Izgradnja dionice na lokalnoj cesti Hrastovi-Kruščica i rekonstrukcija ceste Kruščica-Lendići-Doribaba-Bistrica-Šimića Polje

Datum objave: 15.07.2020. 09:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.07.2020.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1190-1-3-46-5-54/20


Broj obavještenja o nabavci 1190-1-3-46-3-27/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA JAJCE
IDB/JIB 4236200900004
Kontakt osoba Jasna Aganović
Adresa Nikole Šopa bb
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 657-000
Faks (030) 657-000
Elektronska pošta opc.jajce.nabavke@gmail.com
Internet adresa www.opcina-jajce.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Jajce

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja dionice na lokalnoj cesti Hrastovi-Kruščica i rekonstrukcija ceste Kruščica-Lendići-Doribaba-Bistrica-Šimića Polje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja dionice na lokalnoj cesti Hrastovi-Kruščica i rekonstrukcija ceste Kruščica-Lendići-Doribaba-Bistrica-Šimića Polje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45454000-4 Radovi na rekonstrukciji

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano predmjerom radova

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Jajce

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BH 4 D.O.O4236091690002JajceBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

440000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

440000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

531000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1190-1-3-46-5-54/20
PODIJELI: