Građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala – Izgradnja KB i TS Bjelaj 4, Bosanski Petrovac

Datum objave: 05.05.2021. 13:10 / Izvor: Akta.ba, 04.05.2021.

Sarajevo 29.04.2021

Broj 03-13735/21

 

Na osnovu članova 25, 70. stav (3) i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), Člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo - prečišćeni tekst, broj: N0-2190/21-41./2. od 25.1.2021. godine, članova 15 i 73. stav (5) Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO - 5155/15 - 52/5.1. od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54,/4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku radova - građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala - izgradnja KB i TS “Bjelaj 4”, Općina Bosanski Petrovac, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Bihać, izabran u Otvorenom postupku, broj: OP 02-EDB/2021, je:

DOO „Elektro montaža“ Ključ

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać da u roku od tri dana a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđaču koji je blagovremeno dostavio ponudu i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi original ili kopije ovjerene kod nadležnog organa dokumenata iz člana 45, stav 2, tačka a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje:

Otvoreni postupak javne nabavke radova, broj: OP 02-EDB/2021 - Građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala - izgradnja KB i TS “Bjelaj 4”, Općina Bosanski Petrovac, za potrebe Podružnice ‘‘Elektrodistribucija” Bihać je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova, broj: 03-2-63-9459/2021 od 22.3.2021. godine. Obavještenje o nabavci o postupku javne nabavke i tenderska dokumentacija su objavljeni na portalu javnih nabavki dana 24.3.2021. godine, pod brojem obavještenja 1421-1-3-4-3-60/21.

Rok za prijem ponuda je bio 12.4.2021. godine do 13:00 sati, a javno otvaranje ponuda je obavljeno 12.4.2021. godine u 14:00 sati.

 

U krajnjem roku za dostavu ponuda, ponudu je dostavio ponuđač:

1. DOO „Elektro montaža" Ključ      15.500,00 KM (bez PDV-a)

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova, broj: 03-2-63- 9459/2021 od 22.3.2021. godine, izvršila je javno otvaranje, pregled i ocjenu jedine blagovremeno primljene ponude i utvrdila da ponuda ponuđača DOO „Elektro montaža44 Ključ zadovoljava sve uslove tenderskog dokumenta i ocijenjena je prihvatljivom.

U skladu sa obavještenjem o nabavci i objavljenom tenderskom dokumentacijom ugovorni organ je predvidio provođenje e-aukcije putem portala Agencije za javne nabavke, koja nije provedena jer je u postupku nabavke prihvatljiva samo jedna ponuda, a stoje u skladu s članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (“Službeni glasnik BiH”, broj: 66/16).

Ukupna ocjena ponuda - izbor najpovoljnijeg ponuđača prema zahtjevima i postupku ocjenjivanja datih u tenderskom dokumentu:

 

Naziv ponuđača i sjedište

Iznos ponude bez PDV-a (KM)

Osvojena pozicija

DOO „Elektro montaža" Ključ

15.500,00

1

 

Na osnovu ukupne ocjene ponuda, po kriteriju najniža cijena tehnički prihvatljive ponude, Komisija za nabavku je predložila da se u Otvorenom postupku javne nabavke radova, broj: OP 02-EDB/2021 - Građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala - izgradnja KB i TS „Bjelaj 444, Općina Bosanski Petrovac, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija", Bihać, izvrši izbor društva DOO „Elektro montaža" Ključ kao najpovoljnijeg ponuđača za ponudu u iznosu od 15.500,00 KM (bez PDV-a).

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.đ. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Dostavljeno:

Ponuđaču

Co: 03-2-6; 03-2-63;

a/a

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: