(izmjena) Radovi na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina

Datum objave: 17.02.2020. 13:22 / Izvor: Akta.ba, 11.02.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo - Grad Sarajevo

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-14.-5422/19

Sarajevo, 22.01.2020.godine

 

Na osnovu člana 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14), člana 69. Statuta Općine Centar Sarajevo - Prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 23/04), u postupku razmatranja žalbi ponuđača „1ТС" d.o.o^ Zenica, ul. Zmaja od Bosne bb 72 000 Zenica i „DŽEKOS" d.o.o. Sarajevo, ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe br. 16 71 000 Sarajevo, na Odlukui izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-14-5422/19 od 06.01.2020.godine u postupku javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina, putem otvorenog postupka, uz primjenu e-aukcije, na prijedlog Komisije za nabavku roba, vršenju usluga i izvođenju radova I, Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

 

Djelimično se usvajaju žalbe ponuđača „IТС" d.o.o. Zenica, ul. Zmaja od Bosne bb 72 000 Zenica i „DŽEKOS" d.o.o. Sarajevo, ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe br. 16 71 000 Sarajevo, na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-14-5422/19 od 06.01.2020.godine u postupku javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina, putem otvorenog postupka, uz primjenu e-aukcije, Obavještenje o nabavci broj: 848-1-3-144-3-126/19 od 31.10.2019. godine, Ispravka Obavještenja broj: 848-1-3-144-8-130/19 od 07.11.2019.godine, Ispravka Obavještenja broj: 848-1-3-144-8-134/19 od 19.11.2019.godine i Ispravka Obavještenja broj: 848-1-3-144-8-145/19 od 04.12.2019.godine.

II Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-14-5422/19 od 06.01.2020.godine stavlja se van snage.

III Postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-14-5422/19 od 30.10.2019. godine.

IV Ugovorni organ dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum drugo rangiranom ponuđaču „DŽEKOS" d.o.o. Sarajevo, nakon provedene e-aukcije i sačinjene rang liste.

V Ponuđač kojem se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum dužan je dostaviti dokumente iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama odnosno u skladu sa tačkom 7.1.3. Tenderske dokumentacije i to u roku od 5 (pet) dana od dana prijem ove Odluke.

VI Ovom Odlukom se žalbe spajaju u jedan postupak i riješit će se ovom Odlukom sa rokom za rješavanje žalbe od dana prijema žalbe koja je primljena posljednja.

VII Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Na osnovu pokrenutog postupka javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina, putem otvorenog postupka uz primjenu e- aukcije, Odlukom Općinskog načelnika o pokretanju postupka broj: 02-14-5422/19 od 30.10.2019. godine, broj Obavještenja na Portalu javnih nabavki: 848-1-3-144-3-126/19 od 31.10.2019.godine, Ispravka Obavještenja broj:  848-1-3-144-8-130/19 od 07.11.2019. godine, Ispravka Obavještenja broj: 848-1-3-144-8-134/19 od 19.11.2019. godine i Ispravka Obavještenja broj:  848-1-3-144-8-145/19 od 04.12.2019. godine, Komisija za nabavku roba, vršenju usluga i izvođenju radova I, je izvršila javno otvaranje u predviđenom roku dana 19.12.2019. godine.

U postupku navedene nabavke, dostavljene su ponude ponuđača: 1. „DŽEKOS'"' d.o.o. Sarajevo, 2. „ЕКО TEH" d.o.o. Sarajevo, 3. „IТС" d.o.o. Zenica, 4. „UNIGRADNJA" d.d. Sarajevo. Na javnom otvaranju ponuda sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda kako sa podacima kako slijedi:          

R.

b.

PONUĐAČ

Ukupna cijena bez PDV-a (KM)

Ukupna cijena sa PDV-om (KM)

1.

„DŽEKOS" d.o.o. Sarajevo

2.499.869,09

2.924.846,84

2.

„ЕКОТЕН" d.o.o. Sarajevo

2.459.969,09

2.878.163,85

3.

„IТС" d.o.o. Zenica

2.499.878,22

2.924.857,52

4.

„UNIGRADNJA" d.d. Sarajevo

2.749.402,16

3.216.800,52

 

Nakon izvršenog otvaranja ponude Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponudu u smislu provjere njene validnosti, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji, te je od ponuđača „ЕКО TEH" d.o.o. Sarajevo, zatraženo pismeno izjašnjenje o greški kod sabiranja. Ponuđač „ЕКО TEH" d.o.o. Sarajevo je dostavio pismeno izjašnjenje o prihvatanju ispravke računske greške. Naime, na strani br. 12 nisu sabrane stavke pod 1 i 2, na strani 14. pogrešno je upisan iznos za armirački radovi i čelik u iznosu od 208.300,70 KM a treba da stoji iznos 452.767,35 KM.; na strani 38. Iznos za ukupne građevinsko-zanatske radove umjesto iznosa od 2.166.321,80 treba da stoji iznos 2.452.347,78 KM sa korekcijom PDV-a od sa 314.764,71 KM na iznos 356.324,04 KM. Na osnovu napravljene greške, ukupan bez PDV-a umjesto 1.851.557,09 KM treba da stoji 2.096.023,74 KM. Na strani 75 treba da stoji iznos ukupan iznos sa PDV-om 3.178.491,11 KM umjesto iznosa 2.878.163,85 KM, ukupan iznos bez PDV-a umjesto iznosa 2.459.969,09 KM, treba da stoji iznos 2.716.659,07 KM. Komisija je konstatovala da su sve ponude prihvatljive odnosno formalno-pravno ispravne te je zakazana e-aukcija za dan 27.12.2019.  godine. Nakon izvršene e-aukcije, dostavljen je Izvještaj o toku i završetku e- aukcije sa konačnom rang listom:

1.         „ЕКО TEH" d.o.o. Sarajevo dostavio je konačnu cijenu u iznosu od: 2.427.234,00

2.         „DŽEKOS" d.o.o. Sarajevo dostavio je konačnu cijenu u iznosu od: 2.429.734,00

3.         „IТС" d.o.o. Zenica dostavio je konačnu cijenu u iznosu od: 2.499.878,22

4.         „UNIGRADNJA" d.d. Sarajevo dostavio je konačnu cijenu u iznosu od: 2.749.402,16

Obzirom da je nakon završene e-aukcije izvršeno rangiranje ponuđača, Komisija za nabavku roba, vršenju usluga i izvođenju radova I, predložila je dodjelu ugovora ponuđaču „ЕКО TEH" d.o.o. Sarajevo, koji je putem e-aukcije ponudio najnižu cijenu u iznosu od 2.427.234,00 KM (bez PDV-a).

Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-14-5422/19 od 06.01.2020.godine uložene su žalbe ponuđača „1ТС" d.o.o. Zenica (zaprimljena dana 16.01.2020.godine) i „DŽEKOS" d.o.o. Sarajevo (zaprimljena dana 17.01.2020.godine). Ovom Odlukom su objedinjene ove dvije žalbe, te će se iste riješiti u spojenom postupku.

Prije nego što se upustila u meritorno odlučivanje, Komisije za nabavku roba, vršenju usluga i izvođenju radova I, je nakon dostavljenih žalbi pristupila provjeri formalnih pretpostavki za ulaganje žalbi koje moraju biti ispunjene na strani oba žalitelja, kako bi se pristupilo rješavanju istih, a odnose se na dopuštenost, blagovremenost i izjavljenost od ovlaštenog lica.

Pri provjeri predmetnih pretpostavki, utvrđeno je da su iste blagovremene, dopuštene i izjavljene od ovlaštenog lica.

Žalitelj „ITC' d.o.o. Zenica, u svojoj žalbi od 16.01.2020.godine navodi:

„Dana 08.01.2020. godine, predstavnici ponuđača „1ТС“ Zenica d.o.o., u prisustvu predstavnika Ugovornog organa, izvršili su uvid u ponude ponuđača: „ЕКО TEH" d.o.o. Sarajevo, „DŽEKOS" d.o.o. Sarajevo i „UNIGRADNJA" d.d. Sarajevo, kojom prilikom su uočeni brojni nedostaci, zbog kojih su pravilnom primjenom ZJN BiH i Tenderske dokumentacije, od strane Ugovornog organa, ponude navedenih ponuđača trebale biti odbačene kao neprihvatljive.Žalilac će u nastavku obrazložiti uočene neodstatke u ponudi ostalih ponuđača. 

Uočeni propusti u ponudi odabranog ponuđača ..EKO TEH" d.o.o. Sarajevo

Prvi žalbeni navod

Tačkom 8.8.4. TD, Ugovorni organ je propisao način dostavljanja garancije za ozbiljnost ponude, na sljedeći način:

•          „Garancija za ozbiljnost ponude se ne smije bušiti radi ulaganja u ponudu već treba biti dostavljena na sljedeći način: dostavlja se u originalu, u zatvorenoj plastičnoj foliji koja se na vrhu zatvori naljepnicom na kojoj je stavljen pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jemstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača i uvezana u cjelinu čini sastavni dio ponude." Odabrani ponuđač nije postupio u skladu s navedenim zahtjevom TD. Naime, Ponuđač je dostavio garanciju za ozbiljnost ponude, strana 126 Ponude, u NEZATVORENOJ plastičnoj foliji. Na vrhu plastične folije nalazi se naljepnica (vinjeta) koja je foliju samo djelimično zatvorila. Na naljepnici NIJE stavljen pečat ponuđača, što je suprotno zahtjevu tačke 8.8.4. TD.

Dakle, nepropisno upakovanom bankarskom garancijom, odabrani Ponuđač je prekršio tačku 8.8.4. TD, kao i član 3. stav (1) Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora, zbog čega je Ugovorni organ, ponudu ponuđača ..EKO TEH" d.o.o. Sarajevo, morao odbaciti kao neprihvatljivu. Članom 3. (Način dostavljanja garancije za ozbiljnost ponude), Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora, u stavu (1), propisano je:

•          „Garancija za ozbiljnost ponude dostavlja se u originalu, u zatvorenoj plastičnoj foliji (koja se npr. na vrhu zatvori naljepnicom na kojoj je stavljen pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jamstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača) i uvezana u cjelinu čini sastav ponude." Cijeneći navedene odredbe Pravilnika, kao podzakonskog akta kojeg definiše Agencija, Ugovorni organ je ponudu ponuđača „ЕКО TEH" d.o.o. Sarajevo, trebao odbaciti kao neprihvatljivu, s obzirom na činjenicu da vrh plastične folije nije zatvoren, naljepnica ne sadrži pečat ponuđača što omogućava naknadno vađenje i umetanje bankovne garancije, što je suprotno citiranom Pravilnku.Žalilac ističe činjenicu da je i sam Ugovorni organ u tački 8.8.5. propisao sljedeće:

•          „Ukoliko garancija za ozbiljnost ponude nije dostavljena na način propisan u prethodnoj tački, ponuda će biti odbačena." Nedvosmisleno je jasno, da Ugovorni organ, priprema tendersku dokumentaciju u okviru koje konkretno propisuje uslove koje ponuđači moraju ispuniti u pogledu kvalifikacije, ličnih, ekonomskih, fmansijskih, profesionalnih, tehničkih uslova i si.

Dakle, uloga Ugovornog organa jeste da na pravilan i zakonit način provede radnju evaluacije ponuda na način, ponuđeno - zahtijevano, u odnosu na sadržaj zahtjeva koje je postavio uslovima postupka, poštujući jednako postupanje prema svim ponuđačima. Konkretno u ovom slučaju, Ugovorni organ je prekršio opći princip „jednakog tretmana prema svim ponuđačima", jer je prihvatio kao ispravnu ponudbenu garanciju izabranog Ponuđača, iako ista nije dostavljena u skladu sa zahtjevima tačke 8.8.4. TD i člana 3. stav (1) Pravilnika.

Navedeno ima posebnu težinu, jer se radi o dokumentu (bankovnoj garanciji), koji spada u kvalifikacione dokumente i ima eliminatoran karakter. Žalilac ističe činjenicu da je URŽ BiH, u drugom žalbenom postupku, Rješenje broj: JN2-01-07-1-424-8/17 od 16.08.2017. godine, na strani 9, za žalbeni navod u kojem je ponuđač dostavio bankovnu garanciju na nepropisan način, zauzeo sljedeći stav:,,...Na navedeno, ovaj organ konstatuje da Ugovorni organ samim propisivanjem instrukcija u Tenderskoj dokumentaciji, Ugovorni organ je u obavezi i slijediti iste jer u suprotnom nema smisla ni propisivati ih." Dalje, u Rješenju broj: JN2-03-07-1-2531-10/19 od 20.11.2019. godine, URŽ BiH je zauzeo sljedeći konačan stav: „Uvidom u original ponudu odabranog ponuđača, ovaj organ je utvrdio da je dostavljena Garancija za ozbiljnost ponude u plastičnoj foliji koja je na vrhu zalijepljena naljepnicom i na kojoj je stavljen pečat ponuđača. S obzirom da se pečat u cijelosti nalazi na naljepnici, moguće je naljepnicu odlijepiti, a da se ne naruši otisak pečata, i garanciju vaditi/umetati, što je suprotno citiranim odredbama Pravilnika...Imajući u vidu da je garancija za ozbiljnost ponude sastavni dio ponude morala je biti čvrsto uvezana u ponudu i upakovana na način da se onemogući njeno naknadno vađenje ili umetanje, što u konkretnom slučaju nije urađeno, te je ponuda uvezana suprotno članu 8. Stav (2) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda koji propisuje da se ponuda čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje/umetanje listova. S obzirom na citirane odredbe Pravilnika o formi grancije i Uputstva, navod žalitelja smatra se osnovanim." Dakle, bankovna garancija odabranog ponuđača, dostavljena na str. 26. Ponude, suprotna je zahtjevima TD, suprotna je odredbama Paravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora, suprotna je odredbama ZJN BiH i članu 8. Stav (2) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, iz čega se može zaključiti da Ponuda „nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije." (Član 68. ZJN BiH).

Na prijedlog Komisije za nabavku roba, vršenju usluga i izvođenju radova I, ovai navod iz žalbe ie dielimično osnovan, iz razloga što se garancija za ozbiljnost ponuda dostavlja u originalu, u zatvorenoj plastičnoj foliji koja se na vrhu zatvori naljepnicom na kojoj je stavljen pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jemstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača i uvezana u cjelinu čini sastavni dio ponude. Naime, ponuđač „ЕКО TEH" d.o.o. Sarajevo je dostavio garanciju za ozbiljnost ponuda, uvezanu kao cjelinu u ponudu, u zatvorenoj foliji koja je na vrhu zatvorena naljepnicom, ali na kojoj nije stavljen pečat ponuđača, s tim da je pečat ponuđača stavljen u desnom donjem uglu garancije. Kako je tačkom 8.8.4. TD i člana 3. stav (1) Pravilnika o o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora, jasno propisano, smatra se da je navod djelimično osnovan.

Drugi žalbeni navod:

„Tačkom 8.2. Sadržaj ponude, Ugovorni organ je jasno propisao da „ponuda treba sadržavati sljedeće elemente: Popunjen i potpisan nacrt Okvirnog ugovora (Aneks 8)... "Nadalje, u tački 9.10.1. TD, Ugovorni organ je propisao: „Ponuđač treba samo potpisati prijedlog ugovora i popuniti dijelove koiisu ostavljeni prazni. "Odabrani ponuđač je na str. 121 Ponude, dostavio nacrt Okvirnog ugovora, Aneks 8, suprotno prethodno citiranim odredbama Tenderske dokumentacije.

Naime, uvidom u dostavljeni nacrt Okvirnog sporazuma, str. 121 Ponude, može se ustanoviti da Odabrani ponuđač nije popunio član 2. Cijena i način plaćanja.

Nedostaje ukupna cijena bez PDV-a, vrijednost PDV-a, vrijednost s PDV-om, broj transakcijskog računa ponuđača i naziv banke kod koje je račun otvoren. Odabrani ponuđač također NIJE popunio Član 10. Ugovora i NIJE upisao garantni period za kvalitet izvedenih radova. Dakle, u Aneksu 8 TD, odabrani ponuđač niie popunio naibitniie elemente Ugovora a to su ukupna cijena, broj računa za uplatu i garantni period za kvalitet izvedenih radova. Žalilac podsjeća na tačku 8.1.1. TD: „Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu s članom 68. Zakona."

Rješavajući žalbeni navod u drugom žalbenom postupku, kada je riječ o popunjavnju elemenata Ugovora, URŽ BiH je zauzeo stav da je „upravo i suština dostavljanja predmetnog ugovora da se u isti unesu elementi ponude." (Rješenje broj: JN2-01-07-1-1799-6/19 od 03.09.2019. godine, str. 9)

S obzirom na to da je Zakon o javnim nabavkama strogo formalan Zakon i da se tenderska dokumentacija priprema u skladu sa modelima standardne tenderske dokumentacije koje propisuje Agencija, Ugovorni organ je ponudu ponuđača „ЕКО TEH" d.o.o. Sarajevo, zbog navedenog propusta trebao odbaciti kao neprihvatljivu jer Ponuda „nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije", i postupiti u skladu s članom 44. Stav (6) ZJN BiH u kojem je propisano:

„Samo onim kandidatima/ponuđačima čije kvalifikacije zadovoljavaju uslove utvrđene u tenderskoj dokumentaciji dopušteno je da nastave postupak javne nabavke."

Na prijedlog Komisije za nabavku roba, vršenju usluga i izvođenju radova I ovai navod iz žalbe ie osnovan, iz razloga što je Nacrt Okvirnog sporazuma trebao biti popunjen u cijelosti, kako je zahtijevano u samoj TD.

Treći žalbeni navod

,,U Predmjeru radova koji je prilog Aneksu 2 Obrazac za cijenu ponude, u dijelu XII Ispitivanje instalacije i izrada projekta izvedenog stanja, u napomeni, Ugovorni organ je propisao sljedeće:

• „prema važećoj zakonskoj uredbi jedino firme registrovane kao Agencije za tehničku zaštitu ljudi i imovine smiju vršiti ugradnju i nadzor tehničkih sredstava i opreme.

Prilikom nuđenja ponuđači su dužni dostaviti riešenie o registru firme ili Ugovor o poslovno- tehničkoi saradnii sa Krmom koja ie registrovana kao Agencija zbog zaštite In vestitora i šire odgovornosti u pravnom smislu..."

 

Odluka

 

               

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: