Izrada glavnog projekta pumpne stanice Blažuj

Datum objave: 02.06.2021. 08:46 / Izvor: Akta.ba, 02.06.2021.

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

 

OPĆINA ILIDŽA

 

JN 07/21 „Izrada glavnog projekta pumpne stanice Blažuj".

 

1.

Opis i Oznaka po JRJN

71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Konkurentski postupak

888-7-2-48-3-22/21 od dana 05.04.2021.godine

3.

Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

HYDRO CONTROL doo, Lužansko polje bb, Ilidža, ID broj 4202060120001

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost ugovora sa PDV-om 6.954,85 KM Rok izvršenja: 30 dana Plaćanje nakonpružene usluge

5.

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

7.

Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma

28.05.2021. godine

8.

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

9.

Napomena (obrazloženje

 

 

Broj: 04-11-1343/21-2 Ilidža, 21.04.2021.godine

 

Na osnovu člana 89.Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( «Službeni glasnik BiH» broj 39/14), i preporuke Komisije za javne nabavke, donosi se

 

O D L U K A

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 07/21

 

I

Ponuda HYDRO CONTROL doo, Lužansko polje bb, Ilidža, u iznosu od 5.944,32 KM bez PDV-a, proglašava se najpovoljnijom, za JN 07/21 „Izrada glavnog projekta pumpne stanice Blažuj".

 

II

Ponuđač HYDRO CONTROL doo, obavezan je u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti dostaviti uvjerenja iz člana 45. stav (2) tačka a), b) c), i d), zakona o Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kao i ovlaštenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti.

 

III

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu.

 

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-11-1343/21, (broj obavještenja sa portala javnih nabavki 888-7-2-48-3-22/21 od dana 05.04.2021.godine) pokrenuta je nabavka JN 07/21 „Izrada glavnog projekta pumpne stanice Blažuj", putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Ponude su blagovremeno dostavili ponuđači HYDRO CONTROL doo, SENDO doo, INPROS doo, ZAVOD ZA VODOPRIVREDU dd, IBIS doo i HKP CONSULTING doo. Utvrđeno je da su svi ponuđači ispunili sve uslove iz Tenderske dokukmenatcije odnosno da su dostavili sve dostavili tražene dokaze.

Uvidom u ponude je utvrđeno da su svi ponuđači izuzev HKP CONSULTING doo, dostavili dokaze da se na njih može primjeniti preferencijalni tretman domaćeg. Ugovorni organ je tenderskom dokumentacijom (tačka 10 tenderske dokumentacije) tražio dostavljanje Izjave ponuđača da je njegovo preduzeće iz BiH i najmanje 50% radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora, su rezidenti Bosne i Hercegovine, kako bi se na istog mogao primjeniti preferencijalni tretman domaćeg u svrhu poređenja ponuda a imenovani ponuđač je propustio dostaviti traženu Izjavu. Na osnovu navedenog, ostalim ponuđačima je u odnosu na ponudu HKP CONSULTING doo u svrhu poređenja ponuda na osnovu odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg umanjenja cijena za preferencijalni faktor od 30%.

Obzirom da je kao kriterij za dodjelu ugovora određena "najniža cijena" Komisija je utvrdila rang listu ponuda shodno kojoj je prvoplasirana i najpovoljnija ponuda HYDRO CONTROL doo, čija cijena ponude bez PDV -a iznosi 5.944,32 KM, te je općinskom načelniku predložila donošenje odluke o izboru HYDRO CONTROL doo kao najpovoljnijeg ponuđača.

Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđači imaju pravo da izjave žalbu u roku od pet dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: