Izmjenjivači toplote

Datum objave: 13.10.2016. 11:32 / Izvor: Akta.ba, 10.10.2016.

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE BiH

 

Broj: 01-16-11-1613-14/16

Datum: 10.10.2016. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama(„Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 10. st [5) i [7] Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove Institucija BiH broj: 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutranjoj organizaciji SZZP broj: 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, na Preporuku Komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke izmjenjivača toplote u kotlovnici Zgrade Parlamentarne skupštine BiH , direktor Službe uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku izmjenjivača toplote u kotlovnici Zgrade Parlamentarne skupštine BiH

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i Ugovor za javnu nabavku izmjenjivača toplote u kotlovnici Zgrade Parlamentarne skupštine dodjeljuje se ponuđaču GRIJANJE INVEST doo Pale ,kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, za ukupnu cijenu ponude sa PDV-om u iznosu od 31.297,50 KM.

 

Član 2.

(1)          Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

(2)          Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku do 3 (tri) dana nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke a prema odredbama tenderske dokumentacije.

(3)          U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za finansijsko-materijalne poslove,Odsjek za mašinska postrojenja i instalacije i Odsjek za elektroniku Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Službe, www.szzp.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju broj 01-16-11-1613-1/16 od 05.09.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 20.000,00 KM.

Obavijest o nabavci broj 618-7-1-100-3-112/16 od 06.09.2016. godine je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) u sastavu Zuhra Čolo- predsjedavajuća, Miro Simanić-član i Ana Marić-član imenovana je Rješenjem broj 01-16-11-353/16 od dana 28.01.2016. godine.

Komisija je dana godine dostavila dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke izmjenjivača toplote u kotlovnici Zgrade Parlamentarne skupštine za potrebe Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ponovno ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-              da je ukupan broj pristiglih ponuda :2 (dvije);

-              da je blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude ;

-              da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 

Dana 21.09.2016. godine Komisija je uputila zahtjev ovlaštenom pokretaču nabavke za pregled i stručnu ocjenu ponuda.

Dana 26.09.2016. godine ovlašteni pokretač nabavke je dostavio odgovor povodom postavljenog upita u kome je navedeno:"...Dostavljene ponude firmi GRIJANJEINVEST doo Pale i CLIMATRADE doo Sarajevo zadovoljavaju tražene tehničke specifikacije iz obrasca za cijenu ponude".

 

Komisija je utvrdila da su ponuđači GRIJANJE 1NVEST doo Pale i CLIMATRADE doo Sarajevo dostavili sve dokaze u smislu tražene dokumentacije te ispunili kvalifikacione uvjete za učešće u predmetnom postupku, te su njihove ponude označene kao prihvatljive.

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena bez PDV-a (KM)

Ponuđeni popust

1.

CLIMATRADE doo Sarajevo

30.120,00

-

2.

GRIJANJEINVEST doo Pale

26.750,00

_

 

Komisija je nakon uvida u priloženu dokumentaciju konstatovala da je najpovoljnija

PODACI O NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU

1.

Naziv ponuđača

GRIJANJEINVEST DOO

2.

Adresa

S.ratnika 24

3.

Ukupna cijena ponude sa PDV-om

31.297,50 KM

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine uz saglasnost oba zamjenika direktora nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „najniže cijene".

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, te člana 10. st (5) i (7) Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove Institucija BiH broj: 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutranjoj organizaciji SZZP broj: 01-02-1¬2093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

 POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može ce izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 ( pet] dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: