Građevinski radovi na sanaciji fekalne instalacije u Središnjem uredu Sarajevo i priključenje na novoformiranu kanalizacionu mrežu (UNUTRAŠNJI RADOVI)

Datum objave: 18.07.2020. 19:28 / Izvor: Akta.ba, 15.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

Broj: 13/06-3-11-30-852-10/20

S.M. Sarajevo, 15.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), člana 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), v.d. direktor donosi

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2

I

Odobrava se izbor privrednog društva ,,FLEX INVEST" d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku građevinskih radova za potrebe Porezne uprave Federacije BiH - sanaciju glavne odvodne kanalizacione mreže Porezne uprave Federacije BiH - Središnjeg ureda Sarajevo i sanaciju fekalne instalacije u Središnjem uredu Sarajevo i priključenje na novoformiranu kanalizacionu mrežu - LOT 2 - Nabavka građevinskih radova na sanaciji fekalne instalacije u Središnjem uredu Sarajevo i priključenje na novoformiranu kanalizacionu mrežu (UNUTRAŠNJI RADOVI), po ponuđenoj ukupnoj cijeni u iznosu od 6.867,50 KM bez PDV-a.

 

II

Ponuda ponuđača ,,FLEX INVEST“ d.o.o. Sarajevo, broj: P-2020-154 od 17.06.2020.godine proglašava se najpovoljnijom u skladu s kriterijem za izbor najpovoljnije ponude - najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude kvalificiranog ponuđača.

 

III

S odabranim ponuđačem ,,FLEX INVEST“ d.o.o. Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište broj 10,            71

000 Sarajevo, zaključit će se Ugovor shodno tenderskoj dokumentaciji, zakonu i podzakonskim aktima, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, istovremeno s upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u predmetnom postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Odlukom v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH, broj: 13/06-3-11-30-852/2020 od

09.06.2020. godine, pokrenut je ponovni postupak javne nabavke građevinskih radova za 

potrebe Porezne uprave Federacije BiH - sanaciju glavne odvodne kanalizacione mreže Porezne uprave Federacije BiH - Središnjeg ureda Sarajevo i sanaciju fekalne instalacije u Središnjem uredu Sarajevo i priključenje na novoformiranu kanalizacionu mrežu - LOT 1 - Nabavka građevinskih radova za sanaciju glavne odvodne kanalizacione mreže Porezne uprave Federacije BiH - Središnjeg ureda Sarajevo (VANJSKI RADOVI) i LOT 2 - Nabavka građevinskih radova na sanaciji fekalne instalacije u Središnjem uredu Sarajevo i priključenje na novoformiranu kanalizacionu mrežu (UNUTRAŠNJI RADOVI).

Ponovni postupak predmetne javne nabavke proveden je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, čija ukupna procijenjena vrijednost (zbir LOT 1 i LOT 2) iznosi do 19.000,00 KM bez PDV-a, dok ukupna procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke za LOT 2 iznosi do 5.000,00 KM bez PDV-a.

 

Obavještenje o nabavci, broj: 1415-7-3-32-3-60/20 objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 11.06.2020. godine.

 

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH, Ugovorni organ je uputio Poziv za dostavu ponuda na adrese 5 (pet) potencijalnih ponuđača. Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, tendersku dokumentaciju s portala Agencije za javne nabavke ,,e-Nabavke“, od datuma objave 11.06.2020.godine, zaključno s krajnjim datumom preuzimanja tenderske dokumentacije preuzelo je 8 (osam) potencijalnih ponuđača

 

Po navedenom Obavještenju o nabavci, broj i datum gornji, dostavljene su 2 (dvije) ponude u određenom krajnjem roku i to ponude ponuđača „DINALSA" d.o.o. Sarajevo, zaprimljena dana

 

23.06.2020. godine u 11.50h i ,,FLEX INVEST“ d.o.o. Sarajevo, zaprimljena dana

24.06.2020. godine u 08.00h.

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila javno otvaranje ponuda dana 24.06.2020. godine u 09:00h i sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je odmah proslijeđen ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

Nakon javnog otvaranja ponuda Komisija Ugovornog organa je pristupila pregledu i ocjeni ponuda, te o tome sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno slijedeće: da su blagovremeno pristigle 2 (dvije) ponude i to ponude ponuđača „DINALSA” d.o.o. Sarajevo I “FLEX INVEST" d.o.o. Sarajevo, da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda; da su pristigle ponude ponuđača „DINALSA” d.o.o. Sarajevo i "FLEX INVEST” d.o.o. Sarajevo prihvatljive u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu i ispunjavaju sve postavljene zahtjeve Ugovornog organa iz tenderske dokumentacije, te im je dozvoljeno daljnje učešće u toku postupka.

 

Uvidom u ponudu ponuđača “FLEX INVEST” d.o.o. Sarajevo, Komisija Ugovornog organa utvrdila je daje ponuđač ponudio ukupnu cijenu traženih radova u iznosu od 6.867,50 KM bez PDV-a.

 

Planom nabavki Porezne uprave Federacije BiH za 2020. godinu, pod rednim brojem 72. predviđen je predmetni postupak javne nabavke za koji su planirana, predviđena i osigurana sredstva u iznosu do 19.000,00 KM bez PDV-a.

 

Kako je tenderskom dokumentacijom predmetni postupak javne nabavke podijeljen na LOT 1 i LOT 2, to je istom u tački 2.4. kao iznos predviđen i planiran za predmetnu javnu nabavku za LOT 2 određen iznos do 5.000,00 KM bez PDV-a, kao i Aneksom BIII1. Obavještenja o nabavci, broj: 1415-7-3-32-3-60/20, gdje je kao procijenjena vrijednost za LOT 2 naznačen iznos 5.000,00 KM bez PDV-a. 

 

Komisija Ugovornog organa utvrdila je da je shodno kriteriju za dodjelu ugovora „najniža cijena11, kvalificirani ponuđač “FLEX IN VEST” d.o.o. Sarajevo za predmetni postupak javne nabavke LOT 2 ponudio ukupnu cijenu traženih radova u iznosu od 6.867,50 KM bez PDV-a.

Članom 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) predviđeno je da je ugovorni organ obavezan poništiti postupak nabavke ukoliko su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku.

Međutim, Zakonom o javnim nabavkama BiH niti podzakonskim aktima nije utvrđen kriterij „znatno veće cijene od procijenjene vrijednosti”, već je na ugovornom organu da, u slučaju da ponude imaju cijene više u odnosu na procijenjenu vrijednost, utvrde da li imaju mogućnost da dofinansiraju nedostajući dio sredstava (iz nekih ušteda na prethodnim ugovorima, odustajanjem/smanjenjem obima nekih predstojećih nabavki, odustajanjem od ne tako hitnih ili neophodnih nabavki i si.).

 

S tim u vezi, s obzirom na značaj, hitnost i neophodnost predmeta nabavke, uvažavajući Mišljenje Agencije za javne nabavke, broj: 02-02-1-3443-2/19 od 23.12.2019.godine, Komisija je mišljenja da navedena razlika pouđene cijene u odnosu na procijenjenu vrijednost u konkretnom postupku javne nabavke je neznatna obzirom na veličinu Ugovornog organa, budžet Ugovornog organa, značaj konkretne nabavke i dr., te se dopisom od 24.06.2020. godine obratila Odsjeku za finansijsko - računovodstvene poslove sa upitom za finansijskom mogućnosti Ugovornog organa za dodatnim sredstvima u konretnom postupku javne nabavke, odnosno razlikom u odnosu na procijenjenu vrijednost predmetne javne nabavke i ponuđene cijene.

 

Dana 29.06.2020.godine Komisija Ugovornog organa je zaprimila odgovor Odsjeka za finansijsko - računovodstvene poslove kojim je Komisija obaviještena da trenutno ima dovoljno sredstava na budžetskoj poziciji za predmetnu javnu nabavku te da se predmetna javna nabavka može realizovati.

 

Nadalje, provjerom je utvrđeno da dostavljena ponuda ponuđača „DINALSA11 d.o.o. Sarajevo u Prilogu br. 4. - Obrazac za cijenu ponude - radova - LOT 2, na strani 11., u dijelu IV. KERAMIČARSKI RADOVI, i to: 2. Nabavka materijala te izrada hidro-izolacije na cementnoj bazi tipa Hidrozan, Kema, Silka i si. - količina 18,00 х jedinična cijena bez PDV-a 14,00, umjesto ukupna cijena bez PDV-a sa popustom 270,00 KM treba da stoji ukupna cijena bez PDV-a sa popustom 252,00 KM; ukupno keramičarski radovi (KM) - umjesto ukupna cijena bez PDV-a sa popustom 990,00 KM treba da stoji ukupna cijena bez PDV-a sa popustom 972,00 KM; ukupno (ukupna zbirna cijena svih stavki) 1. + II. + III. + IV.) - umjesto ukupna cijena bez PDV-a sa popustom 4.891,00 KM treba da stoji ukupna cijena bez PDV-a sa popustom 4.873,00 KM.

 

Komisija ugovornog organa je vršeći provjeru računske ispravnosti ponude konstatovala da u navedenom obrascu za cijenu ponude-radova ukupna cijena bez PDV-a umjesto 4.891,00 KM treba iznositi: 4.873,00 KM.

 

Ispravka je izvršena u dostavljenom Prilogu br. 4 - Obrazac za cijenu ponude- radova - LOT 2 (na mjestima na kojima je uočena računska greška).

 

Komisija Ugovornog organa je dana 25.06.2020.godine ponuđaču „DINALSA11 d.o.o. Sarajevo uputila Zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške, u skladu sa gore navedenim, na koji zahtjev je ponuđač dana 25.06.2020.godine dostavio odgovor kojim prihvata ispravku računske greške.

 

Kako je ponuđač ,,FLEX INVEST” d.o.o. Sarajevo dostavio Potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH u svrhu ostvarivanja prava na primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg kod poređenja ponuda, Komisija Ugovornog organa je istu uzela u obzir i postupila je u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH. 

 

Naime, Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u cilju zaštite, razvoja i obnove domaće privrede, počevši sa primjenom od 01.06.2020. godine. Razlog za donošenje je dodatna mogućnost zaštite, razvoja i obnove domaće privrede i povećanja konkurentnosti domaćih proizvođača (i ponuđača) na otvorenom i konkurentnom tržištu javnih nabavki, u cilju ublažavanja posljedica za domaću privredu, uz istovremeno poštivanje CEFTA Sporazuma u pogledu jednakog tretmana ponuđača iz zemalja potpisnica ovog sporazuma.

 

Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg će se računati na način da se prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanje cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg od 30% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u periodu od 01.06.2020. do 01.06.2021. godine.

 

Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda, u skladu Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj: 83/16 od 04.11.2016.godine, 54/19 od 09.08.2019. godine i 34/20 od 16.06.2020.godine).

 

Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor od 30%, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

 

Tenderskom dokumentacijom u tački 5.11. propisano je da kao dokaz o uživanju preferencijalnog tretmana domaćeg, ponuđač je dužan dostaviti slijedeći dokaz:

Potvrda Vanjskotrgovinske komore BiH ili potvrda koju izdaju Privredne komore Federacije BiH ili Republike Srpske ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine da ponuđač ima najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora iz Bosne i Hercegovine - rezidenti BiH (ukoliko ponuđač podliježe primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg), s tim što potvrda mora glasiti na konkretan postupak nabavke kod ovog Ugovornog organa i ponuđača koji dostavlja ponudu.

Također, istom tačkom tenderske odkumentacije je propisano da lična izjava ponuđača da uživa preferencijalni tretman domaćeg neće se smatrati kao validan dokaz te da ukoliko ponuđač ne dostavi traženi dokaz o preferencijalnom tretmanu domaćeg njegova ponuda neće biti odbijena ali neće uživati preferencijalni tretman domaćeg.

 

PONUĐAČ

 

Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a sa popustom

Preferencijalni tretman

1.         “DINALSA" d.o.o. Sarajevo

 

4.873,00 KM

Na ponudu se ne primjenjuje preferencijalni tretman

2.         “FLEX INVEST” d.o.o. Saraje

6.867,50 KM

Na ponudu se ne primjenjuje preferencijalni tretman

 

 

 

Komisija Ugovornog organa je, na osnovu naprijed navedenog, izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude, kako slijedi:

 

Kako je ponuđač ,,FLEX INVEST" d.o.o. Sarajevo dostavio Potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH, broj: 05-05-3-27-2384/20 od 19.06.2020.godine a ponuđač „DlNALSA" d.o.o. Sarajevo nije dostavio dokaz o uživanju prava na primjenu preferencijalnog tretmana, to je Komisija Ugvoornog organa slijedom naprijed navedenog i primjenom preferencijalnog tretmana rangirala ponude, kako slijedi:

 

PONUĐAČ

Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a sa popustom

 

Preferencijalni

tretman

 

Rangiranje nakon primjene preferencijalnog tretmana

 

1. “FLEX INVEST “ d.o.o. Sarajevo

 

6.867,50 KM

 

30%

- 2.059,35 KM

 

4.808,15 KM

 

2.         “FLEX INVEST” d.o.o. Saraje

4.873,00 KM

 

NE

4.873,00 KM

 

 

 

 

Komisija je v.d. direktoru Ugovornog organa dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je daje ponuda ponuđača ,,FLEX-INVEST“ d.o.o. Sarajevo prihvatljiva u skladu s kriterijima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji za predmetni postupak javne nabavke, te je kao takva prihvatljiva i izabrana kao najpovoljnija u skladu s kriterijem za izbor ponude s ponuđenom ukupnom cijenom u iznosu od 6.867,50 KM bez PDV- a.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na ovaj izbor imate pravo izjaviti žalbu ugovornom organu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Dostavljeno:   

1.         Učesnicima postupka

2.         Računovodstvu

3.         a/a

 

Mr.sci. if Isović

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: