Hemikalije, reagensi i potrošni materijal za laboratorijska ispitivanja

Datum objave: 27.06.2019. 13:00 / Izvor: Akta.ba, 27.06.2019.

Na osnovu člana 33. - 35. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), člana 70 i 71 a u vezi sa članom 6. i 88. kao i 123. Zakona o javnim nabavkama („Sl. gl. BiH", broj 39/14) u daljem tekstu: Zakon o javnim nabavkama), člana 79. a u vezi sa članom 129. - 134. Statuta A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine i člana 16. Pravilnika o javnim nabavkama u A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj: UD-471/15 od 23. februara 2015.godine i Plana nabavke Društva za 2019-u godinu, broj: NO- 3158-3/19 od 28. decembra 2019. godine, a u vezi sa preporukom Komisije za javne nabavke sa sjednice održane 22. marta i 04. aprila 2019. godine, Uprava Društva, dana 01. aprila 2019. godine, donijela je

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

u postupku nabavke hemikalija, reagensa i potrošnog materijala za laboratorijska ispitivanja

 

I

Ponuda ponuđača D.O.O. „Vemil" Bijeljina sa sjedištem u ulici Srpske Dobrovoljačke Garde 14, PIB: 402577720008 u postupku javne nabavke hemikalija, reagensa i potrošnog materijala za laboratorijska ispitivanja putem konkurentskog zahtjeva sa objavom obavještenja sa planiranom e-aukcijom broj: 377-7-1-204-3-14/19 od 11.marta 2019. godine , oznake KZ-13/19, a u vezi sa nabavkom hemikalija, reagensa i potrošnog materijala za laboratorijska ispitivanja za potrebe A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina, ocjenjena je kao najpovoljnija a ponuđač kao izabrani ponuđač na osnovu Izvještaja o toku i završetku e-aukcije od 27.03.2019. godine.

Ugovorom o javnoj nabavci biće regulisana međusobna prava i obaveze u skladu sa uslovima i zahtjevima ugovornog organa iz tenderske dokumentacije i izabranog ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

II

OBAVEZUJE SE Služba za finansijsko - računovodstvene i komercijalne poslove ovog Društva, Odjeljenje nabavke da preduzme sve mjere i radnje na obavještavanju učesnika postupka predmetne nabavke o rezultatima iste u skladu sa članom 70 i 71. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se bez odlaganja arhivira u Knjigu odluka Uprave Društva.

 

OBRAZLOŽENjE

Uprava Društva je po prijedlogu za pokretanje postupka šefa Odjeljenja nabavke broj: 451/19 od P.marta 2019. godine donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke hemikalija, reagensa i potrošnog materijala za laboratorijska ispitivanja broj: 451-1/19 od 11. marta 2019. godine, kojom je definisala uslove i kretirije nabavke kao i da se pokrene postupak putem konkurentskog zahtjeva sa planiranom e-aukcijom i objavom obavještenja za predmetnu nabavku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH („Sl. gl. BiH", broj 39/14).

Poziv za dostavu ponuda po konkurentskom zahtjev je poslat na tri adrese D.O.O. „UešL" Bijeljina, D.O.O. „Negšja" Bijeljina, btekz d.o.o. Balja Luka i tenderska dpkumentacija je objavljena na portalu E- nabavke.

Do dana otvaranja ponuda 22. marta 2019. godine uredno je prispjelo 5 (pet) ponuđača.

1)  D.O.O. „Semikem" Vogošća-Sarajevo sa sjedištem u ulici Omladinska 44, pod brojem protokola 451-2/1/19 od 20.03.2019. godine, prispjela u 12:57 časova.

2)  D.O.O. „Kefo" Istočno Sarajevo sa sjedištem u ulici Ćorovićeva 1A, pod brojem protokola 451-2/2/19 od 21.03.2019. godine, prispjelau 09:25 časova.

3)  D.O.O. „Sineks Laboratorija" Banja Luka sa sjedištem u ulici Vasilija Ostroškog 1, pod brojem protokola 451-2/3/19 od .22.03.2019. godine, prispjela u 08:45 časova.

4)  D.O.O. „Vemil" Bijeljina sa sjedištem u ulici Srpske Dobrovoljačke Garde 14, pod brojem protokola 451-2/4/19 od 22.03.2019. godine, prispjela u 09:39 časova.

5) D.O.O. Euro Lab Bijeljina sa sjedištem u ulici Filipa Višnjića 22, pod brojem prptokola 451-2/5/19 od 22.03.2019. godine, prispjela u 11:25 časova.

 

Komisija za provođenje postupaka javne nabavke imenovana rješenjem broj UD-134/19 od 23. januara 2019. godine je izvršila otvaranje ponuda i sačinila zapisnik sa otvaranja ponunuda broj: KJN-451-3/19 od 22.marta 2019. godine koji je dostavljen putem e-maila i putem pošte ponuđačima.

Zatvorenu sjednicu Komisija je održala dana 22. marta 2019. godine na kojoj je izvršila pregled i ocjenu, provjeru kvalifikacije prispjelih ponuda prema uslovima i dokazima iz konkurentskog zahtjeva. Komisija je konstatovala da su svi ponuđači uredno preuzeli tendersku dokumentaciju sa portala e- Nabavke i ostvarili pravo učešća u postupku.

 

Nakon kvalifikacije ponuda komisija je konstatovala da je prispjelo 5 (pet) ponuda od kojih su 4 (četiri) ponuđača podnjeli prihvatljive i kvalifikovane ponude i da se može zakazati e-aukcija.

 

Ponuđač D.O.O. Euro Lab Bijeljina sa sjedištem u ulici Filipa Višnjića 22, nije dostavio dokaze kako je traženo tenderskim dokumentom u tački 2.1.1. Ovjerenu kopiju važećeg rješenja za promet i skladištenje opasnih hemikalija. (kopije Rješenja treba biti ovjerena od strane nadležnih organa jedinice lokalne samouprave ili javnog notara ili drugih nadležnih državnih organa).

 

Ponuđač D.O.O. Euro Lab Bijeljina je dostavio Rješenje broj : 11/07-510..5-18/13 od 16.04.2013. godine koje podliježe reviziji 04.08.2015. godine i nije ispunio kvalifikacione uslove i dostavio dokaze u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača te je ponuda ocjenjen kao neprihvatljiva, pa se ne može zakazati e-aukcija za ponuđača.

Nakon kvalifikacije ponuda komisija je pristupila početnoj ocjeni ponuda koje su prihvatljive ponude za zakazivanje e- aukcije.

 

Dana 25.03.2019. godine zakazana je e-aukcija za 27.03. 2019. godine u 12 časova u trajanju od 30 minuta za slijedeće ponuđače:

 

Početna rang lista ponuđača koji su pozvani da učestvuju na e-aukciji.

NAZIV PONUĐAČA 

IDB/JIB 

CJENA U KM bez PDV-a 

RANG

Vemil d.o.o. Bijeljina

402577720008

11.966,70 КМ bez PDV-a 

1

Semikem d.o.o. Sarajevo

200003250001

12.463,47 КМ bez PDV-a 

2

Kefo d.o.o. Ist. Sarajevo

4403208220006

12.973,55 КМ bez PDV-a 

3

Sineks Laboratorija d.o.o. Banja Luka

400833670002

23.086,95 КМ bez PDV-a

4

 

Nakon što je Ugovornom organu dostavljen Izvještaja o toku i završetku e-aukcije od 27.03.2019. godine. Komisija za provođenje postupka je nastavila rad, na zapisniku o pregledu i i ocjeni ponuda i donošenju odluke o rezultatu postupka, dana 01. Aprila 2019. godine.

Konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u E-aukciji:

NAZIV PONUĐAČA

IDB/JIB

CJENA U KM bez PDV-a 

RANG

Vemil d.o.o. Bijeljina

402577720008

10.600,00 КМ bez PDV-a

1

Sineks Laboratorija d.o.o. Banja Luka

400833670002

10.668,04 КМ bez PDV-a

2

Semikem d.o.o. Sarajevo

4200003250001

10.776,00 КМ bez PDV-a

3

Kefo d.o.o. Ist. Sarajevo

4403208220006

11.526,00 КМ bez PDV-a

4

 

Komisijaje konstatovala da je početna cijena prije e-aukcije izabranog ponuđača UetP d.o.o. Bijeljina bila 11.966,70 KM bez PDV-a, a konačna cijena nakon e-aukcije je 10.600,00 KM bez PDV-a. Nakon provedene ne e- aukcije došlo je do umanjenja cijene za 1,12893%. Komisija je konstatovala da se tehnička specifikacija sastoji od više pozicija, te da je svaka od pozicija umanjena za isti procenat koliko iznosi konačno procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon e-aukcije u skladu sa članom 8. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Sl. gl. BiH", broj 66/16). Na tako umanjenje cijene će se ponuditi zaključenje ugovora u skladu sa članom 72 Zakona.

Komisija je postupila po Izvještaja o toku i završetku e-aukcije od 27.03.2019. godine od 12:32:51 ć, i konstatovala da je ponuda ponuđača D.O.O. „Vemil" Bijeljina ocjenjenja kao prvoplasnrana i najpovoljnija na osnovu kriterija najniža cijena ponude, sa prihvaćenom cijenom po e-aukciji u iznosu 10.600,00 KM bez PDV-a, u smislu člana 64. i 65. Zakona o javnim nabavkama BiH, te da u potpunosti ponuda ponuđača zadovoljava zahtjeve ugovornog organa na osnovu čega je Komisija jednoglasno dala preporuku Upravi Društva da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđač.

Obzirom da je ia osnovu provedenog postupka pregleda, ocjene i poređenja ponuda, kao i donošenja ove Odluke Komisija konstatovala da ponude ponuđača: bepnket d.o.o. Sarajevo, Ke& d.o.o. Istočno Sarajevo, Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka nisu ponudili najnižu cijenu ponude, u sistemu e- aukcije a kriterij za vrednovanje je bila najniža cijena ponude, Uprava Društva cijeni njihovo učešće u postupku nabavke i ovom odlukom ih istovremeno obavještava o izboru najpovoljnijeg dobavljača u postupku predmetne nabavke u smislu člana 71. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Na osnovu provedenog postupka predmetne javne nabavke i uvida u zapisnik sa otvaranja ponuda i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: KŠ -451-3/19 od 22 i 27. marta 2019 godine Uprava Društva je u skladu sa članom 33. - 35. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), članovima 70. i 71. i 72 a u vezi sa članom 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama, članom 79. a u vezi sa članom 129. - 134. Statuta A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine i člana 38. i 44. Pravilnika o javnim nabavkama broj UD-471/15 od 23. februara 2015. godine odlučila je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci a koji smatra da je Društvo kao ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora o javnoj nabavci prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama i/ili drugih zakonskih/podzakonskih akata ima pravo izjaviti žalbu na ovu Odluku najkasnije 5 dana po prijemu ove odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi (KRŽ) putem ugovornog organu u pisanoj formi direktno (neposredno na protokol ugovornog organa ili posredno putem preporučene poštanske pošiljke na adresu sjedišta ugovornog organa: ulica Hajduk Stanka 20, 76300 Bijeljina, Republika Srpska - BiH, u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri. Ponuđač zadržava i druga prava u žalbenom postupku definisana Zakonom o javnim nabavkama i drugim Zakonom.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: