Izgradnja zapadne prometnice u poduzetničkoj zoni Osrdak Posušje, prometnica broj 2

Datum objave: 06.03.2019. 13:02 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2019.

Broj: 01-14-7/19

Datum: 26.02.2019. godine

 

Na temelju članka 64. stav 1. točka b), članka 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14- 6/18 od 25.02.2019. godine, u postupku javne nabave radova „Izgradnja zapadne prometnice u poduzetničkoj zoni Osrdak Posušje, prometnica broj 2", Općinski načelnik općine Posušje, donosi:

 

ODLUKU

O DODJELI UGOVORA

 

Članak 1.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave, broj: 01-14-6/18 od 25.02.2019. godine i ugovor za javnu nabavu radova „Izgradnja zapadne prometnice u poduzetničkoj zoni Osrdak Posušje, prometnica broj 2" dodjeljuje se ponuđaču KTM-BRINA d.o.o., Vinjani bb, 88240 Posušje, ponuda broj 2, za ponuđenu cijenu od 346.629,56 KIM s PDV-om.

 

Članak 2.

Prijedlog ugovora o nabavi radova dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču KTM- BRINA d.o.o., Vinjani bb, 88240 Posušje, nakon što Općinski pravobranitelj općine Posušje da pozitivno mišljenje na prijedlog Ugovora, odnosno provedenu proceduru javne nabave.

 

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.opcina-posusie.ba.

 

Članak 4.

Ponudač KTM Brina d.o.o. Posušje se obvezuje u roku od 5 dana od prijema ove Odluke dostaviti original ili ovjerene preslike dokumentacije iz točke 11. i 12. tenderske dokumentacije.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavit će se ponudačima koji su sudjelovali u postupku nabave u skladu s člankom 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama. Uz odluku će se dostaviti i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabav'e pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broi- 01-

Javna nabava je provedena otvorenim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 280.058,35 KM.

Obavijest o javnoj nabavi broj: 188-1-3-12-3-3/19, objavljena je na Portalu javnih nabava dana 31.01.2019. godine. 

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Odlukom broj: 01-54/15 od 26.01.2015. godine. Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo je dana 25.02.2019. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-14-5/19 od 25.02.2019. godine, i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-14-6/19 od 25.02.2019. godine, u postupku javne nabave radova: „Izgradnja zapadne prometnice u poduzetničkoj zoni Osrdak Posušje, prometnica broj 2". Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda utvrdeno je da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajući zapisnik, u kojemje utvrdeno sljedeće:

da je ukupan broj pravovremeno pristiglih ponuda 2 (dvije);

Red.broj, datum i vrijeme prijema blagovremene ponude

Naziv/ Ime ponuđača

Cijena na javnom otvaranju ponuda za (s PDV-om)

1. 21.02.2019. u 10.45 sati

S.O.R. Mrka Ljut, vl. Anto Oreč

308.619,97 KM

2. 21.02.2019. u 11.40 sati

KTM-BRINA d.o.o. Vinjani b.b.

346.629,56 KM

 

-ponuda ponudača S.O.R. Mrka Ljut, vl. Anto Oreč se odbacuje jer sukladno uvjetima tenderske dokumentacije nije uredno popunio Izjavu o raspolaganju strojevima za izvršenje predmetnog ugovora Prilog 1 tenderske dokumentacije;

-da je ponuda ponuđača KTM Brina d.o.o. Posušje prihvatljiva;

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili temelj za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo, te da je izbor najpovoljnijeg ponudača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač KTM-BRINA d.o.o. dostavio prihvatljivu cijenu ponude u iznosu od 346.629,56 KM s PDV-om, a sve sukladno kriterijima utvrđenim u obavijesti o nabavi i tenderskoj dokumentaciji. Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stav 1. točka b). Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u članku 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odliike može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Zalba se ulaže Uredu za razmatranje žalbi putem ovog ugovornog tijela u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol Općine Posušje, ili preporučeno putem pošte, u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama. Uložena žalba odgada nastavak postupka zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

 

Dostaviti:

KTM-BRINA d.o.o., Vinjani b.b., Posušje

SOR Mrka Ljut, Gradac bb. Posušje

Stručnom suradniku za odnose s javnošću;

Pismohrani;

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: