Hilzna AHX3124

Datum objave: 10.06.2021. 08:08 / Izvor: Akta.ba, 09.06.2021.

Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

 

Tuzla, 09.06.2021. godine

Broj;01-4488/21

 

Na osnovu člana 70.. a u vezi sa članom 64. stav 1. tačka b) ZJN BiH („SI. glasnik BiH" br. 39/14), Člana 48. Statuta Rudnika uglja „Kreka" d.o.o. - Tuzla broj S-1766/20-79/2 od 03.08.2020. godine, član 3. Odluke o davanju prokure broj S-4147/21-88./5. od 21.05.2021.godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - sa preporukom Komisije od 07.06.2021. godine, v.d. Direktora i Prokurista donose

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - Hilzna AHX3124 (kom. 6)

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke roba - Hilzna AHX 3124 (kom. 6) je ,,TEP LIGHT" d.o.o. Tuzla sa cijenom od 1.000,00 KM bez PDV-a odnosno 1.170,00 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

Nakon konačnosti ove Odluke sa ponuđačem iz člana 1. ove Odluke zaključit će se Ugovor.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obr azloženje

Na osnovu odobrene interne narudžbe Rudnika „Dubrave" u Dubravama br. 50-73/2021 i Odluke Direktora i Prokuriste br. 01-2972/21 od 07.04.2021. godine., Komisija za javnu nabavku roba - Hilzna AHX 3124 (kom. 6), pripremila je tendersku dokumentaciju i obavještenje o nabavci i iste je, u skladu sa članom 55. ZJN BiH („Službeni glasnik BiH" br. 39/14) i članom 9. Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-nabavke („Službeni glasnik BiH" br. 53/15), objavila na portalu Javnih nabavki dana 14.04.2021. godine (obavještenje o nabavci br. 663-1-1-51-3-127/21). Sažetak obavještenja o nabavci objavljen u „Službenom glasniku BiH" br. 25 od 23.04.2021. godine.

Dana 30.04.2021. godine u 13:00 sati Komisija je izvršila javno otvaranje ponuda.

Ponude za za javnu nabavku roba - Hilzna AHX 3124 (kom. 6), dostavila su 3 (tri) ponuđača i to: „MAKI PROM" d.o.o. Lukavac u vrijednosti od 1.200,00 KM bez PDV-a, ,,TEP LIGHT" d.o.o. Tuzla u vrijednosti od 1.194,00 KM bez PDV-a i „ELEKTROCENTAR PETEK" d.o.o. Tuzla u vrijednosti od "i.192,32 KM bez PDV-a i iste ispunjavaju sve kvalifikacione uslove iz tenderske dokumentacije (analitički pregled ponuda od 01.06.2021.godine, u prilogu).

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" br. 66/16) tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavku predviđena je e-aukcija i ista je zakazana za 04.06.2021. godine u 09:00 sati. Nakon okončane e-aukcije, u kojoj je bilo podnošenja ponuda, a na osnovu Izvještaja o toku i završetku e-aukcije. sačinjena je sljedeća rang lista.

1.„TEP LIGHT" d.o.o. Tuzla sa cijenom od 1.000.00 KM bez PDV-a,

2.„MAKI PROM" d.o.o. Lukavac sa cijenom od 1.008,00 KM bez PDV-a,

3.„ELEKTROCENTAR PETEK" d.o.o. Tuzla sa cijenom od 1.192,32 KM bez PDV-a.

Na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke. 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Rudniku uglja ..Kreka" d.o.o. - Tuzla, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: