(izmjena) Osiguranje vozila

Datum objave: 29.10.2019. 15:15 / Izvor: Akta.ba, 28.10.2019.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović

 

Broj: 127-29-8441-29/19

Dana: 28.10.2019.

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 33. Pravilnika o javnim nabavkama Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ,,Dr Miroslav Zotović" Banja Luka te Zapisnika o radu komisije nakon prijema Odluke Kancelarije za razmatranje žalbi broj 127-29-8441-28/19 od 25.10.2019. godine, Direktor Zavoda donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponudača u otvorenom postupku

 

  1.  

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke i ugovor o javnoj nabavci usluga - Osiguranje vozila Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" (osiguranje od autoodgovornosti-osnovno osiguranje i potpuno kasko osiguranje sa rizikom krađe-bez učešća u šteti) putem Otvorenog postupka, dodjeljuje se ponuđaču „Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, ponuda broj T-104/19, za ponuđenu cijenu 24.792,29KM bez PDV- a kao najpovoljijem ponuđaču preina kriterijumu najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

  1.  

Obavezuje se izabrani ponudač da u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata traženih tačkom 4.1.3. i 4.3.2. pod a) Tenderske dokumentacije broj 127-29-8441-2/19 od 14.06.2019. godine.

  1.  

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Zavoda (www.zotovicbl.com) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70. stav 6 Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 127-29-8441 -1 /19 od 14.06.2019. godine pokrenut je postupak javne nabavke usluga - Osiguranje vozila Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" (osiguranje od autoodgovornosti-osnovno osiguranje i potpuno kasko osiguranje sa rizikom krađe-bez učešća u šteti), procijenjene vrijednosti 30.000,00 KM putem Otvorenog postupka postupka u skladu saZakonom ojavnim nabavkama BIH ( Službeni glasnik BIH broj 39/14, u daljem tekstu: ZJN).

Obavještenje o nabavci br: 617-1-2-246-3-123/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 14.06.2019. godine a ispravka obavještenja dana 07.08.2019. godine.

Za predmetnu nabavku blagovremeno su zaprimljene 3 ponude ponuđača: Osiguranje Aura a.d. Banja Luka, Drina osiguranje a.d. Milići-filijala Banja Luka i Brčko gas osiguranje d.d. Brčko-podružnica Banja Luka.

Komisija za provođenje predmetne nabavke formirana Rješenjem broj 127-29-8441- 10/19 od 19.08.2019. godineje izvršila otvaranje, ocjenu i pregled pristiglih ponudate sačinila Zapisnik o radu komisije nakon izvršenog otvaranja ponuda broj 127-29-8441-16/19 od 04.09.2019. godine na osnovu kojeg je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ponuđaču „Brčko gas" d.d. Brčko, Podružnica Banja Luka, kao prvoplasiranom ponuđaču na rang listi, gdje će se ugovor zaključiti na iznos 22.543,11 KM bez PDV-a.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 127-29-8441-17/19 je donesena dana 05.09.2019. godine te je na nju izjavljena žalba od strane ponuđača Osiguranje Aura a.d. Banja Luka. Kancelarija za razmatranje žalbi, filijala Banja Luka je žalbu usvojila rješenjem broj JN2-02-07-1-2405-8/19 od 17.10.2019. godine. Pomenutim rješenjem poništena je ranija odluka o izboru najpovoljnijeg ponudača i postupak vraćen ugovornom organu na ponovni postupak.

Dana 25.10.2019. godine komisija imenovana Rješenjem Direktora Zavoda broj 127- 29-8441-10/19 od 19.08.2019. godine se sastala radi ponovnog pregleda ponuda ponuđača datih u ovom postupku nabavke te pregleda Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi o čemu je sačinjen Zapisnik broj 127-29-8441-28/19 u kojem je konstatovala sljedeće:

1. Analizirajući pomenuto Rješenje broj JN2-02-07-1-2405-8/19 od 17.10.2019. godine, komisija je konstatovala da vijeće Kancelarije za razmatranje žalbi smatra da ponuda ponuđača Brčko gas osiguranje d.d. Brčko nije uredna i u skladu sa postavljenim zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

2. Imajući u vidu navedeno, komisija je pristupila ponovnom vrednovanju prihvatljivih ponuda shodno utvrđenom kriteriju „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude" te je tabelarni pregled- rang lista prihvatljivih ponuda sljedeća:

Broj protok

ola ugovo rnog organ a

Redni broj omotni

ce ponude

Naziv ponuđača

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapeČaće na ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena u KM bez PDV-a:

Ponuđen i popust

Iznos popusta

Ukupan iznos sa uračunatim popustom

Ran

g

127-29- 8441-11/19

1.

„Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka

da

24.792,2 9

Ne

/

24.792,29

1

3. Komisija je konstatovala da je ponuđač Aura osiguranje a.d. Banja Luka u sklopu svoje ponude dostavio izjavu iz člana 45. ZJN ali ne i kvalifikacionu dokumentaciju dok je u dokaze ekonomske i finansijske sposobnosti iz člana 47. ZJN i tačke 4.3.2. pod a) tenderske dokumentacije (bilanse uspjeha) dostavio kao obične kopije te da je potrebno da ponuđač

traženu dokumentaciju dostavi u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

4. Shodno utvrđenoj rang listi Komisija je jednoglasno, a u skladu sa članom 69. i 72., dala preporuku direktoru da za nabavku usluga - Osiguranje vozila Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" donese sljedeću odluku:

- Odluka o dodijeli ugovora ponudaču Aura osiguranje a.d. Banja Luka, kao jedinom kvalifikovanom ponuđaču na rang listi čija cijena ponude iznosi 24.792,29 KM bez PDV- a.

Direktor Zavoda je prihvatio preporuku Komisije i na osnovu izloženog odlučio kao u dispozitivu odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke ponuđači imaju pravo žalbe u roku od 10 dana od dana prijema iste, u skladu sa članom 101. stav(l)ZJN BiH.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: