Izrada izvještaja o stanju okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum objave: 05.07.2021. 10:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1382-1-2-61-5-15/21


Broj obavještenja o nabavci 1382-1-2-61-3-24/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4201117120007
Kontakt osoba vedran damjanovic
Adresa Hamdije Čemerlića br 39a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 723-680
Faks (033) 723-688
Elektronska pošta info@fzofbih.org.ba
Internet adresa www.fzofbih.org.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge izrade izvještaja o stanju okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka jeste nabavka usluge izrade izvještaja o stanju okoliša u Federaciji BiH, a u skladu sa finansijskim
planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 98/19) i i planu
nabavki Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu, broj: 01-04-2-32/2020 od 04.02.2020. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ukupna količina ugovora predviđena je tačkom 2.4. i 2.5. tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluge koja je predmet nabavke je sjedište ugovornog organa, na adresi Hamdije Čemerlića 39A, 71000
Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor o nabavci usluga stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana, a rok za
izvršenje usluge jeste 31.12.2021. godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JAVNA NAUČNOISTRAŽIVAČKA USTANOVA "INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE", BANJA LUKA 4401020860005 Banja Luka Bosna i Hercegovina
2 INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU D.D. SARAJEVO 4200608910003 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

30100,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

30100,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.6.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30100,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

U skladu sa članom 72. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, a uzimajući u obzir činjenicu da su najuspješniji ponuđač Enova
d.o.o. Sarajevo, odnosno drugoplasirani ponuđač – grupa ponuđača Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka i
Dvocut-Ecro d.o.o. Zagreb propustili dostaviti originale/ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona u roku od 5 (pet)
dana računajući od dana prijema obavještenja o rezultatima postupka nabavke, grupa ponuđača Institut za hidrotehniku
d.d. Sarajevo i JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske je pozvana da u roku od 5 (pet) dana kao trećerangirani
ponuđač u postupku javne nabavke usluge izrade izvještaja o stanju okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavi
originale/ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1382-1-2-61-5-15/21
PODIJELI: