Građevinski radovi na atletskoj stazi stadiona Vlajko Petrović, opština Pale

Datum objave: 14.07.2020. 15:07 / Izvor: Akta.ba, 19.06.2020.

Broj: 02-014-175.10/20

Datum: 19.06.2020. godine

 

Naosnovu čl. 64. stav 1. tačkab) i 70. Zakonao javnim nabavkama Bosne i Herecegovine ("Službeni glasnnk Bosne i Hercegovine" br. 39/14), čl. 82. st. 3. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16), čl. 75. Statuta grada Istočno Sarajevo ("Službene novine grada Istočno Sarajevo" br. 20/17 i 5/20) i II Zapisnika o ocjeni ponuda broj: 02-014-175.9/20 od 19.06.2020. godine, gradonačelnik

donosi:

 

ODLUKU

O DODJELI UGOVORA "MIBRAL" d.o.o. Sarajevo

 

DODJELjUJE SE ugovor za izvođenje radova na atletskoj stazi stadiona "Vlajko Petrović" na području opštine Pale ponuđaču "Mibral" d.o.o. Sarajevo nakon provedenog otvorenog postupka.

Ugovor će realizovati zajednički grupa ponuđača "Mibral" d.o.o. Sarajevo i "Top-sport" d.o.o. Bijeljina, od kojih je "Mibral" d.o.o. Sarajevo vođa konzorcija.

Ponuđač će izvesti radove po ukupnoj naknadi od 334.666,00 KM + 56.893,22 KM (PDV 17%) što čini ukupnu vrijednost ugovora od 391.559,22 KM sa PDV (Slovima: tristotinedevedesetjednahiljadapetstotinapedesetdevet i 22/100 KM).

 

Obrazloženje

Ugovorni organ raspisao je javni tender za nabavku radova, JRJN: (45212224-2) - Građevinskb radovi na stadionu. Otvoreni postupak objavljen je na portalu javnih nabavki pod Obavjavljenjen br. 576-1-3-38-8- 31/20 dana 07.05.2020. godine. Tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki preuzelo je 15. potencijalnih ponuđača. Kriterij dodjele ugovora je najniža cijena.

Nije bilo neblagovremeno pristiglih ponuda.

Komisijazajavne nabavke provelaje postupak otvaranja, te analize i ocjene ponuda. Zapisnikom od 09.06.2020. godine Komisija je konstatovala da je ponuda grupe ponuđača "Mibral" d.o.o. Sarajevo i "Top-sport" d.o.o. Bijeljina formalno-pravno, ekonomski i tehnički ispravna.

Komisija je utvrdila da je cijena prihvatljive ponude iznad procijenjene vrijednosti nabavke za 21.019,85 KM bez PDV. Stogaje upućen upit Odjeljenju za finansije kako bi se preispitala mogućnost obezbjeđenja dodatnih finansijskih sredstava, uzimajući u obzir da u predmetnoj oblasti postoji stvarna i aktivna konkurencija, da je projekat planiran Planom kapitalnih ulaganja Grada koji se finansira iz kreditnih sredstava, da vremenski uslovi pogoduju izvođenju radova, da je mala vjerovatnoća da bi u ponovljenom postupku ugovorni organ mogao dobiti povoljniju ponudu, te da je pristigla samo jedna prihvatljiva ponuda koja ne premašuje znatno procijenjenu vrijednost. 

Nakon potvrde da je moguće obezbijediti dodatna sredstava, Komisija je jednoglasno dala preporuku gradonačelniku da ugovor o izvođenju radova na atletskoj szati stadiona "Vlajko Petrović" napodručju opštinePale dodijđli grupi ponuđača "Mibral" d.o.o. Sarajevo i"Top- sport" d.o.o. Bijeljina, od kojih je "Mibral" d.o.o. Sarajevo vođa konzorcija.

Prihvatajući preporuku Komisije, gradonačelnik donosi odluku kao u dispozitivu. Odluka se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona.

 

Pravna pouka:

Protiv ove odluke dopupggena je žalba, najkasnije u roku od (10) deset dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za ugovorni organ i sve učesnike u postupku.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: