(izmjena) Ispitivanje određenih dijelova parovoda na bloku 4

Datum objave: 08.07.2020. 12:09 / Izvor: Akta.ba, 08.07.2020.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (broj SD-5211/16- 38/2. od 29.03.2016. godine) i člana 4. stav 7. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora. Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - Prečišćeni tekst broj 06-6522/18 od 05.03.2018. godine i broj U-01- 22653/19-258/31 od 07.08.2019.godine, Izvršni direktor za proizvodnju donosi:

ODLUKU

o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču

u predmetu:

- Ispitivanje određenih dijelova parovoda na bloku 4 -

Član 1.

Poništava se Odluka o okončanom postupku i izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 02-15004/20 od 05.06.2020. godine, nakon Rješenja Ureda za razmatranje žalbi br. JN2-03-07-1-508-8/20 od 26.03.2020. godine kojom se ugovor o javnoj nabavci „Ispitivanje određenih dijelova parovoda na bloku 4" za potrebe Podružnice Termoelektrana „Tuzla" Tuzla, dodijelio ponuđaču: Konzorcij „TERMOKONTROL" d.o.o Bijeljina & „TERMOELEKTRO" d.o.o. Brčko & „TEHNOINŽINJERING" d.o.o. Brčko.

Član 2.

Ugovor za nabavku „Ispitivanje određenih dijelova parovoda na bloku 4" po Otvorenom postupku javne nabavke br. 2000026763 (broj sa Portala javnih nabavki 1405-1-2-322-3-420/19), u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH. dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču: Konzorcij: „KONTROL INSPEKT" d.o.o. Beograd & „TEHNOPETROL" d.o.o. Tuzla, čija je ponuda po rang listi, odmah nakon najuspješnijeg ponuđača.

Član 3.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana. a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u obrazloženju ove Odluke.

O b r a z l o ž e nj e:

Ugovorni organ je nakon Rješenja Ureda za razmatranje žalbi br. JN2-03-07-1-508-8/20 od 26.03.2020. godine donio Odluku o okončanom postupku i izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 02- 1504/20 od 05.06.2020. godine, u postupku javne nabavke robe, predmet nabavke - Ispitivanje određenih dijelova parovoda na bloku 4, za potrebe Podružnice Termoelektrana „Tuzla*4, Tuzla, po Otvorenom postupku javne nabavke br. 2000026763 (broj sa Portala javnih nabavki 1405-1-2- 322-3-420/19), objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 02.10.2019. godine. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena". 

Najuspješniji ponuđač u predmetnom postupku nabavke Konzorcij „TERMOKONTROL" d.o.o Bijeljina & „TERMOELEKTRO" d.o.o. Brčko & „TEHNOINŽINJERING" d.o.o. Brčko sa

ukupnom cijenom ponude u iznosu od 118.665,00 KM bez PDV-a, je u skladu sa tačkom 6.2.2 tenderske dokumentacije bio u obavezi da u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima postupka nabavke, dostavi Ugovornom organu dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Naime, u tenderskoj dokumentaciji decidno je navedeno da izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH u momentu predaje ponude, te da se u protivnom smatra daje ponuđač dao lažnu izjavu.

U zakonskom roku nakon dostave Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 02-15004/20 od 05.06.2020. godine, nakon Rješenja Ureda za razmatranje žalbi br. JN2-03-07-1 -508-8/20 od 26.03.2020. godine izabrani ponuđač je ponovo dostavio četiri primjerka Uvjerenja Suda BiH od kojih su tri primjerka izdata nakon roka za dostavu ponuda, dok je četvrti primjerak predmetnog rješenja stariji od tri mjeseca, te dostavljena Uvjerenja nisu u skladu sa tačkom 6.2.2. tenderske dokumentacije. Ostala dokumentacija iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH je dostavljena u okviru ponude i ista zadovoljava zahtjeve iz tačke 6.2.2. tenderske dokumentacije. U daljem toku postupka. Ugovorni organ postupa prema odredbama člana 72. stav 3. ZJN i ugovor dodjeljuje sljedećem ponuđaču sa rang liste i to drugorangiranom ponuđaču Konzorcij: „KONTROL INSPEKT" d.o.o. Beograd & „TEHNOPETROL" d.o.o. Tuzla sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 60.735,00 EUR-a (118.787,34 KM) bez PDV-a.

Zbog svega naprijed navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Podružnica Termoelektrana „Tuzla", Tuzla, u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: