Izrada AB parapetnog zida za postavljanje ograde kod područne škole u naseljenom mjestu Lipovice

Datum objave: 10.07.2020. 15:08 / Izvor: Akta.ba, 23.06.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA LOPARE

Načelnik opštine

 

Broj: 02/5-404-51-3/20

Datum, 22.06.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a u vezi sa članom 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik opštine Lopare", broj: 12/15), Načelnik opštine Lopare, donosi

 

O D L U K U

o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

 

Član 1.

U postupku nabavke radova na izradi AB parapetnog zida za postavljanje ograde kod područne škole u naseljenom mjestu Lipovice, Opština Lopare, odlučeno je da se ugovor dodijeli Ponuđaču DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SPORTING MB" UGLjEVIK, nakon razmatranja dostavljene ponude Ponuđača, broj: 43/2020 od 22.06.2020. godine, koja je u Ugovornom organu zaprimljena dana, 22.06.2020. godine i zavedena pod brojem: 02/5-2285.

 

Član 2.

Vrijednost nabavke za ugovor iznosi 5.980,00 KM, bez PDV-a, odnosno 6.996,60 KM (šesthiljadadevetstotinadevedesetšest i 60/100 konvertibilnih maraka), sa uračunatim PDV-om.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču iz člana 1. ove Odluke.

 

Član 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno - komunalne poslove opštine Lopare.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Lopare" i na mev-stranici, istovremeno sa upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke (član 70. stav 6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine).

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke radova na izradi AB parapetnog zida za postavljanje ograde kod područne škole u naseljenom mjestu Lipovice, Opština Lopare, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 02/5-404-51-1/20 od 17.06.2020. godine.

Javna nabavka je provedena u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a koji se odnosi na postupak Direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost sredstava za realizaciju javne nabavke je 5.980,00 KM, bez uračunatog pDv-a.

Zahtjev za dostavljanje ponude upućen je Ponuđaču DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU„SPORTINGMB" UGLjEVIK, dana 19.06.2020. godine.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH, kao i člana 6. stav 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma opštine Lopare, koji glasi „Ugovorni organ bira ponuđača na način koji garantuje najbolju razmjenu vrijednosti za novac. Kada vodi pregovore koji se odnose na prijedlog cijene ili ponude, ugovorni organ djeluje u skladu sa dobrom komercijalnom praksom", kao i Ponude Ponuđača koja u formalnom, pravnom i ekonomskom pogledu odgovara zahtjevima Ugovornog organa, odlučeno je kao u dispozitivu.

N A Č E L N I K

Rado Savić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: