Izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije: Babina rijeka na području Grada Zenica

Datum objave: 23.12.2016. 11:32 / Izvor: Akta.ba, 21.12.2016.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službene novine BiH", broj: 39/14) (u daljem tekstu: ZJN), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 05-25-18815-14/16 od 16.12.2016. godine, u postupku javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluga izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije: Babina rijeka na području Grada Zenice i rijeka Tešanjka na području općine Tešanj, ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donio je

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

1. Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj: 05-25-18815-14/16 od 16.12.2016. godine i ugovor za javnu nabavku usluga izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije Babina rijeka na području Grada Zenice-LOT 1, dodjeljuje se ponuđaču „IG" d.o.o Banja Luka, ponuda broj: P0-IGBL-IN-GD-4960/16., za ponuđenu cijenu od 9.400,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom.

2. Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj: 05-25-18815-14/16 od 16.12.2016. godine i ugovor za javnu nabavku usluga izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije rijeka Tešanjka na području općine Tešanj, LOT 2, dodjeljuje se ponuđaču „GEODATA" d.o.o. Jajce, ponuda broj: 03-56B/16 od 06.12.2016. godine za ponuđenu cijenu od 4.400,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom.

II

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranim ponuđačima „IG" d.o.o Banja i Luka za LOT 1 i GEODATA" d.o.o. Jajce za LOT 2 po proteku roka od 10 (deset) dana računajući od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

III

Ova odluka objavit će se na web-stranici Zeničko-dobojskog kantona - www.zdk.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:05- 25-18815/16 od 18.11.2016. godine.

Javna nabavka je sprovedena u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjen vrijednost javne nabavke bez PDV-a za LOT 1 je 17.000,00 KM, a za LOT-2 8.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 455-7-2-2-3-3/16 objavljeno je dana 22.11.2016. godine na Portalu javnih nabavki. Sažetak obavjeStenja o javnoj nabavci nije objavljivano u Službenom glasniku BiH. Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki): Geometrika d.o.o. Grude, Geodet d.o.o. Sarajevo, Trafficon d.o.o, Odžak i Agencija Meding Kiseljak.

Komisija za javnu nabavku (u daljem tekstu: Komisija) imenovana je Rješenjem broj: 05-25- 18815-3/16 odl2.12.2016. godine. Imenovana Komisija dostavila je dana 17.12.2016. godine zapisnik

pregledu i ocjeni ponuda broj: 05-25-188815-14/16 od 16.12.2016. godine sa preporukom o izboću najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke nabavku usluga izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije Babina rijeka na području Grada Zenice-LOT 1 i sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke nabavku usluga izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije rijeka Tešanjka na području općine Tešanj-LOT 2.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je imenovana Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda za LOT 1 i LOT 2 o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda - sedam (7);

- da su blagovremeno zaprimljene - sedam (7);

- da su neblagovremeno zaprimljene - nula (0);

- da je prihvatljivih ponuda - svih sedam (7) pristiglih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, nisu evidentirane nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i predmetnim pozivom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju za LOT 1, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Najniie cijene, kako slijedi:

Rang ponuđača

Naziv ponudača

Cijena bez PDV-a u KM

Cijena sa PDV-om u KM

1.

JG" d.o.o Banja Luka

9.400,00 KM

10.998,00

 

 

 

 

 

Izabrani kandidat je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 9.400,00 KM bez PDV-a, a ostali ponuđači čije su cijene prihvatljive, ponudili su slijedeće cijene i Čime je utvrđen i njihov sukcesivan red, u tabeli kako slijedi:

Rang ponuđača

Naziv ponuđaČa

Cijena bez PDV-a u KM

Cijenasa PDV-omuKM

2.

GEODATA d.o.o. Jajce

9.600,00

11.232,00

3.

IPSAINSTITUT d.o.o.Sarajevo

11.900,00

13.923,00

4.

GEODET d.o.o. Sarajevo

12.820,00

14.999,40

5.

TRAFFICON d.o.o. Odžak

14.400,00

16.848,00

6.

IBIS d.o.o. Zavidovići

14.520,00

16.988,40

7.

ZEDIS d.o.o. Zenioa

14.900,00

17.433,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. Stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1 ove odluke.

Uvidom u priloženu dokumentaciju za LOT 2, nespomo je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Rang ponudača

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a u KM

Cijenasa PDV-omuKM

1.

GEODATA" d.o.o. Jajce

4.400,00

5.148,00

 

 

 

 

 

Izabran kandidat je izabran primjenjujući krjterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 4.400,00 KM bez PDV-a, a ostali ponuđači čije su cijene prihvatljive, ponudili su slijedeće cijene i čime je utvrđen i njihov sukcesivan red, u tabeli kako slijedi:

Rang ponuđa&a

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a u KM

Cijenasa PDV-omuKM

2.

GEODET d.o.o. Sarajevo

5.120,00

5.990,40

3.

IG d.o.o. Banja Luka

5.400,00

6.318,00

4.

TRAFFICON d.o.o. Odžak

6.890,00

8.061,30

5.

IPSA INSTITUT" d.o.o.Sarajevo

6.900,00

8.073,00

6.

ZEDIS d.o.o. Zenica

6.900,00

8.073,00

7.

IBIS d.o.o. Zavidovići

6.930,00

8.108,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

Broi: 05-25-18815-15/16.

Datum.19.12.2016. godine Zenica

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: