Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Cazina

Datum objave: 02.02.2021. 12:04 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2021.

Sarajevo, 29.01.2021.

Broj: 03-3550/21

 

Na osnovu članova25, 70. stav(3) i 71. Zakonaojavnim nabavkamaBosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj; 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, članova 15, 73. stav (5) i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO - 5155/15 - 52/5.1. od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku radova - Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Cazina, za potrebe Podružnice „Elektrodistribueija", Bihać, izabran u Otvorenom postupku, broj: OP 51-EDB/2020 Lot 2, je:

d.o.o. „ELEKTROVOD" Cazin

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać da u roku od tri dana a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđaču koji je blagovremeno dostavio ponudu i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi original ili kopije ovjerene kod nadležnog organa dokumenata iz člana 45. stav (2) tačke a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Obrazloženje:

Otvoreni postupakjavne nabavke radova, broj: OP 51-EDB/2020 - Gradevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Cazina, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać, je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova, broj: 03-2-63-34672/2020 od 14.12.2020. godine. Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija u postupku javne nabavke su objavljeni na portalu javnih nabavki dana 16.12.2020. godine pod brojem 1421-1-3-214-3-216/20.

Tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke "e-nabavka" je preuzelo 17 (sedamnaest) privrednih subjekata.

Rok za prijem ponuda je bio 11.01.2020. godine do 13:00 sati, a javno otvaranje ponuda je obavljeno 11.01.2020. godine u 14:00 sati.

U krajnjem roku za dostavu ponuda, ponudu je dostavio ponuđač:

1. d.o.o. „ELEKTROVOD" Cazin 354.952,00 KM (bez PDV-a)

 

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova, broj: 03-2-63- 34672/2020 od 14.12.2020. godine, izvršila je javno otvaranje, pregled i ocjenu jedine blagovremeno primijene ponude i utvrdiia da ponuda ponuđača d.o.o. „ELEKTROVOD" Cazin zadovoijava sve uslove tenderskog dokumenta i ocijenjena je prihvatljivom.

U skladu sa obavještenjem o nabavci i objavljenom tenderskom dokumentacijom ugovorni organ je predvidio provođenje e-aukcije putem portala Agencije za javne nabavke, koja nije provedena jer je u postupku javne nabavke prihvatljiva samo jedna ponuda, a što je u skladu s članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

Ukupna ocjena ponuda - izbor najpovoijnijeg ponuđača prema zahtjevima i postupku ocjenjivanja datih u tenderskom dokumentu:

Naziv ponudača i sjedište

Iznos ponude bez PDV-a (KM)

Osvojena pozicija

d.o.o. „ELEKTROVOD" Cazin

354,952,00

1

 

Na osnovu ukupne ocjene ponude, po kriteriju najniža cijena tehnički prihvatljive ponude, Komisija za nabavku predlaže da se u Otvorenom postupku javne nabavke radova, broj: OP 51-EDB/2020 Lot 2 - Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Cazin, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać, izvrši izbor društva d.o.o. „ELEKTROVOD" Cazin kao najpovoljnijeg ponuđača za ponudu u iznosu od 354.952,00 KM (bez PDV-a).

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: