Izrada emajliranih tabli za obilježavanje naziva ulica i trgova, znakova zabrane, tabli obavještenja i pocinčanih stubova, te montaža istih i ugradnja stubova na području grada Banja Luka

Datum objave: 09.07.2020. 15:08 / Izvor: Akta.ba, 08.07.2020.

Broj: 12- G- 2323/20

Dana, 08.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14) i člana 14.stav 3. Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Banja Luka (Službeni glasnik grada Banja Luka broj 34/19), Gradonačelnik Banjaluke donosi sljedeću

O D L U K U

I
Prihvata se prijedlog Komisije za javnu nabavku „Izrada emajliranih tabli za obilježavanje naziva ulica i trgova, znakova zabrane, tabli obavještenja i pocinčanih stubova, te montaža istih i ugradnja stubova na području grada Banja Luka“, broj javne nabavke 20-404-147/20.
II
Dostavljena ponuda, ''EURO ZNAK'' d.o.o. Banja Luka, je prihvatljiva za ugovorni organ.
III
''EURO ZNAK'' d.o.o. Banja Luka, Banja Luka, bira se kao najpovoljniji ponuđač, jer je ponudio najnižu cijenu u iznosu od 29.337,75 KM sa PDV-om.
IV
Ugovorni organ zaključiće okvirni sporazum sa najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Prije zaključenja okvirnog sporazuma, najpovoljniji ponuđač iz tačke III ove odluke je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o izboru, ugovornom organu dostaviti uvjerenje iz člana 45. stav (1) tačka pod a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), i isto mora biti izdato od Suda BiH, iz kojih je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za sva krivična djela iz navedenog člana, s tim što ovi dokumenti ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana podnošenja ponude.

 

O b r az l o ž enje
Odlukom Gradonačelnika broj 12-G-1639/20 od 06.05.2020. godine, pokrenut je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za javnu nabavku „Izrada emajliranih tabli za obilježavanje naziva ulica i trgova, znakova zabrane, tabli obavještenja i pocinčanih stubova, te montaža istih i ugradnja stubova na području grada Banja Luka“. Rješenjem Gradonačelnika broj 12-G-1640/20 od 06.05.2020. godine, imenovna je Komisija za provođenje postupka javne nabavke. Komisija za predmetnu javnu nabavku, provela je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za javnu nabavku broj 20-404-147/20., okvirni sporazum na dvije godine sa jednim ponuđačem. Procijenjena vrijednost javne nabavke navedena u zahtjevu za javnu nabavku Odjeljenja za komunalne poslove, iznosi 25.641,00 KM bez PDV-a. Broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki je 320-7-3-169-3- 166/20 od 12.05.2020. godine. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. Predviđena je e-aukcija.
Ponuda mora da sadrži sljedeće elemente:
a) popunjen obrazac za ponudu - naziv i sjedište ponuđača, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora,
b) izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. a) do d) Zakona (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa),
v) ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra ili rješenja/uvjerenja nadležnog opštinskog ili gradskog organa uprave, ne starijeg od 6 mjeseci, u skladu sa članom 46. ZJN-a,
g) potpisan i ovjeren primjerak izjave u vezi člana 52. stav (2) ZJN-a (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa),
d) popunjen, ovjeren i potpisan obrazac za cijenu ponude (tehnička specifikacija- predmjer radova),
đ) potpisan, i ovjeren primjerak nacrta okvirnog sporazuma i nacrta ugovora
e) datum ponude, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača,
ž) spisak povjerljivih informacija
z) punomoć/ovlaštenje za lice koje popunjava izjave iz člana 45. i 52. ZJN-a, ukoliko to lice nije ovlašteno za zastupanje ponuđača
i) popis dokumenata uz ponudu,
j) dokaz o preferencijalnom tretmanu domaćeg za ovu nabavku (potvrda izdata od strane nadležne privredne komore).
Dana 25.05.2020. godine. godine u 11,40 časova Komisija je izvršila otvaranje ponuda, i tom prilikom konstatovala da je pristigla ponuda sledećeg dobavljača:
1. ''EURO ZNAK'' d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena: 29.337,75 KM sa PDV-om.
Dana 04.06.2020. godine u 11,00 časova, Komisija ja pristupila analizi, ocjeni i poređenju ponuda i tom prilikom konstatovala sljedeće:
Ponuda broj 1. ''EURO ZNAK'' d.o.o. Banja Luka, od 25.05.2020. godine, koverta sa ponudom ispravno zatvorena, potpisana i zapečaćena, obrazac ponude ispravno popunjen.Ponuđač je ispunio uslove za kvalifikaciju i ponuda je prihvatljiva za ugovorni organ.
Pored dokaza traženih tenderskom dokumentacijom, ponuđač je dostavio ovjerene fotokopije uvjerenja po članu 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH» broj 39/14), i to: uvjerenje Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj 071-0-Su-I-20-001099 od 23.03.2020. godine, uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske, broj 06/1.02/0704-455.2.1- 55024/2020 od 23.03.2020. godine, uvjerenje Okružnog privrednog suda Banjaluka, broj 057-0- SU-II-20-000572 od 18.03.2020. godine, uvjerenje Uprave za indirektno oprezivanje BiH, broj 02/6-I-16-11-24-3122/19 od 23.03.2020. godine. Ponuđač nije dostavio uvjerenje Suda BiH, iz navedenog člana.
Dakle, Komisija jednoglasno konstatuje da ponuđač ''EURO ZNAK'' d.o.o. Banja Luka, ispunio uslove za kvalifikaciju i njegova ponuda je prihvatljiva za ugovorni organ.
Predviđena je e-aukcija ali s obzirom da je dostavljena jedna ponuda ista nije zakazivana.
S obzirom da je tenderskom dokumentacijom, kao kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača utvrđena najniža cijena, Komisija je ocijenila da je ponuđač ''EURO ZNAK'' d.o.o. Banja Luka, ponudio najnižu cijenu, te je valjalo prihvatiti prijedlog Komisije i odlučiti kao u dispozitivu.
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u pisanoj formi Kancelariji za razmatranje žalbi, Filijala Banjaluka, putem Gradonačelnika – Odsjeka za javne nabavke u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi u 3 primjerka, direktno na protokol ugovornog organa u kancelariju 14 Gradske uprave Grada Banjaluka ili preporučenom pošiljkom.

G R A DO N A Č E L N I K
Mr Igor Radojičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: