Gumene transportne trake za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj

Datum objave: 03.09.2021. 11:14 / Izvor: Akta.ba, 02.09.2021.

Na osnovu članova 25., 64. stav (1) tačka b), 70. 71. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 9. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16), člana 95. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: N0- 2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine, te člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva -Prečišćeni tekst- broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, Izvršni direktor za proizvodnju, d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Otvorenom postupku javne nabavke u predmetu Nabavka gumene transportne trake za potrebe Podružniee Termoelektrana „Какапј" Kakanj

 

Član 1.

U Otvorenom postupku javne nabavke u predmetu Nabavka gumene transportne trake za potrebe Podružnice Termoelektrana „Какапј" Kakanj, tender broj: 2000031854, obavještenje broj: 1424-1-1-161-3-296/21 objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 45 od 23.07.2021. godine i dana 15.07.2021. godine na Portalu www.ejn.gov.ba, izabran je najpovoljniji ponuđač:

ENEK B&E d.o.o. Sarajevo sa cijenom od 71.766,00 KM

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka javne nabavke.

Clan 3.

Obavezuje se ponudač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. dostavi dokumente navedene u tačkama 6.2.2. tendera broj: 2000031854 i novi Obrazac za cijenu ponude koji će da odražava smanjenje cijene iz e-aukcije.

Obrazloženje

Po Otvorenom postupku javne nabavke u predmetu Nabavka gumene transportne trake za potrebe Podružnice Termoelektrana„Kakanj" Kakanj, tender broj: 2000031854, obavještenje broj: 1424-1 -1 -161- 3-296/21 objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 45 od 23.07.2021." godine i dana 15.07.2021. godine na Portalu www.ejn.gov.ba ponudu su dostavili ponuđači:

INELEX d.o.o. Sarajevo

-              ENEK B&E d.o.o. Sarajevo

-              Zajednički nastup - BEGPROM d.o.o. Kalesija - vodeći partner i ERAX INVEST d.o.o. Banovići

Prema Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 23.08.2021. godine, Komisija za javnu nabavku je izvršila otvaranje, pregled i ocjenu primljenih ponuda, te nakon što su ponude zadovoljile zahtjeve kvalifikacije po tenderu, tehničke zahtjeve i prihvatljivost prema kriteriju za izbor-najniža cijena izvršeno je rangiranje ponuda. 

Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor - najniža cijena- (prije provođenja postupka E- aukcije):                           

Osvojena pozicija

Naziv ponudača i sjedište

Iznos ponude

1

ENEK B&E d.o.o. Sarajevo

71.910.00 KM

2

Zajednički nastup - BEGPROM d.o.o. Kalesija - vodeći partner i ERAX TNVEST d.o.o. Banovići

71.996,40 KM

3

INELEX d.o.o. Sarajevo

78.699.00 KM

 

 

Rang prihvatjivih ponuda prema kriteriju za dodjelu ugovora "najniža cijena" na             con provedene e-aukcije:

Osvojena pozicija

Naziv ponuđača i sjedište

Iznos ponude

1

ENEK B&E d.o.o. Sarajevo

71.766.00 KM

2

INELEX d.o.o. Sarajevo

71.838,00 KM

3

Zajednički nastup - BEGPROM d.o.o. Kalesija - vodeći partner i ERAX INVEST d.o.o. Banovići

71.996,40 KM

 

Ugovorni organ je prihvatio ponudu prvorangiranog ponudača ENEK B&E d.o.o. Sarajevo sa konačnom cijenom od 71.766,00 KM (bez PDV-a).

Na osnovu svega gore navedenog, u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda i Izvještajem o toku i završetku e-aukcije je i donesena Odluka kao u dispozitivu.

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: