Izrada i presnimavanje video spota Kako glasati

Datum objave: 09.07.2020. 15:10 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70., a u vezi člana 32. stav (6) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14) i člana 8. Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" br. 29/18 i 25/20), na preporuku Komisije za nabavku od 22.06.2020. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 30. sjednici održanoj 25.06.2020. godine, donijela

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

(1) Okvirni sporazum za nabavku usluga izrade i presnimavanja video špota, motivacijskog video špota i audio džingla za Lokalne izbore 2020. godine, LOT 1 - Izrada i presnimavanje video špota "Kako glasati" dodjeljuje se ponuđaču „VIA MEDIA Communication Agency" d.o.o.,Vrbaska 1, 71000 Sarajevo".

(2)          Ponuda ponuđača iz stava (1) ove odluke zadovoljava sve uslove utvrđene u predmetnom konkurentskom zahtjevu.

(3)          Ponuđaču iz stava (1) ove odluke, će biti dodjeljen okvirni sporazum na ukupnu vrijednost u iznosu od 6.000,00 KM bez PDV, odnosno 7.020,00 KM sa PDV.

(4)          Okvirni sporazum će se dodijeliti u skladu sa elementima Ponude, te uslovima i kriterijima utvrđenim u obavještenju o nabavci i Tenderskoj dokumentaciji.

(5)          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž  e nj e

Postupak javne nabavke proveden je putem konkurentskog zahtjeva. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu Javnih nabavki, broj obavještenja: 794-7-2-84-3-6/20 od 23.05.2020. godine. Primljene su dvije ponude ponuđača „VIA MEDIACommunication Agency d.o.o.,Vrbaska 1, 71000 i „COMMUNIS MEDI A", Skenderija 5, 71000 Sarajevo.

Komisija za nabavku imenovana Rješenjem broj: 07-2-16-3-370-2/20 od 28.04.2020. godine izvršila je pregled i ocjenu ponuda (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-2-16-3-371-8/20 od 08.06.2020. godine je u prilogu ove odluke) i utvrdila da je ponuda ponuđača „VIA MEDIACommunication Agency" d.o.o., Sarajevo prihvatljiva, budući da je u skladu sa zahtjevima iz predmetne tenderske dokumentacije i u okviru budžeta planiranog za predmetnu nabavku.

Komisija je uputila preporuku Centralnoj izbornoj komisiji BiH za izbor najpovoljnijeg ponuđača i dodjelu okvirnog sporazuma na iznosu od 6.000.00 KM bez PDV, odnosno 7.020,00 KM sa PDV koja je snižena za 38,38 % u postupku e-aukcije u odnosu na početnu ponuđenu cijenu.

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Žalba se izjavljuje Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u pisanoj formi u tri primjerka neposredno ili preporučenom poštanskom pošTijte^u roku od pet (5) dana od dana prijema ove odluke.

 

Broj: 07-2-16-3-370-10/20

Sarajevo, 25.06.2020. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: