Gumene transportne trake

Datum objave: 07.10.2016. 15:47 / Izvor: Akta.ba, 05.10.2016.

Javno preduzeće

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo 

 

Sarajevo, 05.10.2016.

Broj: 02-30325/16

 

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i elana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva (broj: U- 01-25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine, broj: U-01-6884/16-2./7. od 09.03.2016. godine), Izvršni direktor za proizvodnju donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke 2000017366 (broj sa

portala javnih nabavki: 1405-1-1-206-3-262/16)

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za isporuku gumenih transportnih traka izabran u otvorenom postupku javne nabavke po Tenderu broj: 2000017366 (broj sa portala javnih nabavki: 1405-1-1-206-3-262/16) je:

„ERAX-INVEST" d.o.o. Banovići

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u obrazloženju ove Odluke.

 

Obrazloženje:

U predmetnom otvorenom postupku javne nabavke, objavljenom na portalu javnih nabavki dana 09.08.2016. godine, ponude su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači:

1. „Teve Varnost ELEKTRONIKA" d.o.o. Visoko

2. „NS COPEX" d.o.o. Novi Sad

3. ,,INELEX" d.o.o, Sarajevo

4. „FITUS" d.o.o. Sarajevo

5. „EN UNION" d.o.o. Tuzla

6. ,,ERAX-INVEST" d.o.o. Banovići

 

Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom direktora broj 02-4-63-11756/2016 od 04.08.2016. godine izvršila je otvaranje, pregled i evaluaciju pristiglih ponuda i utvrdila da svi ponuđači zadovoljavaju eliminatorne kriterije zahtijevane tenderskom dokumentacijom.

 

Na osnovu kriterija "najniža cijena" ponuda ponuđača "ERAX-INVEST" d.o.o. Banovići je najpovoljnija sa ukupnom cijenom ponude od 184.939,00 KM (bez PDV-a), te je, nakon izvršene ukupne ocjene ponuda, osvojila prvu (1) poziciju po predmetnom javnom nadmetanju. 

Obzirom na prednje izneseno, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica Termoelektrana „Tuzla", Tuzla) u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Izvršni direktor za proizvodnju

dr. sci. Nevad Ikanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: