Izgradnja objekta doma zdravlja-Ambulanta Miljanovci Lončari-II faza

Datum objave: 13.07.2020. 15:30 / Izvor: Akta.ba, 08.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-11-3-2358-13/20

Datum: 08.07.2020.godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. a u vezi sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 07.07.2020. godine, sačinjenog od strane Komisije za nabavke imenovane rješenjem Općinskog načelnika, Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Najpovoljnija ponuda za radove u predmetu nabavke “Izgradnja objekta doma zdravlja-Ambulanta Miljanovci Lončari-II faza”, po cijeni od 89.407,00КМ (slovima:osamdesetdevethiljadačetiristotinesedam i 00/100 konvertibilnih maraka) bez PDV-a, odnosno 104.606,19KM (slovima: stotinučetirihiljadešeststotinašest i 19/100 konvertibilnih maraka) sa PDV-om je ponuda ponuđača NEDJING doo Tešanj

 

II

Ponude su dostavljene u otvorenom postupku koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 12.06.2020. godine pod brojem: 375-1-3-141-3-37/20, obavještenje o nabavci objavljeno u SL.glasniku BiH broj:35/20 od 19.06.2020.godine, obavijest broj: sl-11101-20, kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

III

Obavezuje se izabrani ponuđač (ukoliko uz ponudu nije dostavio) da u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke dostavi ugovornom organu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju svoju ličnu, ekonomsku i finansijsku sposobnost na način i u formi koja je propisana tenderskom dokumentacijom.

 

IV

Ponuda ponuđača BARA doo Tešanj je formalno neispravna jer ista ne sadrži dokumentaciju kako je propisano tenderskom dokumentacijom, te se ista odbacuje.

 

V

Za realizaciju Odluke zadužuju se Služba za društvene djelatnosti i investicije općine Tešanj.

 

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

VII

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba, shodno članu 70. stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke za radove “Izgradnja objekta doma zdravlja-Ambulanta Miljanovci Lončari-II faza” pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj: 02-11-3-2358-2/20 od 12.06.2020. godine, pokrenut je otvoreni postupak koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 12.06.2020.godine pod brojem: 375-1-3-141-3-37/20, obavještenje o nabavci objavljeno u SL.glasniku BiH broj:35/20 od 19.06.2020. godine, obavijest broj: sl-11101-20, a kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. 

 

U ostavljenom roku za dostavu ponuda pristigle su 4 (četiri) ponude i to: ponuda Građeinska radnja VI. Sevko Elez, ponuda BARA doo Tešanj, ponuda NEDJING doo Tešanj i ponuda INTER doo Tešanj. Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem Općinskog Načelnika broj: 02-11-3-2358-4/20 od 23.06.2020. godine izvršila je dana 30.06.2020. godine javno otvaranje ponuda o čemu je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda i isti proslijedila svim ponuđačima.

Komisija je na zatvorenoj sjednici izvršila provjeru formalne ispravnosti sadržaja pristiglih ponuda, te ustanovila da 1 (jedna) ponuda nije formalno ispravno i da se kao takva nemože ocjenjivati u skladu sa zahtjevom za dostavu ponuda.

 

Svi ponuđači su dostavili dokumentaciju kojom dokazuju preferencijalni tretman domaćeg.

Kako je tačkom 5.1. Tenderske dokumentacije predviđeno da će se u ovom postupku dodjele ugovora primjenit E-aukcija za ponuđače koji su podnijeli prihvatljive ponude, to je ugovorni organ zakazao E- aukcija za dan 06.07.2020.godine od 10:00 sati sa vremenskim trajanjem od 10 (deset) minuta.

 

Iz Izvještaja o toku i završetku E-aukcije od 06.07.2020.godine vidljivo je da NEDJING doo Tešanj kao ponuđač zauzima prvo mjesto na Konačnoj listi ponuđača koji su učestvovali u E-aukciji, te je Komisija izvršila rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponuda (najniža cijena ekonomski prihvatljive ponude) te sačinila konačnu listu ponuda, rangiranu po cijeni ponuda i utvrdila da su za radove predmetne nabavke najpovoljniji ponuđači kako slijedi:

1.         NEDJING doo Tešanj

2.         Građeinska radnja VI. Sevko Elez

3.         INTER doo Tešanj

Komisija je kod ocjene ponuda takođe utvredila da,

- ponuda BARA doo Tešanj nije formalno ispravna jer je u svrhu dokazivanja uslova iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama ponuđač bio dužan uz ponudu dostaviti: - običnu kopiju Potvrde banke (ne stariju od 30 dana) kod koje ponuđač ima otvoren GLAVNI RAČUN za poslovanje {na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun nije blokiran u posljednja 3 (tri) mjeseca. Uz tendersku dokumentaciju od strane ponuđača je dostavljena ovjerena kopija potvrde SPARKASSE Bank od 13.04.2020. godine iz koje je vidljivo da ponuđač ima u toj banci otvoren glavni račun koji nije blokiran od 13.10.2019.godine do 13.04.2020.godine. Dakle premetna potvrda je datumski starija od 30 (trideset) dana od dana predaje ponude i istom se nedokazuje da račun nije blokiran u posljednja tri mjeseca, jer je datum dostavljanja ponude 30.06.2020.godine, te samim tim ponuda nije prihvatljiva.

Ponuda ponuđača BARA doo Tešanj je u skladu sa članom 68. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) odbačena, kako je navedeno u tački 4. dispozitiva ove Odluke.

 

Shodno navedenom, Komisija za javnu nabavku je prema utvrđenom kriteriju “najniža cijena ekonomski prihvatljive ponude" preporučila Općinskom načelniku Općine Tešanj (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj:08-l 1-3-2358-12/20 od 07.07.2020.godine), da se u predmetu javne nabavke radova “Izgradnja objekta doma zdravlja-Ambulanta Miljanovci Lončari-II faza” donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i da se kao najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda smatra ponuda ponuđača NEDJING doo Tešanj, odnosno kako je to navedeno u tački I ove Odluke, te da se sa istim zaključi ugovor u skladu sa ponudama navedenih ponuđača za radove predmetne nabavke.

 

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjavljuje se URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 10 dana od dana prijema Odluke, na način propisan Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH broj:39/14). 

 

Dostavljeno:

1.         Ponuđači x4,

2.         Služba za društvene djelatnosti i investicije općine Tešanj,

3.         Web stranica općine Tešanj, elektronski,

4.         Predmet. 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: