Građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala – Izgradnja KB i TS Bjelaj 4, Bosanski Petrovac

Datum objave: 19.05.2021. 13:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1421-1-3-4-5-92/21Broj obavještenja o nabavci 1421-1-3-4-3-60/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ
IDB/JIB 4200225151125
Kontakt osoba Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala – Izgradnja KB i TS Bjelaj 4, Bosanski Petrovac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala – Izgradnja KB i TS Bjelaj 4, Bosanski Petrovac

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45311200-2 Elektromontažni radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je: Općina Bosanski Petrovac
Mjesto isporuke materijala: Centralno skladište ED Bihać, ul.Ivana Frane Jukića bb, Bihać

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvođenje radova je: 30 (trideset) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. Rok za isporuku materijala je: 15
(petnaest) dana od dana stupanja Ugovora na snagu.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELEKTRO MONTAŽA D.O.O 4263562880009 Ključ Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

15500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15500,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1421-1-3-4-5-92/21
PODIJELI: