Građevinsko-zanatski radovi

Datum objave: 19.09.2019. 09:45 / Izvor: Akta.ba, 02.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

Arhiv Bosne i Hercegovine

 

Broj :05-16-6-772-9/19

Sarajevo, 02. 09. 2019.

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH'\ broj: 39/14), a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 05-16-6-772-8/18 od 02.09.2019. godine u postupku javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za usluge popravki i održavanja u okviru projekta obnove depoa Arhiva Bosne i Hercegovine direktor Arhiva Bosne i Hercegovine donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se poreporuka Komisije za nabavku broj: 05-16-6-772-8/18 od 02.09.2019. godine i Ugovor o građevinsko-zanatskim radovima putem konkurentskog postupka dodjeljuje se ponuđaču Neimari d.o.o., Pijačina 70, 71210 Ilidža, ponuda broj 619-VIII/2018 od 27. 08. 2019. dostavljena dana 28.08.2019. godine, za ponuđenu cijenu od 29.966.95 KM (sa uračunatim PDV-om).

 

Član 2.

Prijedlog ugovora dostavit de se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 10 (petnaest) dana.račimajući od dana kada svi ponuđači, koji su učestvovali u predmetnom postupku nabavke budu obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Arhiva BiH w\\vv.arhivbih.uov.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje sektor za finansijsko materijalne poslove Arhiva Bosne i Hercegovine. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postpuku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje:

Postupak javne nabavke pokrenut je posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 05-16-6-772-1/19 od 23.07.2019. godine .

Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke saz PDV-om je 30.000.00 KM

Obavještenje o nabavci broj: 434-7-3-35-3-2/19 objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 29.07.2019. godine u 10:31h

 

U postupku je predviđena i e-aukcija, ali ista nije održana jer je pristigla jedna ponuda. Komisija za javnu nabavku dostavila je direktoru Arhiva Bosne i Hercegovine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 05-16-6-772-7/19 od 29.08.2019. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 05-16-6-772-8/19 od 02.09.2019. godine.

Prema izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije sa portala javnih nabavki istu je preuzelo 12 ponuđača.

 

U postupku po Izvještaju o raduje utvrđeno daje Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjele ponude o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           Da je u predmetnom postupku primljena 1 ponuda

-           Daje ponuda primljena blagovremeno

-           Da je ponuda jednog ponuđača (Neimari d.o.o) kvalifikovana i prihvatljiva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom.

-           Uredno je dostavljen zapisnik o otvaranju ponuda ponuđaču, sa nazivom ponuditelja i ukupnom cijenom ponuda, dok se provjera kvalifikacija i ocjena ponuda vršila na zatvorenoj sjednici o čemu je sačinjen zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjenje činjenice daje Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka direktor Arhiva Bosne i Hercegovine nije našao razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

 

Uvidom u priloženu ponudu izabrani ponuđač je ocijenjen jer je ponudio prihvatljivu ponudu. Ponuđač čija je ponuda ocijenjena kao prihvatljiva je: Neimari d.o.o. Pijačina 70. 71210 Ilidža.

Uzimajući naprijed navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke. 

 

Pouka o pravnom lijeku:

U skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama, protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Arhivu Bosne i Hercegovine u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštom na adresu: Arhiv Bosne i Hercegovine, Reisa Džemaludina Čauševića 6. 71000 Sarajevo.

 

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Dostaviti:

Komisiji za javne nabavke

Ponuđačima

Računovodstvu

a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: