Izrada fascikli sa suhim žigom i štampanje certifikata za dodjelu mandata

Datum objave: 17.07.2020. 13:33 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70., a u vezi člana 32. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i člana 8. Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" br. 29/18 i 25/20), na preporuku Komisije za nabavku od 26.06.2020. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 32. sjednici održanoj 02.07.2020. godine, donijela

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

(1) Okvirni sporazum za nabavku usluga LOT 4 - Izrada fascikli sa suhim žigom i štampanje certifikata za dodjelu mandata dodjeljuje se ponuđaču „Grafika Šaran" d.o.o. Sarajevo, Srđana Aleksića br. 28, 71 000 Sarajevo.

(2) Ponuda ponuđača iz stava (1) ove odluke zadovoljava sve uslove utvrđene u predmetnom postupku provedenom putem otvorenog postupka.

(3) Ponuđaču iz stava (1) ove odluke, će biti dodjeljen okvirni sporazum na ukupnu vrijednost u iznosu od 3.393,00 KM bez PDV, odnosno 3.969,81KM sa PDV, na period do jedne godine.

(4) Okvirni sporazum će se dodijeliti u skladu sa elementima Ponude, te uslovima i kriterijima utvrđenim u obavještenju o nabavci i Tenderskoj dokumentaciji.

(5) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazlož enje

Postupak javne nabavke proveden je putem otvorenog postupka. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu Javnih nabavki, broj obavještenja: 794-1-281-3-8/20 od 23.05.2020. godine. Primljene su dvije prihvatljive ponude ponuđača „Grafika Šaran" d.o.o. Sarajevo, i Grupe ponuđača: „Grafomark" d.o.o Laktaši predstavnik grupe, „JU Službeni glasnik RS", Banja Luka i „Dnevne nezavisne novine" d.o.o Banja Luka.

Komisija za nabavku imenovana Rješenjem broj: 07-2-16-3-108-2/20 od 13.02.2020. godine izvršila je pregled i ocjenu ponuda (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-2-16-3-108-10/20 od 26.06.2020. godine je u prilogu ove odluke) i utvrdila da je ponuda ponuđača „Grafika Šaran" d.o.o. Sarajevo prihvatljiva, budući da je u skladu sa zahtjevima iz predmetne tenderske dokumentacije i u okviru budžeta planiranog za predmetnu nabavku.

Komisija je uputila preporuku Centralnoj izbornoj komisiji BiH za izbor najpovoljnijeg ponuđača i dodjelu okvirnog sporazuma na iznosu od 3.393,00 KM bez PDV, odnosno 3.969,81 KM sa PDV. Proveden je postupak e-aukcije ali nije bilo snižavanja cijena u odnosu na početnu ponuđenu cijenu.

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Žalba se izjavljuje Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u pisanoj formi u tri primjerka neposredno ili preporučenom poštanskom.,pošiljkom u roku od deset (10) dana od dana prijema ove odluke.

 

Broj: 07-2-16-3-108-27/20

Sarajevo, 02.07.2020. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: