Isporuka i ugradnja mjerača protoka i nivoa vode u rezervoarima i uspostava daljinskog monitoringa

Datum objave: 02.04.2021. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1205-1-1-5-5-10/21


Broj obavještenja o nabavci 1205-1-1-5-3-4/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. BANOVIĆI
IDB/JIB 4209997990006
Kontakt osoba ALMIR LUGAVIĆ
Adresa Školska 2
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 875-339
Faks (035) 875-339
Elektronska pošta kanalizacija.ban@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Banovići

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA I UGRADNJA MJERAČA PROTOKA I NIVOA VODE U REZERVOARIMA I USPOSTAVA DALJINSKOG MONITORINGA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA I UGRADNJA MJERAČA PROTOKA I NIVOA VODE U REZERVOARIMA I USPOSTAVA DALJINSKOG MONITORINGA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38421110-6 Mjerači protoka


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DEFINISANI TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OPŠTINA SJEDIŠTA UGOVORNOG ORGANA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DEFINISANO TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IBE JUNUZOVIĆ 4201487560006 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

44805,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

44805,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44805,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44805,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1205-1-1-5-5-10/21
PODIJELI: