Izrada horizontalne signalizacije

Datum objave: 26.06.2019. 09:04 / Izvor: Akta.ba, 25.06.2019.

Broj:02-014-195.11

Datum: 24.06.2019.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Herecegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 39/14), čl. 82. st. 3. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16, 36/19), čl. 75. Statuga grada Istočno Sarajevo ("Službene novine grada Istočno Sarajevo" br. 20/17) i Zapisnika o ocjeni broj: 02-014-195.8/19 od 10.06.2019. godine, gradonačelnik donosi:

 

ODLUKU O DODJELI UGOVORA

"SACOM" d.o.o. Sarajsvo

 

DODJELjUJE SE ugovor za izvođenje radova horizontalne signalizacije ponuđaču "SACOM" d.o.o. Sarajevo nakon provedenog postupka metodom konkurentskog zahtjeva.

Ponuđač će izvršiti ugovor po ukupnoj naknadi od 44.999,95 KM + 7.649,99 KM (PDV 17%) što čini ukupnu vrijednost ugovora od 52.649,94 KM sa PDV (Slovima: pedesetdvijehiljadešeststotinačetrdesetdevet i 94/100 KM).

Radovi će biti izvedeni u roku od 50 (pedeset) dana od dana zaključenja ugovora.

 

Obrazloženje

Ugovorni organ raspisao je javni tender za nabavku horizontalne signalizacije, CPV kod: (45233294-6) - Postavljanje putne saobraćajne signalizacije. Predviđen je postupak e-aukcije. Konkurentski zahtjev objavljen je na portalu javnih nabavki po obavještenju broj: 576-7-3-43-3-23/19 dana 03.06.2019. godine i isti je preuzelo 10. potencijalnih ponuđača. Tenderska dokumentacija izmijenjena je prvi put je povećana procijeljena vrijednost nabavke, a drugi put je preciziran kvalifikacioni uslov, odnosno pojašnjeno da ponuđači treba da dostave dokaz o stručinm kvalifikacijama lica koja će biti neposredno angažovana na izvršenju ugovora. Poziv za preuzimanje konkurentskog zahtjeva poslat je na adrese tri ponuđača. Blagovremeno su pristigle dvije ponude. Nije bilo neblagovremeno pristiglih ponuda.

 

Analizom ponuda utvrđeno je da je ponuda ponuđača "SACOM" d.o.o. Sarajevo formalno-pravno, ekonomski i tehnički ispravna. Ponuđač "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor je nekvalifikovan u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti. Ponuđač nije dokazao da ima kvalifikovanu radnu snagu i odgovarajuće mašine za izvršenje ugovora, pto je detaljnije pojašnjeno Zapisnika o ocjeni broj: 02-014-195.8/19 od 10.06.2019. godine. Obzirom da je pristigla jedna kvalifikovana i prihvatljiva ponuda, nisu se stekli uslovi za održavanje e-aukcije. U skladu sa kriterijem najniže cijene, Komisija za javne nabavke jednoglasno je dala preporuku gradonačelniku da ponuđaču "SACOM" d.o.o. Sarajevo dodijeli ugovor.

Prihvatajući preporuku Komisije. gradonačelnik donosi odluku kao u dispozitivu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona.

 

Pravna pouka:

Protiv ove odluke dopuštena je žalba, najkasnije u roku od (5) pet dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za ugovorni organ i sve učesnike u postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: