Hitna sanacija lokalnog puta Trnova Luka – Krna Jela i R434 – Bistrica - Pridvorica, opština Gacko

Datum objave: 20.06.2018. 14:46 / Izvor: Akta.ba, Broj 4, 28.05.2018.

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka Najniža cijena člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i Preporuke Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, u postupku javne nabavke radova: Hitna sanacija lokalnog puta Trnova Luka – Krna Jela i R434 – Bistrica - Pridvorica, Načelnik opštine je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, i ugovor za javnu nabavku radova Hitna sanacija lokalnog puta Trnova Luka – Krna Jela i R434 – Bistrica - Pridvorica, dodjeli ponuđaču „Antikorozija“ d.o. o. Gacko, za ponuđenu cijenu 5.928,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „Antikorozija“ d. o. o. Gacko u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijg ponuđača.

 

Član 3.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici www.gackors.info istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02 – 345 – 32/18 od 03. 05. 2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.950,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima

- 1. „Antikorozija“ d. o. o. Gacko

Odjeljenje za prostorno planiranje i civilnu zaštitu dostavilo je dana 26. 04. 2018. godine izvještaj o radu broj: 02 – 345 – 32/18 od 04. 05. 2018. godine, izvještaj o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02 – 345 - 32/18 od 04. 05. 2018. godine, u postupku javne nabavke Hitna sanacija lokalnog puta Trnova Luka – Krna Jela i R434 – Bistrica - Pridvorica

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Odjeljenje za prostorno planiranje i civilnu zaštitu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1.

- da je blagovremeno pristigla 1 ponuda.

- da nema neblagovremeno prispjelih ponuda.

- da je ponuda ponuđača „Antikorozija “ d. o. o. Gacko prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Odjeljenje za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa Načelnik opštine Gacko nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Odjeljenje za prostorno planiranje i civilnu zaštitu u svemu pravilno postupilo te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač dostavio prihvatljivu ponudu i svu traženu dokumentaciju.

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 5.928,00 KM bez PDV.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama Najniža cijena, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

 

Broj: 02 – 345 - 32/18

Datum: 04. 05. 2018.

 

NAČELNIK OPŠTINE

GACKO

Milan Radmilović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: