Izrada studije izvodljivosti za proces prečišćavanja vode na lokaciji Aerodrom Dubrave Živinice

Datum objave: 10.11.2020. 08:52 / Izvor: Akta.ba, 28.10.2020.

Broj: 11-03-26-2323-3/20 Sarajevo, 28.10.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine broj: 11-02-03-4234-2/14 od 14.04.2015. godine, Odluke o pokretanju nabavke broj: 11-03-26-2323-2/20 od 28.10.2020. godine, a u postupku nabavke usluga izrade studije izvodljivosti za proces prečišćavanja vode na lokaciji „Aerodrom" Dubrave Živinice, donosim

 

O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

 

Prihvata se ponuda za izradu studije izvodljivosti za proces prečišćavanja vode na lokaciji „Aerodrom" Dubrave Živinice, za potrebe MO BiH, od strane firme „HYDRO CONTROL" d.o.o. Sarajevo broj: PHC-01-77/20 od 01.10.2020. godine, šifra po JRJN 45216200-6 (ekonomski kod 613721) i dodjeljuje se ugovor firmi „HYDRO CONTROL" d.o.o. Sarajevo za ponuđenu cijenu u iznosu 5.950,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.961,50 KM sa PDV-om.

 

II

 

Prijedlog ugovora o nabavci izradiće Odsjek za ugovaranje, nabavke i prodaje Sektora za nabavku i logistiku MO BiH i isti će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču firmi „HYDRO CONTROL" d.o.o. Sarajevo.

 

III

 

Za realizaciju ove odluke odgovoran je Odsjek za građevinu i infrastrukturu Sektora za nabavku i logistiku MO BiH.

 

IV

 

Ova odluka biće objavljena na web stranici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

 

V

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se dostaviti svim ponuđačima u postupku javne nabavke.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju nabavke usluge izrade studije izvodljivosti za proces prečišćavanja vode na lokaciji „Aerodrom" Dubrave Živinice broj: 11-03-26-2323-2/20 od 28.10.2020. godine. Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 5.950,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.961,50 KM sa PDV-om.

Ispitivanje tržišta, pismeni zahtjev, prijedlog cijena, pregovor sa ponuđačima i dostavljanje ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača izvršio je Odsjek za građevinu i infrastrukturu Sektora za nabavku i logistiku MO BiH.

 

U postupku javne nabavke usluge izrade studije izvodljivosti za proces prečišćavanja vode na lokaciji „Aerodrom" Dubrave Živinice Odsjek za građevinu i infrastrukturu je pravovremeno i pravilno izvršio ispitivanje tržišta, prikupio i ocijenio ponude, u kojima je utvrđeno da je najpovoljniji ponuđač firma „HYDRO CONTROL" d.o.o. Sarajevo.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Odsjeka za ugovaranje, nabavku i prodaju Sektora za nabavku i logistiku MO BiH.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocjenjen na osnovu kriterija za dodjelu ugovora - najniže cijene, koju je ponudio u iznosu od 5.950,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.961,50 KM sa PDV-om.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), a u vezi sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine broj: 11-02-03-4234-2/14 od 14.04.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: