Implantacioni materijal za potrebe Klinike za ortopediju i Klinike za traumatologiju

Datum objave: 20.06.2018. 09:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.06.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1255-4-1-458-5-153/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Gordana Šušnica
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 342-698
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-6281-1/18 od 11.05.2018.godine radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke implantacionog
materijala za potrebe Klinike za ortopediju i Klinike za traumatologiju.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke implantacionog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i Klinike za
traumatologiju.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano Tenderskom dokumentacijom.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do okončanja nove procedure nabavke i zaključenja novog Ugovora s tim da ukupna vrijednost dodatnih usluga po ovom
Ugovoru, ne može preći 10% od vrijednosti osnovnog Ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAKIII 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export- import d.o.o. Mostar 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

161582,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

161582,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

5.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

161582,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

161582,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ovaj Aneks stupa na snagu 05.06.2018.godine, a primjenjivaće se do okončanja nove procedure nabavke i zaključenja novog
Ugovora, s tim da ukupna vrijednost dodatnih usluga po ovom Aneksu ne može preći 10% od vrijednosti osnovnog Ugovora.


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 22. Stav (1) Tačka b)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Na osnovu Obavještenja o nabavci koji je objavljen na Portalu javnih nabavki broj: 274-1-1-11-564/14 od 13.11.2014. godine
proveden je otvoreni postupak sa međunarodnom objavom radi nabavke implantacionog materijala za potrebe Klinike za
ortopediju i Klinike za traumatologiju i nakon provedenog postupka nabavke zaključen je ugovor broj: 01-14046-17/14 od
29.04.2015. godine sa firmom „INEL-MED” d.o.o. Mostar, ul. Rudarska 20b kao najpovoljnijim ponuđačem u predmetnom
postupku nabavke.
Naime, pokrenuti postupak javne nabavke za predmetnu robu još nije okončan, a važeći ugovor je realizovan u iznosu od
93%, te je potrebno zaključiti Aneks ugovoru kako bi se obezbijedio nesmetan i kontinuiran rad Univerzitetskog kliničkog
centra Republike Srpske, do okončanja procedure nabavke i zaključenja novog ugovora.
Imajući u vidu naprijed navedeno, a shodno prijedlogu načelnika Kliničke apoteke Univerzitetskog kliničkog centra Republike
Srpske od 11.05.2018. godine, neophodno je izvršiti dougovaranje dodatnih isporuka roba pod istim uslovima i u skladu sa
Odlukom Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača koja je u ime i za račun Kupca izvršila taj izbor u prethodnom postupku
nabavke, s tim da ukupna vrijednost dodatnih isporuka po ovom Aneksu ne može preći 10% od vrijednosti osnovnog
ugovora.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

"INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export-import d.o.o. Mostar

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1255-4-1-458-5-153/18
PODIJELI: