(izmjena) Popravak, servis i održavanje vozila, nabavka i sukcesivna ugradnja auto dijelova po uputstvu proizvođača za vozila čiji popravak, servis i održavanje se može vršiti kod ovlaštenog ili neovlaštenog servisera-ponuđača

Datum objave: 14.07.2020. 07:28 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2020.

Broj: 04-16-4-7590-67/19

Datum: 03.07.2020 godine.

 

Na osnovu člana 62. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH" broj 32/02, 102/09 i 72/17), Člana 72. stav (3) tačka d) i stava (4) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), ministar ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, donosi:

 

ODLUKU

O OGLAŠAVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA BROJ 04-16-4-7590-57/19 OD 20.05.2020.godine NIŠTAVNIM I IZBORU DRUGO RANGIRANOG PONUĐAČA

 

Član 1.

 

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za „Pružanje usluga servisiranja službenih vozila" broj 04-16-4-7590/19 od 29.11.2019.godine za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH putem Konkurentskog postupka sa objavom na portalu javnih nabavki broj obavještenja 268-7-2-30-3-20/19 od 03.12.2019.godine, ponude za LOT 1 su dostavili:

AUTODELTA d.o.o. Sarajevo - ukupna cijena bez PDV-a: = 29.725,00 KM SARADIS d.o.o. Vogošea ukupim uijcim bez PDV-a: = 67.591,16 KM BOS-MONT d.o.o. Sarajevo - ukupna cijena bez PDV-a: = 28.656,20 KM GRAND AUTOMOTIVE d.o.o. Sarajevo - ukupna cijena bez PDV-a: =35.843,00 KM PORSCIIEINTER AUTO d.o.o. Samjcvu - ukupua cijcua bcz PDV-a: -43.606,98 KM

Nakon izvršenog pregleda i ocjene lehničkt; ispravnusli punuda, le na oynovu Izvješlaja o toku i završetku e-aukcije utvrđena je konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji kako slijedi:

1. SARADIS d.o.o., ponuda tehnički ispravna, konačna cijena ponude nakon e-aukcije 20.000,00км bez PDV-a

2. BOS MONT d.o.o., ponuda tehnički ispravna, konačna cijena ponude nakon e-aukcije 20.350,0001 bez PDV-a

3. AUTODELTA d.o.o., ponuda tehnički ispravna, konačna cijena ponude nakon e-aukcije 28.428,75KM bez PDV-a

4. GRAND AUTOMOTIVE d.o.o., ponuda tehnički ispravna, konačna cijena ponude nakon e-aukcije 35.843,00KM bez PDV-a

Na osnovu ove rang liste donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudača broj 04-16-4-7590-33/19 od 03.02.2020.godine, te potpisan ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem „Saradis" doo broj 04-16-4-7590-57/19 od 20.05.2020.godine, ukupna cijena ponude poslije e-aukcije 2O.000,00KM. Tenderskom dokumentacijom bila je propisana obaveza izabranog ponuđača da u roku od 15 dana od potpisivanja okvirnog sporazuma dostavi bankarsku garanciju u iznosu 10% od vrijednosti istog. Popnuđač „Saradis" d.o.o. je u okviru svoje ponude dostavio i potpisanu izjavu da će u roku od 15 dana nakoii potpisivanja doslaviti bankarsku garanciju. Obzirom da bankarska garancija nije dostavljena u navedenom roku, u skladu sa članom 72. Stav (4) Zakona o javnim nabavkama zaključeni Ugovor o servisiranju vozila potpisan sa „Saradis" d.o.o. Sarajevo smatra se apsoiutno ništavim.

 

Član 2.

Ugovumi oigan će u skladu sa Članom 72. stav (3) tačka d) Zakona o javnim nabavkama dostaviti prijedlog ugovora na potpis onom ponuđaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, a to je ponuđač „BOS-MONT" doo Sarajevo sa ukupnom cijenom ponude 20.350,00KM bez PDV-a.

 

Član 3.

Zadužuje se Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijsko materijalne poslove za realizaciju ovc Odlukc. Ova odluka ćc sc objaviti na web stranici ministarstva sigumosti Bill ("www.msb.gov.ba).

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostaviće se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku shodno članu 71. Stav (2) ZJN, a stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka 04-16-4-7590-33/19 od 03.02.2020.godine.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: