Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta sa 20 stanova, bez vanjskog uređenja u opštini Bratunac

Datum objave: 02.07.2019. 10:34 / Izvor: Akta.ba, 26.06.2019.

Vlada Republike Srpske

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA RASELJENA LICA I MIGRACIJE

PIU - jedinica za implementaciju CEBII

 

Broj: 26.04/3-360-80-7/19; 02/19-CEB-140 CON

Banja Luka, 26-06-2019

 

Na osnovu odredaba člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), a u okviru realizacije Projekta "zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja-LD 1789 (2013)" i po preporuci Komisije za provođenje postupka javne nabavke iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 26.04/3-360-80/19; 02/19-CEB 140 CON od 20.06.2019. godine, menadžer projekta donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku br. 02/19-CEB 140 CON

 

1.  Najpovoljniji ponuđač za izvođenje građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta sa 20 stanova, bez vanjskog uređenja, u opštini Bratunac, javna nabavka br. 02/19-CEB 140 CON u okviru projekta CEB 2-„Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013)", je Konzorcij ponuđača „Brača Mićić" d.o.o. Modriča-„DuoLift" d.o.o. Banja Luka-„Džena" d.o.o. Gradačac-„ABC Solutions" d.o.o. Banja Luka (nosilac Konzorcija „Braća Mićić" d.o.o. Modriča) sa cijenom u iznosu od 1.082.849,25 KM bez PDV-a (1.266.933,62 KM sa PDV-om).

2.  Najpovoljnija ponuda Konzorcija ponuđača „Brača Mićić" d.o.o. Modriča-„DuoLift" d.o.o. Banja Luka-„Džena" d.o.o. Gradačac-„ABC Solutions" d.o.o. Banja Luka, odabrana je u postupku javne nabavke provedene putem otvorenog postupka koji je objavljen na portalu javnih nabavki pod brojem 1388-1-3-24-3-23/19 od 24.04.2019. godine, i u Službenom glasniku BiH br. 33/19 od 10.05.2019. godine.

3. Odabrani ponuđač obavezan je da ugovornom organu dostavi original ili ovjerenu kopiju odgovarajućih važećih licenci za obavljenje poslova izvođenja radova koji su predmet javne nabavke (izvođenje građevinskih radova na objektima visokogradnje, i izvođenje radova za elektro i mašinsku fazu), a u skladu sa zahtjevom iz tačke 7.4.2. stav 5. Tenderske dokumentacije, i potpisanom i ovjerenom izjavom za licence (Prilog 14 TD) u roku od 15 (petnaest) dana od prijema ove Odluke.

4. Projekt menadžer će po isteku roka od 15 dana od dana obavještenja učesnika o izboru najpovoljnije ponude, roka iz člana 98. Zakona o javnim nabavkama BiH i ispunjenja uslova iz tačke 3. ove Odluke, Konzorciju ponuđača „Braća Mićić" d.o.o. Modriča-„DuoLift" d.o.o. Banja Luka-„Džena" d.o.o. Gradačac-„ABC Solutions" d.o.o. Banja Luka (nosilac Konzorcija „Braća Mićić" d.o.o. Modriča), dostaviti na potpis i zaključiti ugovor za izvođenje građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta sa 20 stanova, bez vanjskog uređenja, u opštini Bratunac.

 

Obrazloženje

Javna nabavka izvođenja građevinskih na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta sa 20 stanova, bez vanjskog uređenja, u opštini Bratunac, u okviru projekta CEB 2-„Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013)", evidentirana pod brojem 02/19-CEB 140 CON, provedena je putem otvorenog postupka, objavljenog na Portalu javnih nabavki broj: 1388-1-3-24-3-23/19 od 24.04.2019. godine, i u Službenom glasniku BiH br. 33/19 od 10.05.2019. godine, a sve shodno Tenderskoj dokumentaciji pripremljenoj od strane ugovornog organa.

Postupak predmetne javne nabavke provela je Komisija za provođenje postupka javne nabavke radova, imenovana Odlukom broj: 26.04/3-360-80/19 od 21.05.2019. godine. Javno otvaranje ponuda izvršeno je dana 21.05.2019. u 12:00 u prostorijama Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske. U roku predviđenom za dostavu ponuda, zaprimljene su sljedeće ponude ponuđača:

 

Naziv/ime ponuđača

1. Konzorcij ponuđača: „Progres" d.o.o. Bratunac-„Energotehnika" d.o.o. Doboj-„Mako" d.o.o. Doboj -,,Ehta-R" d.o.o. Derventa

2. „Astra Plan" d.o.o. Brčko

3. Konzorcij ponuđača: ,,LD" d.o.o. Bijeljina-„Konstruktor" d.o.o. Foča-„Struja BN" d.o.o. Bijeljina-„Higra" d.o.o. Bijeljina

4. „Jokić-lnvest" d.o.o. Zvornik

5. Konzorcij ponuđača: „Energetik" d.o.o. Banja Luka-„lnkoprom" d.o.o. Banja Luka-Moderne komunikacione mreže" d.o.o. Banja Luka-„lntermetal" d.o.o. Banja Luka

6. Konzorcij ponuđača: „Braća Mićić" d.o.o. Modriča-„DuoLift" d.o.o. Banja Luka-„Džena" d.o.o. Gradačac-„ABC Solutions" d.o.o. Banja Luka

7. „Duo Lujić" d.o.o. Zvornik.

 

Od pristiglih ponuda, 5 (pet) ponuda je bilo neprihvatljivo u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, 2 (dvije) ponude ispunjavaju uslove zahtjevane tenderskom dokumentacijom. Nakon izvršene računske kontrole konstatovano je da nije bilo aritmetičkih ispravki. Prema uslovima iz Tenderske dokumentacije, Komisija za javne nabavke je u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH" br 66/16), dana 14.06.2019. godine u 14:00 časova zakazala ,,E-aukciju" prema kriteriju najniže cijene ponude, prema tački 10.1 Tenderske dokumentacije.

 

Nakon održane ,,E-aukcije" koja je trajala 10 minuta, i prema priloženom Izvještaju (broj postupka: 1388-1-3-24/19), Komisija je dala rang listu ponuđača, kako slijedi:

1.   Konzorcij ponuđača: „Braća Mićić" d.o.o. Modriča-„DuoLift" d.o.o. Banja Luka-„Džena" d.o.o. Gradačac-„ABC Solutions" d.o.o. Banja Luka, sa cijenom ponude u iznosu od 1.082.849,25 KM bez PDV-a odnosno 1.266.933,62 KM sa PDV-om.

2.   „Jokić-lnvest" d.o.o. Zvornik, sa cijenom ponude u iznosu od 1.131.766,14 KM bez PDV-a odnosno 1.324.166,38 KM sa PDV-om.

 

Na osnovu navedenog, Komisija za provođenje postupka javne nabavke radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta sa 20 stanova, bez vanjskog uređenja, u opštini Bratunac, 02/19-CEB 140 CON, u okviru projekta CEB 2-„Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog

 

smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013)", dala je preporuku projekt menadžeru da se, prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena), za najpovoljnijeg ponuđača izabere Konzorcij ponuđača „Braća Mićić" d.o.o. Modriča-„DuoLift" d.o.o. Banja Luka-„Džena" d.o.o. Gradačac-„ABC Solutions" d.o.o. Banja Luka (nosilac Konzorcija „Braća Mićić" d.o.o. Modriča), sa cijenom ponude u iznosu od 1.082.849,25 KM bez PDV-a, odnosno 1.266.933,62 KM sa PDV-om, te da se sa istim zaključi ugovor o izvođenju građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta sa 20 stanova, bez vanjskog uređenja, u opštini Bratunac.

 

Imajući u vidu naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste.

 

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa, u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od tri.

 

Menadzer projekta

Gojko Jotić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: