Izrada projekta sanacije restauracije i konzervacije graditeljske cjeline Konak

Datum objave: 07.12.2016. 13:02 / Izvor: Akta.ba, 05.12.2016.

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Broj: 01-16-11-1372 – 27/ I6

Datum: 05.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav [1] tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i [6] Zakona o javnim nabavkama(„Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 10. st (5) i f7) Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove Institucija BiH broj: 01-02-1-209320/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutranjoj organizaciji SZZP broj: 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika 0 izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, na Preporuku Komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke usluga izrade projekta sanacije restauracije i konzervacije graditeljske cjeline"Konak" direktor Službe uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi:

 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga izrade projekta

sanacije restauracije i konzervacije graditeljske cjeline"Konak"

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i Ugovor za javnu nabavku usluga izrade projekta sanacije restauracije i konzervacije graditeljske cjeline"Konak" dodjeljuje se Grupi ponuđača ECOPLAN doo Mostar, INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG doo BANJA LUKA i IPSA INSTITUT doo Sarajevo za ukupnu ponuđenu cijenu u iznosu od 137.002,00 KM bez PDV-a i sa uračunatim popustom od 5%, odnosno za ukupnu cijenu ponude od 160.292,75 KM sa uračunatim PDV-om I popustom od 5%, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

(1)Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 [petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

(2)Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku do 7 (sedam) dana nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od strane ugovornog organa 0 rezultatima postupka nabavke a prema odredbama tenderske dokumentacije.

(3)U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, odluka 0 izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za finansijsko-materijalne poslove. Odsjek za arhitektonsko-građevinske poslove i Odsjek za elektroniku Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Službe, www.szzp.gov.ba, Istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-16-11- 1372-3/16 od 11.10.2016. godine.javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke 145.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci broj 618-1-2-120-3-134/ 16 od 11.10.2016. godine objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) imenovana je Rješenjem broj 01-16-11-353/16 od dana 28.01.2016. godine I Rješenjem o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije broj 01-16-11-353-3/16 od 28.09.2016. godine

Komisija je dana 05.12.2016.godine, dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificlranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima Iz Tenderske dokumentacije.

U postupku po izvještaju o radu Je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu |e sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima Je utvrđeno sljedeće: da je ukupan broj pristiglih ponuda :2 (dvije);

-da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude :

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda ;

Aktom broj 01-16-11- 1372 -21/16 od dana 15.11.2016. godine. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine je u skladu sa stavom (6) člana 63. Zakona o javnim nabavkama BIH („Službeni glasnik BIH" broj 39/14) blagovremeno dostavila ponuđačima koji su učestvovali u predmetnoj nabavci. Zapisnik o otvaranju ponuda.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: