Građevinski materijali - Predizolovane cijevi

Datum objave: 18.11.2020. 11:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.11.2020.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

604-1-1-367-5-31/20


Broj obavještenja o nabavci 604-1-1-367-3-25/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRADSKA TOPLANA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE
ENERGIJE A.D.
IDB/JIB 4400023750000
Kontakt osoba Boro Đukić
Adresa Srpskih sokolova br. 1
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-536
Faks (053) 241-955
Elektronska pošta toplana@teol.net
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Doboj

I 2.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.11.2020. - 17.11.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

142000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski materijali - Predizolovane cijevi

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski materijali - Predizolovane cijevi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEX-PROMET DOO4400012800005DobojBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

138977,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

69488,50

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

17.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

138977,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

138977,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
604-1-1-367-5-31/20
PODIJELI: