Izgradnja kanalizacije Pode, MZ Han Bila

Datum objave: 29.06.2015. 13:04 / Izvor: eKapija.ba, 26.06.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON

SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

NAČELNIK

 

GPD TELING d.o.o. Travnik

MERKEZ OIL d.o.o. Travnik

Broj: 01-23-9-575/15

Datum: 18.06.2015. godine

 

PREDMET: Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke

U skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) obavještavamo Vas da smo u konkurentskom postupku javne nabavke broj: 01-49-575/15 za nabavku radova - izgradnja kanalizacije Pode, MZ Han Bila, općina Travnik,, donijeli Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-49-487/15 od 15.06.2015.godine kojim je kao najpovoljniji izabran ponuđač GPD „Teling" d.o.o. Travnik sa ponuđenom cijenom od 4.828,04 KM sa uračunatim PDV-om.

PRILOG:

- Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-49-575/15 od 18.06.2015.godine

- Zapisnik o ocjeni ponuda broj 01-49-575/15 od 17.06.2015.godine

 

DOSTAVITI:

1. Naslovu x2,

2. Arhiva

NAČELNIK

Admir Hadžiemrić, dipl. ecc.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON

SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

NAČELNIK

Broj: 01-23-9-575/15

Datum: 18.06.2015. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 39. Statuta Općine Travnik ("Službene novine Općine Travnik", broj 11/05 - Prečišćeni tekst), a u vezi s preporukom Komisije za javne nabavke broj: 01-23-9-575/15 od 17.06.2015. godine, načelnik Općine Travnik, donosi

 

R J E Š E N J E

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Dodjeljuje se ugovor za javnu nabavku radova - izgradnja kanalizacije Pode, MZ Han Bila, općina Travnik, ponuđaču GPD „Teling" d.o.o. Travnik sa ponuđenom cijenom od 4.828,04 KM sa uračunatim PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis gore izabranom ponuđaču po protoku roka od 10 dana od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ovog Rješenja zadužuje se Služba za obnovu, izbjeglice, raseljene osobe i stambene poslove.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Travnik, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavakama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke radova - izgradnja kanalizacije Pode, MZ Han Bila, općina Travnik, proveden je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: 01-23-9- 575/15 od 25.05.2015. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke za izvođenje radova - izgradnja kanalizacije Pode, MZ Han Bila, općina Travnik sa uračunatim PDV-om iznosi 5.000,00 KM, odnosno 4.273,50 KM bez PDV-a

Obavijest o nabavci broj: 54-7-3-21-3-15/15 objavljena je na portal javnih nabavki dana 18.04.2015. godine, a zahtjev za dostavu ponuda je ujedno poslan sljedećim ponuđačima:, „MERKEZ OILu d.o.o. Novi Travnik, GPD Teling" d.o.o. Travnik, „Haskić" d.o.o. Vitez, Kamenjak Cop d.o.o. Travnik.

Komisija za javne nabavke Općine Travnik, imenovana Rješenjem općinskog načelnika broj: 01-34-16-334/15 od 31.03.2015. godine, dostavila je dana 17.06.2015. godine općinskom načelniku zapisnik broj: 01-23-9-575/15, o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova - izgradnja kanalizacije Pode, MZ Han Bila, općina Travnik.

U postupku po dostavljanju zapisnika konstatovano je da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i ispravno izvršila javno otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, te da su prispjele dvije ponude, sljedećih ponuđača; GPD „TELING" d.o.o. Travnik i „MERKEZ OIL" d.o.o. Novi Travnik, te da su sve blagovremene i prihvatljive.

Tokom donošenja ovog rješenja posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka načelnik Općine nije našao nepravilnosti ili propuste u radu, koji bi eventualno bili razlog za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke. Naime utvrđeno je da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu kriterija najniža cijena izabran je ponuđač; GPD „Teling" d.o.o. Travnik sa ponuđenom cijenom od 4.828,04 KM sa uračunatim PDV-om, dok je ostali ponuđač, čija je ponuda prihvatljiva ponudili sljedeću cijenu;

- Merkez Oilu d.o.o. Novi Travnik sa ponuđenom cijenom od 5.686,20 KM sa uračunatim PDV-om;

Na osnovu izloženog, a u skladu sa članom 64.stav 1. tačka b), riješeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH putem Ugovornog organa, u pisanoj formi, najkasnije u roku od pet dana od prijema istog.Naknada za žalbu je propisana članom 108 Zakona o javnim nabavakama. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri.

 

DOSTAVITI:

1. Ponuđačima x 2,

2. Arhiva. 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON

SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

Komisija za javne nabavke

1. Amira Đelilbašić

2. Mirjana Lovrinović

3. Azra Balagić

4. Razija Mujčić

 

Broj: 01-23-9-57J/15

Datum: 17.06.2015. godine

 

Na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiHu, broj 39/14) i Rješenja načelnika Općine Travnik broj: 01-34-16-334/15 od 31.03.2015. godine, Komisija za javne nabavke u sastavu:

- predsjednik

- član

- član

- tehn.sekretar Komisije, je sačinila

 

ZAPISNIK O OCJENI PONUDA

u postupku javne nabavke broj: 01-23.9.575/15, putem konkurentskog zahtjeva

 

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Naziv javne nabavke - izvođenje radova - izgradnja kanalizacije Pode. MZ Han Bila, općina Travnik

Vrsta predmeta javne nabavke - radovi

Naziv i oznaka iz jedinstvenog riječnika Javne nabavke kod 45332300-6 radovi polaganja odvoda

Evidencijski broj javne nabavke - 01-23-9-575/15 Procijenjena vrijednost javne nabavke 4.273,50 KM bez PDV-a Obavijest o nabavci broj 54-7-3-44-3-35/15 Zapisnik sa otvaranja ponuda -15.06.2015.godine

Komisija za javne nabavke je dana 17.06.2015.godine započela sa radom i konstatovala da su pristigle ponude sljedećih ponuđača:

1. GPD „Teling" d.o.o. Travnik

2. „Merkez Oilu d.o.o. Novi Travnik

Uvidom u dokumentaciju i pregledom iste. konstatovano je da su sve ponude blagovremene i da ponuđači ispunjavaju kvalifikacije iz poziva za dostavljanje ponuda.

Komisija je potom pristupila ocjeni prispjelih ponuda, te je nakon detaljnog pregleda utvrdila da su ponuđači, a prema kriteriju najniža cijena zauzeli sljedeći poredak

1. GPD „Teling" d.o.o. Travnik sa ponuđenom cijenom od 4.828.04 KM sa uračunatim PDV-om 

2. „Merkez Oilu d.o.o. Novi Travnik sa ponuđenom cijenom od 5.686,20 KM sa uračunatim PDV-om;

Na osnovu gore navedenog Komisija jednoglasno daje ugovornom organu

 

PREPORUKU

Da u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b. i članom 65. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), dodijeli ugovor za izvođenje radova - izgradnja kanalizacije Pode, MZ Han Bila, općina Travnik, a na osnovu kriterija najniža cijena ponuđaču GPD „Teling" d.o.o. Travnik sa ponuđenom cijenom od 4.828,04 KM sa uračunatim PDV-om

 

TEHN.SEKRETAR-ZAPISNIČAR:

Razija Mujčić 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: