Hortikulturalno uređenje okoliša u ulici Aleja Konzula, općina Travnik

Datum objave: 10.11.2020. 12:24 / Izvor: Akta.ba, 09.11.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

NAČELNIK

 

Broj:01-23-9-881/20-1

Datum: 30.10.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općine Travnik, načelnik Općine Travnik d o n o s i:

 

R J E Š E NJ E

o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača „SMARAGD TRAVNIK" d.o.o. Travnik ро direktnom sporazumu

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog cijene ponude ponuđača „SMARAGD TRAVNIK" d.o.o. Travnik u iznosu od 3.368,60 KM bez PDV-a za "Hortikulturalno uređenje okoliša u ulici Aleja Konzula, općina Travnik", po prihvaćenoj ponudi broj: 57/20 od 27.10.2020. godine.

Član 2.

Ovo Rješenje će se objaviti na internet stranici općine Travnik istovremeno sa upućivanjem ponuđaču „ SMARAGD TRAVNIK" d.o.o. Travnik, a u skladu sa članom, 70 stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Rješenjem o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-23-9-881/20 od dana 22.10.2020. godine pokrenut je postupak javne nabavke za "Hortikulturalno uređenje okoliša u ulici Aleja Konzula, općina Travnik", putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosila je 3.950,00 KM sa PDV-om.

Zahtjev za dostavu ponuda za "Hortikulturalno uređenje okoliša u ulici Aleja Konzula, općina Travnik" upućen je ponuđačima „SMARAGD TRAVNIK" d.o.o. Travnik i GPPD „VLAŠIĆ GRADNJA" d.o.o. Travnik.

Nakon pregleda zaprimljenih ponuda konstatuje se da je ponuđač „SMARAGD TRAVNIK" d.o.o. Travnik kvalifikovan, te da je dostavio ukupnu vrijednost svoje ponude u iznosu od 3.368,60 KM bez PDV-a.

U skladu sa gore navedenim, prihvata se prijedlog cijene ponude ponuđača „SMARAGD TRAVNIK" d.o.o. Travnik u iznosu od 3.368,60 KM bez PDV-a za

"Hortikulturalno uređenje okoliša u ulici Aleja Konzula, općina Travnik", po prihvaćenoj ponudi broj: 57/20, od dana 27.10.2020. godine.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja ponuđači nemaju pravo žalbe u skladu sa odredbama člana 101. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hrecegovine („Službeni glasnik BiH, broj 39/14), obzirom da je Rješenje doneseno u postupku direktnog sporazuma. л

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: