Izrada i štampanje promotivnog Biltena Općine Doboj Jug (2017.-2020.) broj 59

Datum objave: 14.11.2020. 11:08 / Izvor: Akta.ba, 12.11.2020.

Broj: 02-04-1030-4/20

Datum: 03.11.2020.godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (,,S1. glasnik BiH", broj 39/14), člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općine Doboj Jug („Sl.glasnik Općine Doboj Jug", broj 04/15) i člana 37. Statuta Općine Doboj Jug („Službeni glasnik Općine Doboj Jug" broj:03/08), Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

DIREKTNI SPORAZUM

 

Član 1.

Na osnovu provedenog postupka nabavke, putem direktnog sporazuma, nabavke usluge „Izrade i štampanja promotivnog Biltena Općine Doboj Jug (2017.-2020.) broj 59" u tiražu od 1300 komada u kolor štampi, a prema zahtjevu broj: 03-04-1030-1/20, kao najpovoljniji ponuđač izabran je ponuđač „Grafik-komerc" d.o.o. Jelah Tešanj, po ukupnoj cijeni ponude od 2.011,11 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci usluga će se dostaviti na potpis izabranom ponudaču.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Doboj Jug, istovremeno sa upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma broj: 02-04-130-2/20 od 02.11.2020.godine pokrenut je postupak javne nabavke usluge „Izrade i štampanja promotivnog Biltena Općine Doboj Jug (2017.-2020.) u tiražu od 1300 komada u kolor štampi.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosila je 2100,00 KM bez PDV-a.

Ugovorni organ proveo je istraživanje tržišta, te u tom smislu uputio zahtjev ponudaču „Grafik-komerc" d.o.o. Jelah Tešanj za dostavu ponude za nabavku usluga, koji je u roku dostavio ponudu-predračun broj: 0020-20, te je konstatovano da je ista kvalifikovana i da je ponudač dostavio ukupnu cijenu ponude u iznosu od 2.011,11 KM bez PDV-a, koja je prihvatljiva.

 

Primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: