Izgradnja potpornog zida u naselju Igličine u MZ Maoča - nastavak radova

Datum objave: 11.02.2021. 13:22 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2021.

Broj predmeta: 13-002127/20

Broj akta: 01.1-1413EK-0039/21

Datum, 3.2.2021. godine

Mjesto, Brčko

 

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članom 25. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom komisije za javne nabavke broj: 13-002127/20 od 13.1.2021. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-80/21 od 2.2.2021. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH donosi

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

Član 1

(1) U provedenom otvorenom postupku za nabavku radova izgradnje hidrograđevinskih objekata na području Brčko distrikta BiH - 4 lota za potrebe Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor po pojedinim lotovima.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 je ,,AGIP“ d.o.o. Brčko.

Lot 1 - Izgradnja potpornog zida u koritu Rašljanske rijeke kod kuće Nedžada Sinanovića u MZ Rašljani

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi     34.515,00 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2 je ,,SANTOVAC“ d.o.o. Brčko.

Lot 2 - Izgradnja potpornog zida u naselju Igličine u MZ Maoča - nastavak radova

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi     13.907,79 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 3 i 4 je ,,PAPILON“ d.o.o. Čelić.

Lot 3 - Regulacija potoka Blizna -1 faza - nastavak radova (ukrštanje kanalizacije sa potokom Blizna)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi     172.123,38 KM.

Lot 4 - Izgradnja potpornih zidova oštećenih poplavama u Kiseljaku, MZ Gornji Zovik - nastavak radova

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi     45.567,99 KM.

Član 2

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13 - 002127/20, broj akta:09-1371PB-007/20 od 30.7.2020. godine, Obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-518-3-438/20 od 19.8.2020. godine, predmjera radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-002127/20 i ponuda najpovoljnijih ponuđača. 

Član 3

(1) Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz sljedećih izvora fmansiranja:

a) Za Lot 1 - iz kapitalnog budžeta za 2019. godinu, organizacioni kod 18030001, ekonomski kod 821600, šifra projekta: 9822 i 10181 i iz kapitalnog budžeta za 2020. godinu- sredstva prebačena rebalansom, organizacioni kod 18030001, ekonomski kod 821600, šifra projekta: 11401;

b) Za Lot 2 - iz kapitalnog budžeta za 2019. godinu - rebalans i kapitalnog budžeta za 2020. godinu, organizacioni kod 18030001, ekonomski kod 821600;

c) Za Lot 3 - iz kapitalnog budžeta za 2019. godinu, organizacioni kod 18030001, ekonomski kod 821600, šifra projekta: 10178 i iz kapitalnog budžeta za 2020. godinu - sredstva prebačena rebalansom, organizacioni kod 18030001, ekonomski kod 821600, šifra projekta: 11395;

d) Za Lot 4 - iz kapitalnog budžeta za 2019. godine, organizacioni kod 18030001, ekonomski kod 821600, šifra projekta: 9402 i iz kapitalnog budžeta za 2020. godinu - sredstva prebačena rebalansom, organizacioni kod 18030001, ekonomski kod 821600, šifra projekta: 10500 i 11400.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno osam ponuda, ponuđača: ,,Santovac“ d.o.o. Brčko, ,,Papilon“ d.o.o. Čelić, ,,Agip“ d.o.o. Brčko i ,,Roading“ d.o.o. Gračanica, „Astra Plan“ d.o.o. Brčko, ,,Gramat“ d.o.o. Gračanica, Grupa ponuđača „Arapovac Putevi“ d.o.o. Čelić i ,,Dejokop“ d.o.o. Bok, Orašje i Grupa ponuđača „Itinera - S“ d.o.o. Brčko i „Agro Pejin“ d.o.o. Brčko. Konzorcij „Ted Invest" d.o.o. Sarajevo i „Borhtechnik" d.o.o. Brčko, „Instel" d.o.o. Bijeljina, „Papilon" d.o.o. Čelić,, „Gradnja Cop“ d.o.o. Brčko, „Astra Plan" d.o.o. Brčko i „Hidromont" d.o.o. Srebrenik. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, izvještaj o pregledu i ocjeni ponuda i izvještaj o toku i završetku e- aukcije. Komisija je ustanovila da su svi ponuđači dostavili garanciju za ozbiljnost ponude za lot 3 u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Dostavljene ponude su bile pripremljene i dostavljene na način propisan tenderskom dokumentacijom u pogledu načina pripreme, dostave i sadržaja ponude osim ponude ponuđača „Santovac11 d.o.o. Brčko u kojoj nije bila upisana jedinična cijena u stavci 5 za lot 4 u dijelu B. - zemljani radovi.

Ponuđači cu ocijenjeni kvalifikovanim i ponude prihvatljivim. Izvršena je računska kontrola ponuda i ustanovljeno je postojanje računskih greški u ponudama „Papilon" d.o.o. Čelić, „Gramat"  d.o.o. Gračanica, „Santovac" d.o.o. Brčko, „Arapovac Putevi" d.o.o. Čelić i „Roading" d.o.o. Gračanica koje su ponuđači prihvatili i za koje su dostavili saglasnost za ispravku. Komisija je utvrdila postojanje neprirodno niske cijene u ponudi ponuđača ,,Agip“ d.o.o. Brčko koji je dostavio pojašnjenje neprirodno niske cijene ponude koje je i prihvaćeno. 

Izvršena je e-aukcija i došlo je do promjena cijena u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda. Dostavljene ponude su bile u okviru procijenjene vrijednosti nabavke. Komisija za nabavke je u skladu sa kriterijem najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovoljnijih ponuđača.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikla BiH u 10 dana od dana prijema odluke.

 

DOSTAVLjENO:            

1. Pododjelu za javne nabavke,

2. Odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu          

3. Gradonačelniku,

4. Zamjeniku gradonačelnika,

5. Ponuđačima,

6.„Službeni glasnik BD Brčko distrikta BiH“

7. Arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: