Izgradnja vodovodnog priključka za vrtić u Aleksandrovcu

Datum objave: 26.06.2019. 10:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.06.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1121-4-3-65-5-59/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA LAKTAŠI
IDB/JIB 4401140250006
Kontakt osoba Darija Balaban
Adresa Karađorđeva 56
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 334-250
Faks (051) 334-248
Elektronska pošta drakov@teol.net
Internet adresa www.laktasi.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Laktaši

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Vodovodne instalacije

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja vodovodnog priključka za vrtić u Aleksandrovcu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja vodovodnog priključka za vrtić u Aleksandrovacu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231110-9 Građevinski radovi polaganja cijevi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u sastavu TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Aleksandrovac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

izvršenje 7 dana od dana obostranog potpisa

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOMUNALNO PREDUZEĆE "BUDUĆNOST" A.D. LAKTAŠI 4401147850009 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

4321,98

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.5.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4321,98

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4321,98

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

KP Budućnost ad Laktaši, jedino ovlašteno preduzeće za priključke objekata na vodovodnu mrežu (Član 10 Odluke
o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji''Službeni glasnik opštine Laktaši'', broj:1/14 i Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji ''Službeni glasnik opštine Laktaši broj: 1/18)

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

KOMUNALNO PREDUZEĆE "BUDUĆNOST" A.D. LAKTAŠI

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1121-4-3-65-5-59/19
PODIJELI: