Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Trošnjik, na području općine Fojnica

Datum objave: 18.10.2016. 12:38 / Izvor: Akta.ba, 18.10.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Ministarstvo poljoprivredo, vodoprivrede i šumarstva

 

Broj: 05-14-131/2016-tačka 2 alineja 6

 Travnik. 19.09.2016.godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH i zapisnika o pregledu i oqeni ponuda, Komisije za javne nabavke Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i Šumarstva SBK/KSB, broj 05-14-131/2016- tačka 2 alineja 6 od 16 09.2016. god Ministar ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB. donosi

 

ODLUKU

izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Ponuda ponuđača, JKP„ŠĆONA" d.o.o. Fojnica u ukupnom iznosu (sa PDV-om) od 6.388,20 KM proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje ugovor za projekat: Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Trošnjik, na području općine Fojnica. Po pravosnažnosti ove odluke, ugovomi organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora, kojim će se reguhsati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima -uslovima ugovornog organa navednim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji reguliraju postupke ugovaranja.

Ugovorni organ će istovremeno uz ovu odluku obavjestiti sve učesnike postupka nabavke o rezultatima analize pristiglih ponuda u ovom postupku nabavke u skladu sa članom 70 i 71 Zakona o javnim nabavkama BiH

II

Ova Odluka biće objavljena na web stranici Vlade Kantona, obzirom da Ugovorni organ nema vlastitu web stranicu.

 

Obrazloženje

Broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki 5843-7-3-27-3-227/16

Vrsta postupka javne nabavke: Konkurentski zahtjev

Broj zaprimljenih ponuda u predmetnom postupku je dvije (2)

Na osnovu konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda proveden je postupaK prikupljanja, analize i ocjene prispjelih ponuda za realizaciju projekta Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Trošnjik. na području općine Fojnica. Analizom ponuda primjenom kritenja „ najniža cijena komisija je zapisnikom broj 05-14-131/2016-tačka 2 alineja 6 od 16 09.2016.god . utvrdila rang listu ponuđača, shodno kojoj je - prvoplasirana i najpovoljnija ponuda ponuđača JKP Šćona d.o.o Fojnica sa ukupnom cijenom ponude 6.388,20 KM. Komisija je konstatovala da navedena ponuda ne prelazi iznos sredstava odobrenih odlukom Vlade broj: 01-02-250/2016 od 11.04.2016 god , koja ukupno sa PDV-om iznose 10 000,00 KM. odnosno 8 547.00 bez PDV-a te se komisija opredjelila za ponudu ponuđača JKP „ŠĆONA* d.o.o. Fojnica koja u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa, te je shodno tome data preporuka da se donese odluka o dodjeli ugovora navedenom ponuđaču Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Svaki ponuđač koji Ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac ( ugovorni organ ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama kao i podzakonskim aktima ima pravo uložiti prigovor/žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je njegov podnosilac primio odluku odnosno obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Prigovor se podnosi naručiocu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

 

Dostaviti

-svim učesnicima postupka nabavke

-komisiji za javne nabavke

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: