Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Općine Velika Kladuša

Datum objave: 02.02.2021. 12:19 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2021.

Sarajevo, 29.01.2021.

Broj: 03-3556/21

 

Na osnovu članova 25, 70. stav (3) i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službem glasnik BiH", broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, članova 15, 73. stav (5) i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO - 5155/15 - 52/5.1. od 26.02.2015. godine i broj: N0-16376/17-S4./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrdivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač zanabavku radova-Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Općine Velika Kladuša, zapotrebe Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać, izabran u Otvorenom postupku, broj: OP 5 l-EDB/2020 Lot 4, je:

„МС-STELLA" d.o.o. Velika Kladuša

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać da u roku od tri dana a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđaču koji je blagovremeno dostavio ponudu i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi original ili kopije ovjerene kod nadležnog organa dokumenata iz člana 45. stav (2) tačke a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Obrazloženje:

Otvoreni postupakjavne nabavke radova, broj: OP 51-EDB/2020 - Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Općine Velika Kladuša, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać, je pokrenut Odlukoin o pokretanju postupka javne nabavke radova, broj: 03-2-63-34672/2020 od 14.12.2020. godine. Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija u postupku javne nabavke su objavljeni na portalu javnih nabavki dana 16.12.2020. godine pod brojem 1421-1-3-214-3-216/20.

Tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke "e-nabavka" je preuzelo 17 (sedamnaest) privrednih subjekata.

Rok za prijem ponuda je bio 11.01.2020. godine do 13:00 sati, a javno otvaranje ponuda je obavljeno 11.01.2020. godineu 14:00 sati.

U krajnjem roku za dostavu ponuda, ponudu je dostavio ponuđač:

 

1. „МС-STELLA" d.o.o. Velika Kladuša    265.000,00 KM (bez PDV-a)

 

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova, broj: 03-2-63- 34672/2020 od 14.12.2020. godine, izvršila je javno otvaranje, pregled i ocjenu jedine blagovremeno primljene ponude i utvrdila da ponuda ponuđača „MC-STELLA" d.o.o. Velika Kladuša zadovoljava sve uslove tenderskog dokumenta i ocijenjena je prihvatljivom.

U skladu sa obavještenjem o nabavci i objavljenom tenderskom dokumentacijom ugovorni organ je predvidio provođenje e-aukcije putem portala Agencije za javne nabavke, koja nije provedena jer je u postupku javne nabavke prihvatljiva samo jedna ponuda, a što je u skladu s članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Siužbeni giasnik BiH", broj: 66/16).

Ukupna ocjena ponuda - izbor najpovoljnijeg ponuđača prema zahtjevima i postupku ocjenjivanja datih u tenderskom dokumentu:

Naziv ponudača i sjedište

Iznos ponude bez PDV-a (KM)

Osvojena pozicija

„MC-STELLA" d.o.o. Velika Kladuša

265.000,00

1

 

 

Na osnovu ukupne ocjene ponude, po kriteriju najniža cijena tehnički prihvatljive ponude Komisija za nabavku predlaže da se u Otvorenom postupku javne nabavke radova, broj: OP 51-EDB/2020 Lot 4 - Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Općine Velika Kladuša, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać, izvrši izbor društva „МС-STELLA" d.o.o. Velika Kladuša kao najpovoljnijeg ponuđača za ponudu u iznosu od 265.000,00 KM (bez PDV-a).

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: