Izgradnja sportskog igrališta

Datum objave: 08.07.2020. 13:07 / Izvor: Akta.ba, 06.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

 

Broj: 02-19-5721/20

Mostar, 22.06.2020.

 

Na temelju članka 64. stavak (1) točka a), članka 25, članka 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama {SI. Glasnik BiH broj: 39/14), članka 8. stavak (2) točka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Povjerenstva za nabave (SI. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Povjerenstva za nabavu broj: 07/4-19-5721/20 od 22.06.2020. godine, u postupku javne nabave-lzgradnja sportskog igrališta, i članka 43. Statuta Grada Mostara {«Gradski službeni glasnik Grada Mostara» broj 4/04, 8/09 i 15/10), gradonačelnik Grada Mostara donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Članak 1.

Prihvata se Preporuka Povjerenstva za nabavu, broj: 07/4-19-5721/20 od 22.06.2020. godine i Ugovor za javnu nabavu radova -Izgradnja sportskog igrališta, dodjeljuje se ponuđaču TOP SPORT d.o.o. Bijeljina, ponuda br. 001/20 , od 11.06.2020. godine, za ponuđenu cijenu od 25.636,50 KM (bez PDV-a), kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Članak 2.

Prijedlog Ugovora o nabavi dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Članak 3.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici Grada, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabave, u skladu sa člankom 70. stav. (6) Zakona o javnim nabavama.

 

Članak 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za građenje infrastrukturnih objekata.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali i postupku javne nabave, u skladu sa člankom 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama. 

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 02-19- 5721/20 od 11.05.2020. godine.

Javna nabava je provedena otvorenim postupkom.

Kriterij za dodjelu ugovora: najniža cijena prihvatljive ponude Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 25.640,00 KM.

Obavijest o nabavi, objavljena je na Portalu javnih nabava, broj: 1059-1-3-32-3-38/20 dana 27.05.2020. godine.

Povjerenstvo za nabavu, imenovana je Rješenjem, broj: 02-19-5721/20-1 od 11.05.2020. godine. Povjerenstvo za javnu nabavu dostavila je gradonačelniku Grada Mostara Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07/4-19-5721/20 od 22.06.2020. godine. Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 07/4-19-5721/20 od 22.06.2020. godine.

i Izvješće o radu broj: 07/4-25-5721/20 od 22.06.2020. godine, u postupku javne nabave - izgradnja sportskog igrališta.

U postupku po Izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-da je u predmetnom postupku primljeno 2 ponude,

-da je blagovremeno primljeno 2 ponude,

-da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda,

-da ja ponuda ponuđača TOP SPORT d.o.o. privatljiva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

~ ponuđač MAPOD SPORT d.o.o. se isključuje iz daljnjeg učešća zbog neispunjavanja uvjeta za ličnu i profesionalnu kvalifikaciju.

Pregledom ponude Mapod Sport d.o.o. Široki Brijeg, broj: 2/20 od svibnja 2020 godine ustanovljeno je:

-ponuda nema sadržaja;

-ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji zaključen 05.01.2020. godine između Bau Technik Leader d.o.o. i Mapod sport d.o.o. nije valjan iz razloga sto potpisi nisu u orginaiu niti u ovjerenoj kopiji, naime priložen je Ugovor u kojem jedna ugovorna strana ima potpis u kopiji a druga u originalu;

-izjava o ispunjavanju uvjeta iz članka 45. stav (1) točka od a) do d) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH"; broj: 39/14) je dana jednostrano od Mapod Sport d.o.o.

Prema točki C.12 Uvjeti za kvalifikaciju u tenderskoj dokumentaciji-Lična sposobnost u kojoj stoji ,,U koliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uvjete u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe", supotpisnik ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji Bau Technik Leader je u obvezi dati izjavu o ispunjavanju uvjeta iz članka 45. stav (1) točka od a) do d) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH"; broj: 39/14) ili priložiti dokaze, što ponuda ne sadrži;

- Prema točki C.13.1 Ostali uvjeti za kvalifikaciju u tenderskoj dokumentaciji- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, u kojoj stoji „ ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe dužan je dostaviti dokaz o registarciji" " supotpisnik ugovora o poslovno- 

tehničkoj suradnji Bau Technik Leader je obvezan dostaviti dokaz o registraciji, koji u ponudi nije priložen;

-Prema točki 22. Grupa kandidata/ponuđača u tenderskoj dokumentaciji, ponuda Mapod sport d.o.o. Široki Brijeg, broj: 2/20 od svibnja 2020 godine, može se smatrati ponudom grupe ponuđača Bau Technik Leader d.o.o. i Mapod sport d.o.o. Tehničku jer profesionalnu sposobnost iz članka 51. Zakona dokazuje ponuđač Bau Technik Leader d.o.o.

Iz svega navedenog ponuđač MAPOD SPORT d.o.o. se isključuje iz daljnjeg učešća zbog neispunjavanja uvjeta za ličnu i profesionalnu kvalifikaciju.

Nadalje, u ponudi je prilože neispunjen ugovor o izgradnji, predmjer radova nije vezan sa obrascem za cijenu ponude, neispunjena izjava o namjeri podugovaranja, uz izjavu o prihvatanju odredaba osnovnih elemenata ugovora nisu dostavljeni osnovni elementi ugovora, te ponudu Mapod Sport d.o.o. smatramo nepotpunom i neurednom.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, gradonačelnik Grada Mostara nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Povjerenstva za nabavu.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjrenstvo u svemu pravilno postupilo te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija i prijedlog da se zaključi ugovor sa:

 

1.

Naziv ponuđača

TOP SPORT d.o.o. Bijeljina

2.

Sjedište i adresa

Ul. Hajduk Veljka 13, 76300 Bijeljina

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a i uključenim popustom

25.636,50 KM

4.

Garantni period

24 mjeseca

5.

Rok izvođenja radova

30 dana

6.

Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugvor i podaci o podizvođaču, ako je primjenjivo

Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

 

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka a) Zakona o javnim nabavama, članka 25., članka 70. stavci (1), {3} i (6) Zakona o javnim nabavama {SI. Glasnik BiH broj: 39/14), članka S. stavak (2) točka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Povjerenstva za nabave (Si. Glasnik BiH broj: 103/14), odlučeno je kao u članku 1. ove Odluke. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem {u slučaju da je elektronsko sredstvo definisano kao način komunikacije u TD) preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Grad Mostar Ulica Adema Buća 19.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjera

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: