelimičnom isporukom materijala- Podizanje stubova i isporuka IOS
-a na području Grada Cazina

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Građevinski i elektromontažni radovi na EEO I OMM sa djelimičnom isporukom materijala- Podizanje stubova i isporuka IOS
-a na području Grada Cazina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45311200-2 Elektromontažni radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Cazin

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 (šest) mjeseci od dana stupanja Ugovora na snagu. Rok za isporuku materijala je 30 (trideset ) dana od dana stupanja
Ugovora na snagu. Dobavljač će obaveze koje se odnose na radove izvršavati sukcesivno po pojedinačnim narudžbenicama u
roku koji ne može biti duži od 30 (trideset) dana, u kojima će biti navedeni opis radova i količina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ELEKTROVOD DOO CAZIN4263160810004CazinBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9080,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9080,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9080,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1421-1-3-94-5-133/20
PODIJELI: