Izrada glavnog projekta sistema videonadzora za Zgradu institucija Bosne i Hercegovine u ulici Đoke Mazalića 5, Sarajevo

Datum objave: 21.10.2016. 10:20 / Izvor: Akta.ba, 17.10.2016.

Broj: 01-16-11-1579-18/16

Datum: 17.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. [1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 10. stav (5] i [7] Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove nstitucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj 01-16-11-1610-13/16 od 26.08.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga - Izrada glavnog projekta sistema videonadzora za Zgradu institucija Bosne i Hercegovine u ulici Đoke Mazalića 5, Sarajevo, direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj 01-16-11-1579-17/16 od 17.10.2016. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga - Izrada glavnog projekta sistema videonadzora za Zgradu institucija Bosne i Hercegovine u ulici Đoke Mazalića 5, Sarajevo, dodjeljuje se izabranom ponuđaču Agencija KAMIR doo Široki Brijeg, za ponuđenu cijenu od 450,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

(1} Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 10 (deset) dana, računajući od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnije ponude.

(2) Izabrani ponuđač nije dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti, obzirom da je iste dostavio u ponudi.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za finansijsko - materijalne poslove i Odsjek za unutrašnje obezbjeđenje.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, www.szzp.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno Članu 70. stav (6] Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-16-11-1579-2/16 od 19.09.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem postupka Konkurentskog zahtjeva.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 2.000,00 KM.

Tenderska dokumentacija i Obavještenje o nabavci br. 618-7-2-110-3-124/16 je objavljeno 21.09.2016. godine, na Portalu javnih nabavki.

Tendersku dokumentaciju su preuzeli sljedeći ponuđači:

INFOSTRIM doo Beograd, Srbija, BBS Europe doo Istočno Sarajevo, Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka, SWORD SECURITY doo Sarajevo, IPSA INSTITUT doo Sarajevo, ESTA doo Busovača, MIDDLE POINT ELECTRONICS doo Sarajevo, MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo, Agencija KAMIR doo Široki Brijeg, UNILAB doo Sarajevo, SECTOR SECURITY doo Banja Luka, NEW SANATRON doo NOVI GRAD, Agencija za fizičku i tehničku zaštitu ljudi i imovine BAKRAČ SECURITY doo Bihać.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem br. 01-16-11-353/16 od 28.01.2016. godine i Rješenjem o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke br. 01- 16-11-353-/16 od dana 28.09.2016. godine.

Komisija za javne nabavke je dana 17.10.2016. godine, dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, br. 01-16-11-1579-16/16 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, br. 01-16-11-1579-17/16 u postupku javne nabavke usluga - Izrada glavnog projekta sistema videonadzora za Zgradu institucija Bosne i Hercegovine u ulici Đoke Mazalića 5, Sarajevo.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

>da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 [dvije],

> da je blagovremeno zaprimljena 2 (dvije) ponude,

> da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

> da je ponuda ponuđača Agencija KAMIR doo Široki Brijeg, prihvatljiva,

>  da ponuda ponuđača Agencija za fizičku i tehničku zaštitu ljudi i imovine BAKRAČ SECURITY doo Bihać, nije prihvatljiva iz sljedećih razloga:

1.  Ponuđač je dostavio ne ovjeren Dokaz koji potvrđuje sposobnost ponuđača za obavljanje profesionalne djelatnosti, ovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 [tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude, detaljno opisan u tački C. 1) 2. tenderske dokumentacije;

2.  Ponuđač je dostavio ne ovjeren Dokaz kojim se dokazuje da ponuđač ima važeće odobrenje za obavljanje poslova tehničke zaštite, izdato od strane ministarstva unutrašnjih poslova ili drugog nadležnog organa, [ovjerena kopija ne starija od 3 [tri] mjeseca u momentu dostavljanja ponude) detaljno opisan u tački C. 1) 3.1. tenderske dokumentacije;

3.  Ponuđač nije dostavio Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivima istih uz Aneks 2 - Obrazac za ponudu, sačinjen i popunjen u skladu sa šemom koja je data u tenderskoj dokumentaciji;

4. Ponuđač je dostavio ne ovjeren Aneks 4 - Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav [1) tač. c) i d) Zakona (Lična sposobnost), sačinjena i popunjena u skladu sa šemom koja je data u tenderskoj dokumentaciji, ovjerena i potpisana od strane nadležnog organa (sud, notar ili općina), ne starija od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja ponude;

5.  Ponuđač je dostavio ne ovjeren Aneks 5 - Obrazac pismene izjave iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), sačinjen i popunjen u skladu sa šemom koja je data u tenderskoj dokumentaciji, ovjeren i potpisan od strane nadležnog organa (sud, notar ili općina), ne stariji od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja ponude.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „najniža cijena".

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, te člana 10. stav (5) i (7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove nstitucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1¬2093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1¬2093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o  unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: