Izgradnja JR na lokacijama: Salakovac - Prigrađani, Potoci, Željuša, Vrapčići, Saobraćajnica M17

Datum objave: 08.07.2020. 08:19 / Izvor: Akta.ba, 06.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

 

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara» broj 4/04, „Službeni glasnik Grada Mostara“, br. 8/09 i 15/10), člana 64.stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br.39/14) (Zakon), na Preporuku Komisije za javne nabavke, Gradonačelnik Grada Mostara donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijih ponuđača

 

Član 1.

Predmet javne nabavke

1.1. Naziv pod kojim će se evidentirat javna nabavka (u daljnjem tekstu: nabavka): : Izgradnja javne rasvjete na više gradskih područja -1 faza

Opis predmeta nabavke: Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na gradskim područjima Jugozapad, Zapad i Sjever, prema pripremljenim troškovnicima.

Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN): kod: 31527260-6 opis: Rasvjetni sistemi.

 

Član 2.

Nosilac aktivnosti nabavke Nosilac aktivnosti nabavke: Služba za građenje infrastrukturnih objekata;

Zaduženja službe iz prehodnog stava: blagovremeno pripremiti dokumente neophodne za provođenje postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom;

 

Član 3.

Budžet nabavke

Procijenjena vrijednost nabavke: 280.000,00 KM (cijena bez PDV-a); ( Lot 1: 160.000,00 KM, Lot 2: 120.000,00 KM).

Vrijedonosni razred nabavke: domaći;

Izvori finansiranja nabavke: Budžet Grada Mostara za 2020.god. :

 

1.Lot 1:

•naknade od elektroprivrede za potopljeno zemljište, red.br. 120;

•GP Sjever- prihodi od imovine, red.br. 4, 10, 16 i 37,

•Odluka Vlade HNK 01-1-02-3035/19 od 30.12.2019. godine. - 70.000,00 KM

2.Lot 2:

•naknade od elektroprivrede za potopljeno zemljište, red.br.77;

•GP Jugozapad- prihodi od imovine, red.br. 12 i 30;

•GP Zapad- prihodi od imovine, red.br. 44;

 

Član 4.

Postupak nabavke Kod provođenja postupka nabavke, koristit će se postupak: otvoreni;

Namjera zaključivanja okvirnog sporazuma (da/ne): NE.

 

Član 5.

Kriterij za dodjelu ugovora Kriterij za dodjelu ugovora: je najniža ponuđena cijena dobavljača koji ispunjava uslove iz TD

 

Član 6.

Podaci o javnom oglašavanju Broj Obavieštenja o nabavci sa Portala javnih nabavki: 1059-1-3-19-3-24/20, objavljeno dana 30.04.2020.godine.

 

Član 7.

Dostavljene ponude Ukupno dostavljenih ponuda: 2 (dvije);

Prihvatljive ponude su dostavili ponuđači:

1.za Lot 1: DEMA & S d.o.o. Mostar

2.za Lot 2: PROJECTA d.o.o. Mostar Cijena najniže prihvatljive ponude:

za Lot 1.: 159.866,50 KM (bez PDV-a od 17%) ponuđača DEMA & S d.o.o. Mostar;

za Lot 2.: 119.960,00 KM (bez PDV-a od 17%) ponuđača PROJECTA d.o.o. Mostar;

 

Prema definisanim kriterijima dostavljene prihvatljive ponude su ocjenjene sljedećim redosljedom od najbolje prema slabije ocjenjenim:

Lot 1.159.866,50 KM (bez PDV-a od 17%) ponuđača DEMA & S d.o.o. Mostar;

Lot 2.119.960,00 KM (bez PDV-a od 17%) ponuđača PROJECTA d.o.o. Mostar;

 

Član 8.

Odabrani dobavljači Odabrani dobavljači u postupku nabavke su: za Lot 1: DEMA & S d.o.o. Mostar

za Lot 2: PROJECTA d.o.o. Mostar

 

 

Član 9.

Uslovi nabavke Ponuđena ukupna vrijednost nabavke je:

Lot 1.187.043,81 (sa PDV-om od 17 %)\

Lot 2. 140.353,20 (sa PDV-om od 17 %);

Uslovi plaćanja: Predviđeno je plaćanje prema privremenim mjesečnim situacijama.

Period na koji se zaključuje ugovor: 1 godina.

 

Član 10.

Obavještenja i izvještaji

Obavještenje o odabranom ponuđaču: dostaviti svim ponuđačima koji su blagovremeno dostavili svoje ponude u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, u skladu sa članom 71. (1) Zakona. U skladu sa članom 71. (2) Zakona uz obavještenje o rezultatima dostaviti ovu Odluku i Zapisnik o ocjeni ponuda. Istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke ova Odluka objavit će se na web stranici Grada Mostra www.mostar.ba. u skladu sa članom 70. (6) Zakona.

Obavještenje o dodjeli ugovora: u skladu sa članom 74. Zakona.

Izvještaj o postupku javne nabavke: u skladu sa članom 75. Zakona.

 

Član 11.

Arhiviranje

Po zaključenju ugovora o nabavci ili donošenju odluke o prekidu postupka nabavke, izvršiti arhiviranje kompletne dokumentacije iz postupka javne nabavke. Arhiviranje izvršiti u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi („Službene novine HNK“ br. 7/04) i Poglavljem 11 Uputstva o kancelarijskom poslovanju u Gradskoj upravi Grada Mostara br. 02-02-183107 od 24.01.2007.godine.

 

Član 12.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se pokrenuti žalbeni postupak na način utvrđen u Zakonu i to: „DIO TREĆI- PRAVNA ZAŠTITA POGLAVLJE I. POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE Odjeljak B. - Izjavljivanje žalbe (članovi 99. -101.) ”. Žalbeni postupak se pokreće ulaganjem žalbe ovom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u ne manje od tri primjerka.

 

Član 13.

Stupanje na snagu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o javnoj nabavci br.: 02-19-4731/20 od 20.04.2020.godine.

Javna nabavka je sprovedena postupkom „otvoreni postupak”

Procijenjena vrijednost javne nabavke:

Lot 1. 159.866,50 KM (bez PDV-a od 17%);

Lot 2. 119.960,00 KM (bez PDV-a od 17%);

Obavještenje o javnoj nabavci broj: 1059-1-3-19-3-24/20 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 30.04.2020.godine te u SG BiH 26/20.

1.2. Komisija za nabavku imenovana je Rješenjem o imenovanju broj: 02-19-4731/20-1 od 20.04.2020. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 23.069.2020. godine Izvještaj o radu, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 23.06.2020.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku javne nabavke radova: Izgradnja javne rasvjete na više gradskih područja -1 faza

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-daje ukupan broj pristiglih ponuda 2 (po jedna za svaki Lot);

-da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude ( po jedna za svaki Lot)

-da su ponude ponuđača: DEMA & S d.o.o. Mostar i PROJECTA d.o.o. Mostar prihvatljive;

-da su ukupne ponuđene cijene u ponudama ponuđača: DEMA & S d.o.o. Mostar I PROJECTA d.o.o. Mostar ispod procjenih vrijednosti;

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice:

-da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije;

-da se sredstva iz Budžeta Grada Mostara i HNŽ-a moraju realizovati što je moguće prije;

U postupku ocjene provedenog postupka nisu pronađene nepravilnosti i propusti u radu Komisije koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija za javnu nabavku u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijih ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacij om.

Uvidom u priloženu dokumentaciju ponuđači su primjenjujući kriterij najniže cijene rangirani kako slijedi:

R.B

Naziv/ime ponuđača

Ukupno ponuđena cijena sa PDV-om (KM)

Lot 1.

DEMA & S d.o.o. Mostar;

187.043,81

Lot 2.

PROJECTA d.o.o. Mostar;

140.353,20

Postupajući po stavu (3) člana 89 Zakona odlučeno je kao u članu 8. ove Odluke.

 

Broj: 02-19-4731/20-3

Datum: 29..06.2020 .god.

GRADONAČELNIK

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: