Izrada prenosnih oznaka i traka za obilježavanje

Datum objave: 08.07.2020. 14:13 / Izvor: Akta.ba, 08.07.2020.

Broj: 12-G-232020

Dana, 08.07.2020.

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i člana 11. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 34/19), Gradonačelnik Banjaluke donosi sljedeću

O D L U K U

I
Prihvata se prijedlog Odsjeka za javne nabavke, o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku broj 20-404-180/20 „Izrada prenosnih oznaka i traka za obilježavanje“ putem direktnog sporazuma.

II
Ponuda ponuđača „GRAFO BALKAN“ s.p. Duško Skakić, Banja Luka je prihvatljiva za ugovorni organ.

III
Ponuđač „GRAFO BALKAN“ s.p. Duško Skakić, Banja Luka bira se u postupku javne nabavke broj 20-404-180/20, jer je ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 6.990,75 KM sa PDV-om.

IV
Ugovorni organ će pristupiti realizaciji nabavke sa ponuđačem iz tačke III ove Odluke, u skladu sa pozivom za dostavljanje ponuda i ponudom dostavljenom 06.07.2020. godine, od strane izabranog ponuđača.

V
Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o že nj e
Odsjek za javne nabavke je proveo postupak direktnog sporazuma broj 20-404-180/20 „Izrada prenosnih oznaka i traka za obilježavanje“ za izbor najpovoljnijeg ponuđača, po Odluci Gradonačelnika broj 12-G-2181/20 od 25.06.2020. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke, navedena u zahtjevu za javnu nabavku Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice iznosi 5.980,00 KM bez PDV-a. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena.
Dana 06.07.2020. godine, predstavnik Odsjeka za javne nabavke za predmetnu nabavku Radomir Vulin izvršio je otvaranje ponuda i konstatovao da je pristigla sljedeća ponuda:
1. „GRAFO BALKAN“ s.p. Duško Skakić, Banja Luka
Ukupna cijena ponude iznosi......................................... 6.990,75 KM sa PDV-om
Izvršena je računska kontrola i konstatovano da u ponudi nema računskih grešaka.
S obzirom na to da je kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača najniža cijena, te da je ponuđač „GRAFO BALKAN“ s.p. Duško Skakić, Banja Luka dostavio ponudu za javnu nabavku broj 20-404-180/20 u skladu sa uslovima iz poziva za dostavljanje ponuda, ova ponuda je prihvatljiva, pa je Odsjek za javne nabavke predložio donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ugovorni organ je prihvatio prijedlog Odsjeka za javne nabavke i odlučio kao u dispozitivu.

 

G RA D O N A ČE L N I K

mr Igor Radojičić
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: