Izrada projektne dokumentacije za izvedbu radova na objektu prodavnice pogrebne opreme

Datum objave: 21.06.2018. 14:52 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2018.

Broj: 0602-1870-4/18 Sarajevo: 01.06.2018.god.

 

Na osnovu člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma KJKP „POKOP" d.o.o. Sarajevo broj 118A/15 od 30.01.2015. godine i tačke IV Odluke o javnoj nabavci - direktni sporazum broj 0602-1870-1/18 od 28.05.2018. godine, Direktor donosi

 

ODLUKU

O odabiru ponuđača sa kojim se zaključuje direktni sporazum

 

I

U postupku direktnog sporazuma - nabavka usluga izrada projektne dokumentacije za izvedbu radova na objektu prodavnice pogrebne opreme, pokrenutim Odlukom o javnoj nabavci broj 0602-1870-1/18 od 28.05.2018.godine, odabran je ponuđač ATELIER 01 d.o.o.Sarajevo ul. Merhemića trg 11.

 

II

Ponuđač iz tačke I ove Odluke izabran je nakon ponuđene ponude, koja nije viša od procijenjene vrijednosti za ovu nabavku i iznosi 5.500,00 KM bez PDV-a.

 

III

Direktni sporazum će se smatrati zaključenim nakon zaključenja ugovora o nabavci.

 

IV

2a realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za komercijalne poslove.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

DOSTAVITI:

1. Naslovu;

2. Službi la komercijalne poslove;

3. a/a Preduzeća.

 

Direktor

Goran Cerić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: