Izgradnja vodovodne i fekalne kanalizacije u ul. Mehmeda Spahe sa obuhvatom MZ Rijeke i Stari Rasadnik - Brčko distrikt BiH

Datum objave: 18.11.2020. 12:17 / Izvor: Akta.ba, 18.11.2020.

Broj predmeta:    13-002088/20
Broj akta:    01.1-1141SM-0022/20
Datum,    28.10.2020.. godine
Mjesto,    Brčko

 


Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članom 25. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 13-002088/20 od 13.10.2020. godine, Preporuke Komisije za javne nabavke broj: 13-002088/20 od 13.10.2020. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-1008/20 od 27.10.2020. godins, gradonačslnik Brčko distrikta BiH d o u o s i


ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOJBNIJEG PONUĐAČA


Člai 1.
(1) U provedenom otvorenom postupku za nabavku radova izgradnje objekata za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH - 2 lota, izabran je najpovoljniji ponuđač kojsm se dodjeljuje ugovor po pojedinim lotovima.

a) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2 je „GRADNjA COP“ d.o.o. Brčko.
Lot 2 - Izgradnja vodovodne i fekalne kanalnzacije u ul. Mehmeda Spahe sa obuhvatom MZ Rijeke i Stari Rasadnik - Brčko distrikt BiH
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi    262.715,42    KM.


Obrazloženje
Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da su dostavljene četiriponude, ponuđača: “Gradnja-Cop” d.o.o. Brčko. “Papižlg d.o.o. Čelić, “Hidromont” d.o.o. Srebrenik i “Bijelić Gradnja” d.o.o. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda i izvještaj o toku i završetku e- aukcije. Komisija je izvršila analizu dostavljenih ponuda u pogledu prihvatljivosti prsma obliku, sadržaju i potpunosti, te u pogledu načina pripreme i dostave ponuda i ustanovila da su ponude prihvatljive. U pogledu kvalifikovanosti ponuđača, ponuđač „Bijelić Gradnja“ d.o.o. Brčko je ocijenjen kao nekvalifikovan jer u svojoj ponudi dostavio izjavu iz člana 51. Zakona o javiim nabavkama koja nije u skladu sa odredbama tačke 3.4.1. tenderske dokumsntacije. Uočeno je da ponuđač nije naveo obavezne podatke koji se odnose na zahtjeve iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dostavili ponude u skladu sa zahtjsvima iz tehničke specifikacije i tenderske dokumentacije. Izvršena je računska kontrola ponuda i ustanovljeno je da su ponude računske ispravne, osim poiude ponuđača „Gradnja-Cop“ d.o.o. Brčko za Lot broj 2. Ponuđač je na osnovu zahtjeva dostavio saglasnost za ispravku računske greške. Nije bilo elemenata za zahtijevanje pojašnjenja neprirodno niske cijene ponude. E- aukcija je zakazana za Lot 2 a za Lot 1 nije jer je dostavljena samo jedna kvalifikovana ponuda, tako da nisu ispunjeni uslovi za zakazivanje e-aukcije. Izvršena je e - aukcija za Lot 2 i nije došlo do smanjenja cijena u odnosu na cijene
ca otvaranja ponuda. Dostavljena ponuda za Lot 2 je bmla u skladu ea lrocijeljeno.m vrijedpošću nabavke dok za J1ot I nije bila u skladu ca procijenjsnom vrijsdnošću u OdjeJvenje za komunalne poslovs Vlade Brčko distrikta BiH je dostavilo donms u kojem ss navodi da za Lot i ne postoje dodatna sredstva za nabavku i da je psophodno poništiti postupak pabavke. Komisija za nabavke u skladu ca kritsrijem najniže cijene dostavnla preioruku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2.


Član 2.
Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javpe naoavke broj: IJ 002088/20 od 21.7.2020. godine i Odluke o izmjeni Odluke o pokretalju postupka javns nabavke broj:13-002088/20 od 25.8.2020. godipe, Obavještenja o pabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-554-3-470/20 od 3.9.2020. godine, prsdmjera radova u vezi ca Tendsrskom dokumentacijom broj: 13-002088/20 i ponude najpovoljnijeg pomuđača.
Član 3.
(1) Finansiralje navedepe nabavke će se izvršiti iz sljedećih izvora finansmranja:
Za Lot 2
a)    iz kapntalnog budžeta 2018. god,
organizacioni kod: 23020001. ekonomski kod: 821200. pozicija "Izgradnja vodovodnw i kanalizacione mreže u MZ Stari Rasadnik - u ul. Mehmeda Spahe". šifra 8672:
opranizacioni kod: 23020001, ekopomski kod 821200. pozicija: „Izgradnja vode i kanalizacije u ulici Mehmeda Spahe, lijevi krak, u MZ S. Rasadnik, šifra projekta: 8611;
opranizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200. pozicija: „Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Mehmeda Spahe“. šifra:8623;
b)    iz kapntaliog budžeta 2020. god,
opranizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Izgradnja vodovodpe i kanalizacione mrsže u ulici Mehmeda Spahe“, šifra projekta: 10693
organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200. pozncija: „Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u naselju Stari Rasadnik u dijelu ul. M.Spahe‘\šifra projekta: 10723;
organizacioni kod 23020001, ekonomski kod: 821200. pozicija: „Izgradnja vodovoda u ulici Dr.Mehmeda Spahe od Broduše prema žutom mostu - Čardaklije, šifra: 10730;
c) pz kanitalnog budžeta 2018. godnne,
organizacioni kod 23020001, ekonomski kod 821200, pozicnja:“Izgradnja kanalizacije u ulici Mehmeda Spahe MZ Brod“, šifra:8637.


Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.


DOSTAVLjENO:
1.    Pododjeljenju za javne nabavke,
2.    Ponuđačima,
3.    Odjeljenju za komunalne poslove,
4.    Gradonačelniku,
5.    Zamjeniku gradonačelnika,
6.    «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH»,
7.    Arhivi.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: