Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju instalacije vanjske rasvjete magistralnog puta M-5 kroz Općinu Travnik

Datum objave: 03.01.2017. 11:20 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJEBOSANSKI KANTON/KANTON

SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

NAČELNIK

Broj: 01-23-9-1073/16-2

Datum:29.12.2016.god.

 

Na osnovu člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općine Travnik, načelnik Općine Travnik donosi:

 

R J E Š E NJ E

o prihvatanju prijedloga cijene ponude „ELTEST" d.o.o Travnik

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog cijene ponude ponuđača „ELTEST" d.o.o Travnik u iznosu od 7.014,15 KM sa PDV-om za pružanje usluga za izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju instalacije vanjske rasvjete magistralnog puta M-5 kroz Općinu Travnik.

 

Član 2.

Ovo Rješenje će se objaviti na internet stranici općine Travnik istovremeno sa upućivanjem ponuđaču „ELTEST" d.o.o. Travnik, a u skladu sa članom, 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Rješenjem o pokretanju postupka javne nabavke broj:01 -23-9-1073 od dana 29.12.2016. godine pokrenut je postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju instalacije vanjske rasvjete magistralnog puta M-5 kroz Općinu Travnik.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosila je 7.014,15 KM sa uračunatim PDV-om.

Zahtjev za dostavu ponuda za izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju instalacije vanjske rasvjete magistralnog puta M-5 kroz Općinu Travnik, putem direktnog sporazuma upućen je ponuđaču: „ELTEST" d.o.o. Travnik.

Prispjela je ukupno 1 (jedna) ponuda od: „ELTEST" d.o.o. Travnik.

Nakon pregleda zaprimljene ponude konstatuje se da je ponuđač „ELTEST" d.o.o. Travnik, ponudio cijenu za pružnje usluga u iznosu od 7.014,15 KM sa uključenim PDV- om.

U skladu sa gore navedenim, prihvata se prijedlog cijene ponude ponuđača „ELTEST" d.o.o. Travnik u iznosu od 7.014,15 KM sa uključenim PDV-om za pružanje usluga za izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju instalacije vanjske rasvjete magistralnog puta M-5 kroz Općinu Travnik.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja ponuđači imaju pravo prigovora,a žalba nije dopuštena, prigovor se podnosi ugovornom organu u roku od pet (5) dana od dana prijema Rješenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: