Ispitivanje ispravlјača i invertora

Datum objave: 17.07.2020. 13:30 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2020.

ZP „Hidroelektrane

na Vrbasu“ a.d.

Mrkonjić Grad

 

Broj: UP - 307/20

Datum: 09.07.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 19. stav 2. tačka (e) i člana 85. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama, na Preporuku Komisije za javne nabavke, broj: 07-1459-9/20 od 01.07.2020. godine u predmetu nabavke usluga – Ispitivanje ispravlјača i invertora, Uprava Preduzeća donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovolјnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i Ugovor o nabavci usluga – Ispitivanje ispravlјača i invertora, dodjelјuje se najbolјe ocijenjenom ponuđaču Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ a.d. Beograd za ponuđenu cijenu u iznosu od 13.860,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ a.d. Beograd, po protoku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovolјnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Komercijalna i Pravna služba Zavisnog preduzeća.

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici: www.henavrbasu.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlјa se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: UP-245/20 od 03.06.2020. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 14.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 215-7-2-62-3-40/20 od 16.06.2020. godine.

Pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumetacije sa Portala javnih nabavki, upućen je sledećim ponuđačima:

1. Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ a.d. Beograd;

2. Institut Mihajlo Pupin – Automatika, Beograd;

3. „Mins Elektro“ Pančevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01-1459-3/20 od 30.06.2020. godine. Komisija za javnu nabavku je predočila Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni ponuda br.07-1459-8/20 od 01.07.2020. godine i Preporuku o izboru najpovolјnijeg ponuđača br. 07-1459-9/20 od 01.07.2020. godine za nabavku usluga – Ispitivanje ispravlјača i invertora.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno slјedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1,

- da je blagovremeno zaprimlјena 1 ponuda,

- da nema neblagovremeno zaprimlјenih ponuda,

- da je ponude ponuđača: Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ a.d. Beograd prihvatlјiva i da nema neprihvatlјivih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i

potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu

sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovolјnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolјe ocijenjen zbog:

 

Kriterijum najniže cijene, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača                                         Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1. Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ a.d. Beograd    13.860,00 KM

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u

iznosu od 13.860,00 KM bez PDV-a.

U predmetu nabavke usluga – Ispitivanje ispravlјača i invertora, s obzirom da je primlјena samo jedna prihvatlјiva ponuda, e-Aukcija se neće zakazivati, nego će se postupak okončati u skladu sa članom 69. ZJN.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, člana 19. stav 2. tačka (e) i člana 85. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnij BiH br.39/14).

Žalba se izjavlјuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošilјkom na adresu: ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. ul.Svetog Save br.13, 70260 Mrkonjić Grad.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

UPRAVA PREDUZEĆA

 v.d. DIREKTOR

 mr Goran Milanović, dipl.inž.građ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: