Ispitivanje-sanacija vatrodojave

Datum objave: 28.04.2021. 12:54 / Izvor: Akta.ba, 27.04.2021.

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

Podružnica Termoelektrana "Kakanj", Kakanj

 

Kakanj, 26.04.2021. godine

Broj: 02-3-72-5980 /21

 

Na osnovu članova 64. stav (1) tačka b), 70., 71. i 88. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 99. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (prečišćeni tekst) broj N0-2190/821-41.-2. od 25.01.2021. godine, te člana 4. stav (6) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva-Prečišćeni tekst-broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, direktor Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, na preporuku Komisije za javne nabavke, donosi

 

ODLUKU

0 izboru najpovoljnijeg ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda uz korištenje e-aukcije u predmetu

Ispitivanje-sanacija vatrodojave za potrebe Podružnice

Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

 

Član 1.

Po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda uz korištenje e-aukcije broj 2000032069, broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 1424-7-2-50-3-131/21 od dana 25.03.2021. godine u predmetu Ispitivanje-sanacija vatrodojave za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, kao najpovoljniji ponuđač izabran je:

PROVING d.o.o. Sarajevo sa cijenom 2.899,98 KM (bez PDV-a)

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđaču i time ga obavijesti o rezultatima postupka javne nabavke.

 

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke c) i d) ZJN BiH koji su navedeni u tački 2.3 Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: 2000032069, broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki 1424-7-2-50-3-131/21.

 

Obrazloženje

Po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj: 2000032069, broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 1424-7-2-50-3-131/21 od dana 25.03.2021. godine, ponudu su dostavili sljedeći ponuđači:

- VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo

- PROVING d.o.o. Sarajevo 

 

Komisija za javne nabavke ugovornog organa je, nakon otvaranja, pregleda i ocjene primljenih ponuda, a na osnovu kriterija „najniža cijena", utvrdila rang listu prihvatljivih ponuđača kako slijedi:

1. PROVING d.o.o. Sarajevo sa cijenom od 2.899,98 KM

2. VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo sa cijenom od 2.900,00 KM

Nakon provedenog postupka e-aukcije, u skladu sa Izvještajem o toku i završetku e-aukcije, utvrđena je konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji:

1. PROVING d.o.o. Sarajevo sa cijenom od 2.899,98 KM

2 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo sa cijenom od 2.900,00 KM

Komisija za javne nabavke Ugovornog organa je na osnovu rezultata konačne rang liste i Izvještaja 0 toku i završetku e-aukcije, ocijenila da je najpovoljnija ponuda prvorangiranog ponuđača PROVING d.o.o. Sarajevo sa cijenom 2.899,98 KM (bez PDV-a), koja je zadovoljila postavljene zahtjeve iz Tenderske dokumentacije broj 2000032069, a sve u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda od 23.04.2021. godine.

 

Na osnovu navedenog, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj u roku od 5 (pet) dana o^jEorara^jjema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

ODLUKA O IZBORU

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: